Αναθεωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις Σ.Ε.Π. των Φορολογικών Ετών 2014 & 2015 – Οικονομικές Καταστάσεις Σ.Ε.Π. Φορολογικού Έτους 2016

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 21/05/2017
Nb: 55 / 2017Στην παρούσα επισυνάπτονται: 

  1. Οι Αναθεωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Σ.Ε.Π. των Φορολογικών ετών 2014 και 2015 (θέμα 2 της Ημερήσιας Διάταξης). 

Η αναθεώρηση τωνανωτέρω ήταν αναγκαία και υπεδείχθη από τον Ορκωτό Ελεγκτή προκειμένου νασυμπεριληφθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των Κλιμακίων υπό τονΑ.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π. για τις ανωτέρω οικονομικές χρήσεις. 

  1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις Σ.Ε.Π. του φορολογικού έτους 2016 (θέμα 3 της Ημερήσιας Διάταξης).


Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση δημοσίευσης τωνοικονομικών καταστάσεων, για την οποία ζητούμε την κατανόηση των μελών τηςΓενικής Συνελεύσεως, οφείλεται στην απαίτηση του έργου του Ορκωτού Ελεγκτή καιειδικότερα στη δυσκολία συγκέντρωσης των σχετικών παραστατικών από τα Κλιμάκιατου Σ.Ε.Π. Προς τούτο έπρεπε σε σύντομο χρόνο (εντός τριμήνου) να επισκοπηθείμεγάλος αριθμός τραπεζικών λογαριασμών και οι κινήσεις αυτών (λογαριασμοί έτους2014: 109, έτους 2015: 109, έτους 2016: 116), που τηρούνται υπό τον Α.Φ.Μ. τουΣ.Ε.Π., σε συνδυασμό με τις αναγκαίες εν συνεχεία εγγραφές (ενδεικτικά 3.000)στα βιβλία του Σ.Ε.Π., δημιουργώντας έτσι πολλαπλάσιο όγκο πρόσθετης εργασίαςαναφορικά με τα προηγούμενα έτη, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με υπευθυνότητα απότο συνεργαζόμενο με το Σ.Ε.Π. Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο και τις Υπηρεσίεςτου Σ.Ε.Π.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 55_2017.pdf
ΑΝ.55_ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕ 2014.pdf
ΑΝ.55_ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕ 2015.pdf
ΑΝ.55_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕ 2016.pdf