Έρευνες για την Αναθεώρηση Προσκοπικού Προγράμματος

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/10/2022
A/A: 104 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος αποτέλεσε το κύριο θέμα του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2022. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς και στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Π., που επικύρωσε την απόφαση για ένα νέο Προσκοπικό Πρόγραμμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και στις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των νέων του σήμερα.

Για το εγχείρημα της Αναθεώρησης θα αξιοποιηθούν πόροι όπως το GPS - The Guideto Youth Program in Scouting (Οδηγός για το Προσκοπικό Πρόγραμμα). Το GPS είναι ένα εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από τον Παγκόσμιο Προσκοπικό Οργανισμό (WOSM) και παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για την ανάπτυξη του Προσκοπικού Προγράμματος. Η μεθοδολογία του GPS είναι χτισμένη πάνω στην εμπειρία πολλών Εθνικών Προσκοπικών Οργανισμών.

Μία από τις πρώτες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν και θα καθοδηγήσουν την πορεία της διαδικασίας είναι η διεξαγωγή ερευνών. Διαφορετικά κοινά, εντός και εκτός Σ.Ε.Π., θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους επί διαφορετικών θεμάτων, καθώς είναι σημαντικό να ληφθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι πληροφορίες.

Στόχος είναι η κατανόηση των αναγκών, των προσδοκιών και των ενδιαφερόντων των παιδιών και των νέων, η διερεύνηση των προσδοκιών των γονέων και των οικογενειών, η αποτύπωση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων και η ιχνηλάτηση των τάσεων για θέματα όπως η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα. 

Στη συνέχεια και με βάση τα ευρήματα των ερευνών, θα προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

α. «Εσωτερικές» Έρευνες…
Πρόκειται για έρευνες που αφορούν στα ενήλικα και στα ανήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., καθώς και στους γονείς των ανηλίκων Μελών.
Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Ε2. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
Ε3. ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ
Ε3. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
Ε3. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι «εσωτερικές» έρευνες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις:
1η Φάση: Από το Σάββατο 12 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες στα Ενήλικα Στελέχη και στα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων.
2η Φάση: Τα Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου και 10-11 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες στα Τμήματα της Αγέλης, της Ομάδας και της Κοινότητας, για τα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους και τους Ανιχνευτές. Παράλληλα, από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα για τους γονείς των ανηλίκων Μελών μας.

Χαρακτηριστικά ερευνών
Οι έρευνες θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Δεν περιέχει κανένα στοιχείο ταυτοποίησης και με κανέναν τρόπο δεν συλλέγονται τέτοιας μορφής στοιχεία. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προσωπική για τον κάθε συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχων συμπληρώνει μόνο ένα ερωτηματολόγιο.
Τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών κάθε έρευνας.

Πληροφοριακό υλικό για τα Ενήλικα Στελέχη στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.
Για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος, έχει δημιουργηθεί ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.: 
Περιοχή Μελών / Προσκοπικό Πρόγραμμα / Αναθεώρηση Προσκοπικού Προγράμματος.

 

Η συμβολή των Ενηλίκων Στελεχών είναι καθοριστική για τη διεξαγωγή των «εσωτερικών» ερευνών. Για τον τρόπο διεξαγωγής κάθε έρευνας, τα Ενήλικα Στελέχη μπορούν να ανατρέξουν στην ενότητα «Έρευνες» και να επιλέξουν τις αντίστοιχες «Πληροφορίες και Ιδέες Εφαρμογής». Για τα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους και τους Ανιχνευτές, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα εντάσσεται και θα αποτελεί κομμάτι δράσης του Τμήματος. Οι «Πληροφορίες και Ιδέες Εφαρμογής» των ερευνών για τα ανήλικα Μέλη μας θα ενημερώνονται και θα ανανεώνονται μέχρι την έναρξη της διαδικασίας.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Έφοροι και οι Αρχηγοί των Συστημάτων να πραγματοποιήσουν ενημερωτικές συναντήσεις για τα Ενήλικα Στελέχη τους, καθώς επίσης να παρακολουθούν τη διαδικασία, ώστε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων να γίνει με τον σωστό τρόπο και η συμμετοχή στις έρευνες να διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.

β. «Εξωτερικές» Έρευνες…
Πρόκειται για έρευνες που αφορούν σε ενήλικες, παιδιά και νέους μη Μέλη του Σ.Ε.Π.:
Ε4. ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Σ.Ε.Π.
Ενήλικες στις ηλικίες των εν δυνάμει γονέων των Μελών μας θα μας κάνουν γνωστές τις απόψεις και τις προτεραιότητες τους. Καθώς η κοινωνία αλλάζει, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των γονέων από τα παιδιά τους αλλάζουν επίσης. Η συγκεκριμένη έρευνα θα διεξαχθεί από εξωτερικό φορέα, με ανάθεση από το Σ.Ε.Π.
Ε5. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ NEOI ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.
Τα παιδιά και οι νέοι που δεν είναι Πρόσκοποι θα προσφέρουν πολύτιμη συμβολή. Είναι σπουδαίο να γνωρίζουμε πώς βλέπουν τον Προσκοπισμό όσοι επιλέγουν να μην συμμετέχουν. Για τη συγκεκριμένη έρευνα έχουν καταρτιστεί διαφορετικά ερωτηματολόγια ανά σχολική βαθμίδα. Στόχος είναι οι έρευνες να γίνουν με δομημένο τρόπο μέσω ορισμένων ή όλων των σχολείων.

Ομάδες Εργασίας για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος
Οι εθελοντές και ιδιαίτερα οι νέοι είναι αυτοί που κρατούν ζωντανή τη λειτουργία της Κίνησης και θέλουμε κατά τον καλύτερο τρόπο να αποτελέσουν τον πυρήνα της αλλαγής, συμμετέχοντας στις Ομάδες Εργασίας για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος.

Η Αναθεώρηση είναι μια σύνθετη και συμμετοχική διαδικασία. Αποτελείται από πολλά στάδια, στα οποία συμμετέχουν διαφορετικοί άνθρωποι και σε διαφορετικά επίπεδα. 

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις Ομάδες Εργασίας για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος, μπορείτε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.office.com/r/LgzQS9dU7F 

Προτάσεις για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος μπορούν να αποστέλλονται από κάθε Ενήλικο Στέλεχος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Αγαπητά Ενήλικα Στελέχη,

Το Προσκοπικό Πρόγραμμα αναπτύσσεται με βάση τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των παιδιών και των νέων και με τη συμμετοχή τους σε αυτό γιατί είναι οι κύριοι φορείς της δικής τους εξέλιξης και ευτυχίας. Τα παιδιά γίνονται Πρόσκοποι γιατί τους προσφέρεται η ευκαιρία να λάβουν μέρος σε συναρπαστικές δραστηριότητες, αλλά μένουν στην Προσκοπική Κίνηση για να βρουν απαντήσεις στις ανάγκες και τις επιδιώξεις τους.
Ο Προσκοπισμός είναι μία Κίνηση «νέων» που υποστηρίζεται από ενήλικες και όχι μία Κίνηση «για νέους», τους οποίους διαχειρίζονται μόνο ενήλικες.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 104_2022.pdf