Εξελεκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης


Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ε.Ο.Δ.) του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, είναι Όργανο του Σ.Ε.Π., και συστήνεται και λειτουργεί για τετραετή θητεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Σ.Ε.Π. (Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθ. 71/2014, αρ. ΦΕΚ τ.Α’ 115/12 Μαΐου 2014) και ειδικότερα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 20.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει τις διαχειριστικές ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την τήρηση των κανόνων καλής διαχείρισης και λογιστικής τάξης.

Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει, στην έδρα του Σ.Ε.Π., τα λογιστικά βιβλία, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά των δοσοληψιών του Σ.Ε.Π. και τους λογαριασμούς Τραπεζικών Καταθέσεών του και λαμβάνει γνώση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε σχετικού προς την οικονομική διαχείριση εγγράφου και κάθε άλλου στοιχείου για τη διεξαγωγή του έργου της.

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και τα έγγραφα που περιέρχονται σε γνώση των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης θεωρούνται εμπιστευτικά και τα μέλη της υποχρεούνται να απέχουν από κάθε και με καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση προς τρίτους πληροφοριών ή εγγράφων που έχουν περιέλθει σε γνώση τους από την ιδιότητά τους ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω το Δ.Σ. δύναται, με αιτιολογημένη εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση, να αιτηθεί την αντικατάσταση του μέλους ή των μελών της που είναι υπεύθυνο ή υπεύθυνοι.

Η σύνθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης είναι η ακόλουθη:
  • Ζηνοβία Θεοδοσίου
  • Ευάγγελος Μακρυβέλιος
  • Δημήτρης Χρονόπουλος