Αλλαγές Κανονισμού Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων – Κεφ. 8 «Ασφάλεια Πλου Ν/Π Σκαφών»

Γενική Εφορεία
Date Issues: 28/06/2017
Nb: 74 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, στη συνεδρίαση της 21ηςΜαΐου 2017 ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Ασφάλειας και ΔιοικητικώνΘεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, στα παρακάτω σημεία:

1.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΥ
Ταθέματα ασφαλείας πλου είναι «τεχνικής» φύσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τωνειδικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Αξιωματικών ΠΝ-ΕΝ για την αξιολόγηση τους σε σχέσημε ισχύοντες κανονισμούς του Κράτους και Νηογνωμώνων. Σε περίπτωση δεατυχήματος που θα διερευνηθεί από τις Αρχές, θα αναζητηθούν οι σχετικοίΚανονισμοί του Σ.Ε.Π. και θα κριθεί η ορθότητα και η ευθύνη αυτών που τουςεξέδωσαν, ήτοι του ΔΣ.

Λόγωτης ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος καθώς και των επιπτώσεων στο Σ.Ε.Π. σεπερίπτωση ατυχήματος προστίθεται η ακόλουθη διαδικασία στην παράγραφο 8.14.γ. Μετασκευές-μετατροπές:

«Επίσης, για αλλαγές εξαρτίας ή πρόσκαιρουεξαρτισμού (π.χ. για ρυμούλκηση ή αγκυροβολία) που επηρεάζουν τη δομική αντοχήτου σκάφους ή την ασφάλεια πληρώματος (π.χ. επιλογή πρόσδεσης ή διαδρομήςσχοινιού-καδένας υπό τάση που εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού πληρώματος) καιγενικότερα θέματα που αφορούν ασφάλεια πλου απαιτείται ενυπόγραφη έγκρισηΔιπλωματούχου ή Πτυχιούχου Ναυπηγού Μηχανικού, εφ΄ όσον η νέα μέθοδος δεναναφέρεται σε εγχειρίδιο Ναυτικής Τέχνης γραμμένο από επαγγελματία (ΝαυπηγόΜηχανικό, Αξ/κό ΠΝ ή Εμπορικού Ναυτικού).

Στην περίπτωση που ο Γενικός Έφορος προτείνει μιατέτοιας φύσης αλλαγή στον Κανονισμό Ασφάλειας Πλου θα πρέπει να έχει τηνέγγραφη αποδοχή Ναυπηγού Μηχανικού, η οποία τίθεται και στα πρακτικά του Δ.Σ.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό τοΣ.Ε.Π. (Κυβερνήτες και Διοίκηση) έναντι σοβαρών ατυχημάτων τόσο ουσιαστικά(αποφυγή) όσο και τυπικά (διερεύνηση σοβαρού ατυχήματος από την Πολιτεία),διότι την ευθύνη ασφάλειας και καταλληλότητας οποιασδήποτε μετασκευής-αλλαγήςεξαρτισμού την αναλαμβάνουν επαγγελματίες με γνώση των κανόνων ασφαλείας (ηοποία δεν αποκτάται και δεν πιστοποιείται μόνο με την ερασιτεχνική εμπειρία)».

2.   ΣΟΒΑΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τον Νόμο 4256 (ΦΕΚ 92Α/2014), άρθρο 9παράγρ. 3γ «οι Κυβερνήτες όλων των πλοίων αναψυχής (όπου για την περίπτωση αυτήεμπίπτουν και οι Ναυτοπροσκοπικές λέμβοι), υποχρεούνται να αναφέρουν στηΛιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου κάθε ναυτικό ατύχημα, τραυματισμό,ασθένειες και να θεωρήσουν τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου»
Επισημαίνεταιότι πριν από τέτοια δήλωση πρέπει ο Κυβερνήτης να συνεννοηθεί προηγουμένως μετον Γενικό Έφορο ή τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο.
Τα ανωτέρωπροστίθενται στην παράγραφο 8.4.1. ως εδάφιο «ιβ».

3.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗΣ
Κατόπιν επιτόπιαςδιερεύνησης (στον Θάλαμο επιχειρήσεων του Ενιαίου Κέντρου συντονισμού Έρευναςκαι Διάσωσης) διευκρινίσθηκαν οι διαδικασίες χρήσης του αριθμού «112» ακόμα καισε περιοχές χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας. Κατόπν τούτου η παράγραφος 8.13 «Περιπτώσεις ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΝΑΓΚΗΣ» συμπληρώνεταιμε τα ακόλουθα:

«καλείται το «Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης»(ΕΚΣΕΔ) ως ακολούθως:
α. Στον δίαυλο 16 VHF
Μέσω αναμεταδοτών η κλήση σας θα φθάσει στο ΕΚΣΕΔ.Γι’ αυτό πρέπει να έχετε πάντοτε ικανό υπόλοιπο ισχύος (μπαταρία), ώστε ηεκπομπή σας να έχει εμβέλεια τουλάχιστον 5 Μιλίων.
β. Με κινητότηλέφωνο στον αριθμό «112»
Λειτουργεί ακόμα και από περιοχές που δενυπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας. Η κλήση λαμβάνεται από την ΓενικήΓραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), η οποία τη διαβιβάζει αμέσως στο ΕΚΣΕΔ.Στη συνέχεια το ΕΚΣΕΔ μιλάει απ’ ευθείας με τον κινδυνεύοντα που έκανε τηνκλήση. Στην ΓΓΠΠ εντοπίζεται η πλησιέστερη κεραία κινητής τηλεφωνίας (έστω καιαν ο καλέσας είναι εκτός εμβελείας) και από εκεί εντοπίζεται η διόπτευση καιυπολογίζεται η μέγιστη δυνατή απόσταση του καλούντος. Συνεπώς, καλώντας από το112, το ΕΚΣΕΔ τελικώς προσδιορίζει αυτομάτως (μέσω ΓΓΠΠ) μια περιοχή ερεύνηςγύρω από τον κινδυνεύοντα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να καλέσει το 112ο Επόπτης πλου (από τη στεριά), γιατί η περιοχή ερεύνης θα προσδιορισθεί ωςπρος αυτόν (τον Επόπτη) και όχι ως προς το κινδυνεύον σκάφος.
γ. Με κινητό τ/φστο «108».
Προϋπόθεση η ύπαρξη σήματος κινητής τηλεφωνίας. Το«108» σας συνδέει με την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή, η οποία βεβαίως θαενημερώσει άμεσα το ΕΚΣΕΔ. Το 108 είναι η άμεση δράση» του ΛΣ. Με το 108 δενμπορεί να προσδιορισθεί περιοχή ερεύνης. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσετε το στίγμασας.
δ. Με κινητό τ/φστον Θάλαμο Επιχειρήσεων του ΕΚΣΕΔ.
Στον αριθμό 2104112 500. Ο αριθμός αυτός έχει πολλές γραμμές, πράγμα που εξασφαλίζει βέβαιηπρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Οι Κυβερνήτες των λέμβων πρέπει να έχουναποθηκευμένον μόνιμα τον αριθμό αυτόν (όπως και του ATHENS MEDICO).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διαδικασία πραγματοποίησηςτηλεφωνήματος μέσω VHFβλέπε «ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ» κεφ. 10 «Επικοινωνίες», έκδοση Σ.Ε.Π.-ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ 2013)

4.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΙΚΟΥΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Το θέμα αυτό είχεπεριληφθεί στον Κανονισμό, ως απόρροια διερεύνησης περίπτωσης ανατροπής λέμβουσε κακοκαιρία υπό τη προϋπόθεση, ότι θα συντασσόταν σχετική ναυπηγική μελέτη. Ημελέτη αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, οπότε το σχετικό κείμενο στονΚανονισμό δημιουργεί σύγχυση ως προς την ισχύ του. Κατόπιν τούτου διαγράφεται ησχετική αναφορά, μέχρι να οριστικοποιηθεί η ναυπηγική μελέτη.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 74_2017.pdf