Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο του Σ.Ε.Π. και αποτελείται από τα μέλη που ορίζονται στο Άρθρο 8 του Οργανισμού Σ.Ε.Π

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική ετήσια συνεδρίαση τον μήνα Απρίλιο ή Μάιο κάθε έτους και σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έπειτα από αίτηση πενήντα τουλάχιστον μελών, που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους ως μέλη.

Τα θέματα που ορίζονται για συζήτηση από τα μέλη που ζητούν τη σύγκληση και που πρέπει ν' ανάγονται πάντοτε στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Συνέλευσης.

Η συνεδρίαση που ζητούν τα μέλη πρέπει να συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σ' ένα μήνα από την ημέρα της υποβολής της σχετικής αίτησης και συνέρχεται μέσα σ' ένα δίμηνο απ' αυτή. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή πρόκειται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, προστίθενται σ' αυτή τα προτεινόμενα θέματα.

Θέματα προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να προτείνουν με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πενήντα τουλάχιστον μέλη που έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές τους ως μέλη. Η αίτηση πρέπει να έχει κατατεθεί στο Σ.Ε.Π. μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός Μαρτίου, που προηγείται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Περισσότερα για τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της μπορείς να βρεις: εδώ.


46η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 115Α’/12.5.2014), καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 46η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : Σάββατο 28 Μαΐου 2022, ώρα 11.00.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Κ.Υ.Α. Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.4.2022 (ΦΕΚ 2137Β’/30.4.2022) ή της αντίστοιχης που θα ισχύει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως:
(α) Με δια ζώσης παρουσία των Μελών που επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι έχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης του τελευταίου εξαμήνου  και
(β) Με τηλεδιάσκεψη των Μελών που επιθυμούν, με τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας «Zoom», μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με ηλεκτρονικά και οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και να απευθυνθούν προφορικά ή γραπτά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Κάθε Μέλος θα μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση με έναν από τους δύο προαναφερθέντες τρόπους.

Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, για τα Μέλη που θα μετέχουν εξ αποστάσεως, θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, μέσω της σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας «Zoom».
Εφόσον υπάρχουν μέλη της Γενικής Συνέλευσης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και εφαρμογών, θα υπάρξει ανάλογη διαδικασία για την υποστήριξη της απρόσκοπτης συμμετοχής τους στη συνεδρίαση και τις ψηφοφορίες.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : Πολεμικό Μουσείο - Αμφιθέατρο (Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2 – 10675 Αθήνα, (warmuseum.gr), για τα Μέλη που θα συμμετάσχουν δια ζώσης.