Όργανα Διοίκησης Σ.Ε.Π


Όργανα του Σ.Ε.Π. είναι:

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο του Σ.Ε.Π. έχει αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα και μετέχουν σ' αυτή ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π.

Ο Γενικός Έφορος υποστηρίζεται στο έργο του από τους Εφόρους της Γενικής Εφορείας, ενώ το έργο της κίνησης υποστηρίζεται από τους υπαλλήλους της Κεντρικής Διοίκησης.