Οικονομικά στοιχεία και παραστατικά _ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/01/2018
A/A: 4 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

ΟΡΘΗΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Ενόψει κλεισίματος του οικονομικού έτους 2017, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσης όπως αποστείλουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου2018 όλα τα πρωτότυπα Τιμολόγια παραστατικά (τιμολόγια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κ.λπ.) που έχουν εκδοθεί το έτος 2017 και δεν έχουν σταλεί ήδη στην Οικονομική Υπηρεσία, ώστε να περιληφθούν στις οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και παραστατικά είναι απαραίτητα για τον ετήσιο έλεγχο που υπόκειται η Κεντρική Διοίκηση από τους Ορκωτούς Ελεγκτές και προκειμένου να συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις.

Είμαι βέβαιος ότι η παρούσα Ανακοίνωση θα τηρηθεί από όλους απαρέγκλιτα, ώστε να συμβάλλουμε στην εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας του Ιδρύματος.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4_2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf