Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο του Σ.Ε.Π. και αποτελείται από τα μέλη που ορίζονται στο Άρθρο 8 του Οργανισμού Σ.Ε.Π

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική ετήσια συνεδρίαση τον μήνα Απρίλιο ή Μάιο κάθε έτους και σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έπειτα από αίτηση πενήντα τουλάχιστον μελών, που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους ως μέλη.

Τα θέματα που ορίζονται για συζήτηση από τα μέλη που ζητούν τη σύγκληση και που πρέπει ν' ανάγονται πάντοτε στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Συνέλευσης.

Η συνεδρίαση που ζητούν τα μέλη πρέπει να συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σ' ένα μήνα από την ημέρα της υποβολής της σχετικής αίτησης και συνέρχεται μέσα σ' ένα δίμηνο απ' αυτή. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή πρόκειται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, προστίθενται σ' αυτή τα προτεινόμενα θέματα.

Θέματα προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να προτείνουν με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πενήντα τουλάχιστον μέλη που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους ως μέλη. Η αίτηση πρέπει να έχει κατατεθεί στο Σ.Ε.Π. μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός Μαρτίου, που προηγείται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Περισσότερα για τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της μπορείς να βρεις: εδώ.


47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 115Α’/12.5.2014), καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 47η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : Σάββατο 27 Μαΐου 2023, ώρα 11.00

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης παρουσία των Μελών που επιθυμούν.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π. «Αντώνης Μπενάκης», Αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης», Πτολεμαίων 1, Παγκράτι-Αθήνα..