Αλλαγές Κανονισμού Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων – Κεφ. 8 «Ασφάλεια Πλου Ν/Π Σκαφών»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/06/2017
A/A: 74 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, στη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 2017 ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, στα παρακάτω σημεία:

1.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΥ
Τα θέματα ασφαλείας πλου είναι «τεχνικής» φύσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ειδικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Αξιωματικών ΠΝ-ΕΝ για την αξιολόγηση τους σε σχέση με ισχύοντες κανονισμούς του Κράτους και Νηογνωμώνων. Σε περίπτωση δε ατυχήματος που θα διερευνηθεί από τις Αρχές, θα αναζητηθούν οι σχετικοί Κανονισμοί του Σ.Ε.Π. και θα κριθεί η ορθότητα και η ευθύνη αυτών που τους εξέδωσαν, ήτοι του ΔΣ.

Λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος καθώς και των επιπτώσεων στο Σ.Ε.Π. σε περίπτωση ατυχήματος προστίθεται η ακόλουθη διαδικασία στην παράγραφο 8.14.γ. Μετασκευές-μετατροπές:

«Επίσης, για αλλαγές εξαρτίας ή πρόσκαιρου εξαρτισμού (π.χ. για ρυμούλκηση ή αγκυροβολία) που επηρεάζουν τη δομική αντοχή του σκάφους ή την ασφάλεια πληρώματος (π.χ. επιλογή πρόσδεσης ή διαδρομής σχοινιού-καδένας υπό τάση που εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού πληρώματος) και γενικότερα θέματα που αφορούν ασφάλεια πλου απαιτείται ενυπόγραφη έγκριση Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου Ναυπηγού Μηχανικού, εφ΄ όσον η νέα μέθοδος δεν αναφέρεται σε εγχειρίδιο Ναυτικής Τέχνης γραμμένο από επαγγελματία (Ναυπηγό Μηχανικό, Αξ/κό ΠΝ ή Εμπορικού Ναυτικού).

Στην περίπτωση που ο Γενικός Έφορος προτείνει μια τέτοιας φύσης αλλαγή στον Κανονισμό Ασφάλειας Πλου θα πρέπει να έχει την έγγραφη αποδοχή Ναυπηγού Μηχανικού, η οποία τίθεται και στα πρακτικά του Δ.Σ.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό το Σ.Ε.Π. (Κυβερνήτες και Διοίκηση) έναντι σοβαρών ατυχημάτων τόσο ουσιαστικά (αποφυγή) όσο και τυπικά (διερεύνηση σοβαρού ατυχήματος από την Πολιτεία), διότι την ευθύνη ασφάλειας και καταλληλότητας οποιασδήποτε μετασκευής-αλλαγής εξαρτισμού την αναλαμβάνουν επαγγελματίες με γνώση των κανόνων ασφαλείας (η οποία δεν αποκτάται και δεν πιστοποιείται μόνο με την ερασιτεχνική εμπειρία)».

2.   ΣΟΒΑΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τον Νόμο 4256 (ΦΕΚ 92Α/2014), άρθρο 9 παράγρ. 3γ «οι Κυβερνήτες όλων των πλοίων αναψυχής (όπου για την περίπτωση αυτή εμπίπτουν και οι Ναυτοπροσκοπικές λέμβοι), υποχρεούνται να αναφέρουν στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου κάθε ναυτικό ατύχημα, τραυματισμό, ασθένειες και να θεωρήσουν τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου»
Επισημαίνεται ότι πριν από τέτοια δήλωση πρέπει ο Κυβερνήτης να συνεννοηθεί προηγουμένως με τον Γενικό Έφορο ή τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο.
Τα ανωτέρω προστίθενται στην παράγραφο 8.4.1. ως εδάφιο «ιβ».

3.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗΣ
Κατόπιν επιτόπιας διερεύνησης (στον Θάλαμο επιχειρήσεων του Ενιαίου Κέντρου συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης) διευκρινίσθηκαν οι διαδικασίες χρήσης του αριθμού «112» ακόμα και σε περιοχές χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας. Κατόπν τούτου η παράγραφος 8.13 «Περιπτώσεις ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΝΑΓΚΗΣ» συμπληρώνεται με τα ακόλουθα:

«καλείται το «Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ) ως ακολούθως:
α. Στον δίαυλο 16 VHF
Μέσω αναμεταδοτών η κλήση σας θα φθάσει στο ΕΚΣΕΔ. Γι’ αυτό πρέπει να έχετε πάντοτε ικανό υπόλοιπο ισχύος (μπαταρία), ώστε η εκπομπή σας να έχει εμβέλεια τουλάχιστον 5 Μιλίων.
β. Με κινητό τηλέφωνο στον αριθμό «112»
Λειτουργεί ακόμα και από περιοχές που δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας. Η κλήση λαμβάνεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), η οποία τη διαβιβάζει αμέσως στο ΕΚΣΕΔ. Στη συνέχεια το ΕΚΣΕΔ μιλάει απ’ ευθείας με τον κινδυνεύοντα που έκανε την κλήση. Στην ΓΓΠΠ εντοπίζεται η πλησιέστερη κεραία κινητής τηλεφωνίας (έστω και αν ο καλέσας είναι εκτός εμβελείας) και από εκεί εντοπίζεται η διόπτευση και υπολογίζεται η μέγιστη δυνατή απόσταση του καλούντος. Συνεπώς, καλώντας από το 112, το ΕΚΣΕΔ τελικώς προσδιορίζει αυτομάτως (μέσω ΓΓΠΠ) μια περιοχή ερεύνης γύρω από τον κινδυνεύοντα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να καλέσει το 112ο Επόπτης πλου (από τη στεριά), γιατί η περιοχή ερεύνης θα προσδιορισθεί ως προς αυτόν (τον Επόπτη) και όχι ως προς το κινδυνεύον σκάφος.
γ. Με κινητό τ/φ στο «108».
Προϋπόθεση η ύπαρξη σήματος κινητής τηλεφωνίας. Το«108» σας συνδέει με την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή, η οποία βεβαίως θα ενημερώσει άμεσα το ΕΚΣΕΔ. Το 108 είναι η άμεση δράση» του ΛΣ. Με το 108 δεν μπορεί να προσδιορισθεί περιοχή ερεύνης. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσετε το στίγμα σας.
δ. Με κινητό τ/φ στον Θάλαμο Επιχειρήσεων του ΕΚΣΕΔ.
Στον αριθμό 2104112 500. Ο αριθμός αυτός έχει πολλές γραμμές, πράγμα που εξασφαλίζει βέβαιη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Οι Κυβερνήτες των λέμβων πρέπει να έχουν αποθηκευμένον μόνιμα τον αριθμό αυτόν (όπως και του ATHENS MEDICO).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διαδικασία πραγματοποίησης τηλεφωνήματος μέσω VHF βλέπε «ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ» κεφ. 10 «Επικοινωνίες», έκδοση Σ.Ε.Π.-ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ 2013)

4.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Το θέμα αυτό είχε περιληφθεί στον Κανονισμό, ως απόρροια διερεύνησης περίπτωσης ανατροπής λέμβου σε κακοκαιρία υπό τη προϋπόθεση, ότι θα συντασσόταν σχετική ναυπηγική μελέτη. Η μελέτη αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, οπότε το σχετικό κείμενο στον Κανονισμό δημιουργεί σύγχυση ως προς την ισχύ του. Κατόπιν τούτου διαγράφεται η σχετική αναφορά, μέχρι να οριστικοποιηθεί η ναυπηγική μελέτη.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 74_2017.pdf