Νέο Θεματολόγιο και Διαδικασία Οργάνωσης των Εκπαιδεύσεων της Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Γενική Εφορεία
Date Issues: 01/08/2018
Nb: 79 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 79_2018.pdf
ΑΝ.79_ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ.pdf