Οικονομικά στοιχεία και παραστατικά _ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γενική Εφορεία
Date Issues: 11/01/2018
Nb: 4 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Ενόψει κλεισίματος του οικονομικού έτους 2017, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσης όπως αποστείλουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 όλα τα πρωτότυπα παραστατικά (τιμολόγια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κ.λπ.) που έχουν εκδοθεί το έτος 2017, ώστε να περιληφθούν στις οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και παραστατικά είναι απαραίτητα για τον ετήσιο έλεγχο που υπόκειται η Κεντρική Διοίκηση από τους Ορκωτούς Ελεγκτές και προκειμένου να συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις.

Είμαι βέβαιος ότι η παρούσα Ανακοίνωση θα τηρηθεί από όλους απαρέγκλιτα, ώστε να συμβάλλουμε στην εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας του Ιδρύματος.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4_2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf