Απολογισμός Έργου 2016 - Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων Σ.Ε.Π. της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 22/05/2017
A/A: 56 / 2017

Ανακοίνωση

Στην παρούσα επισυνάπτονται:

 

  1. Ο Απολογισμός Έργου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου (θέμα 1 της Ημερήσιας Διάταξης).

 

  1. Η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων Σ.Ε.Π. της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (θέμα 2 της Ημερήσιας Διάταξης).

 

  1. Το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνεργασία της Εξελεγκτικής Επιτροπής (θέμα 5 της Ημερήσιας Διάταξης).

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 56_2017.pdf
ΑΝ.56_2_Signefd audit report _31.12.2015.pdf
ΑΝ.56_3_ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf
APOLOGISMOS_ERGASIAS2016.pdf