Απολογισμός Έργου 2016 - Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων Σ.Ε.Π. της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης