Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε.

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣΒασικός είναι ο ρόλος της Περιφερειακής Εφορείας, για την εκπαίδευση των Ενηλίκων Στελεχών των Συστημάτων στην περιοχή ευθύνης της.

Υπεύθυνος για την Εκπαίδευση και επιμόρφωση των Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής Εφορείας, είναι ο Έφορος Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας, ο οποίος:
 • Συνεργάζεται άμεσα με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. με σκοπό τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της Π.Ε.
 • Συμμετέχει στην ετήσια συνάντηση των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. που διοργανώνει η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και στο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτών.
Ο Έφορος Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας είναι υπεύθυνος:
 • Για τη συλλογή των εκπαιδευτικών αναγκών και για την πρόταση προς την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. διεξαγωγής Εκπαιδεύσεων στην Περιφερειακή Εφορεία.
 • Για την αξιοποίηση όλου του Προσωπικού Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας.
 • Για την υποστήριξη Εκπαιδεύσεων που πραγματοποιούνται στα όρια της Περιφερειακής Εφορείας.
 • Για τη συλλογή και αποστολή προτάσεων για την εκπαιδευτική διαδικασία και το Προσωπικό Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας προς την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.
Παρακάτω θα δούμε ορισμένα χρήσιμα «εργαλεία» που βοηθούν τον Έφορο Εκπαίδευσης Π.Ε.:

Α. Συλλογή εκπαιδευτικών αναγκών της Περιφερειακής Εφορείας

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., παρακολουθεί/καταγράφει/συλλέγει και έχει την απόλυτη εικόνα της εκπαιδευτικής κατάστασης των Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής του Εφορείας. Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζει την Εκπαίδευση των Ενηλίκων Στελεχών, σε συνεργασία με τους Αρχηγούς Συστήματος.

Για την καλύτερη αφομοίωση της εκπαιδευτικής ύλης και ανάλογα με τα καθήκοντα κάθε Ενηλίκου Στελέχους, προτείνεται η παρακάτω χρονική διάρκεια εκπαίδευσης κάθε Ενήλικου Στελέχους στο Τμήμα:

 • 1ο έτος : Εκπαιδευτικές ενότητες του Κύκλου Εισαγωγικής Εκπαίδευσης και του Κύκλου Μεθοδολογίας
 • 2ο έτος : Εκπαιδευτικές ενότητες Κύκλου Πολυήμερων Δράσεων Υπαίθρου
 • 3ο  - 4ο έτος : Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους.
Στόχος μας είναι κάθε Ενήλικο Στέλεχος να ολοκληρώσει την εκπαίδευση στον Κλάδο του Προσκοπικού Προγράμματος που δραστηριοποιείται  εντός τριών-τεσσάρων ετών. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στον Κλάδο του Προσκοπικού Προγράμματος πιστοποιείται με την απονομή του Πτυχίου Διακριτικού Δάσους. Τότε το Ενήλικο Στέλεχος, μπορεί με ολοκληρωμένη γνώση, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, ποιοτικά – παιδαγωγικά – Προσκοπικά προγράμματα για τα παιδιά και τους νέους!

Για τη συλλογή των εκπαιδευτικών αναγκών των Προσκοπικών Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας, συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., το οποίο αποστέλλεται στην αρχή της Προσκοπικής χρονιάς, προκειμένου να προγραμματιστούν οι εκπαιδεύσεις. Το έντυπο μπορείτε να το βρείτε, εδώ.

Β. Προτάσεις διεξαγωγής εκπαιδευτικών ενοτήτων

Αφού έχουν αποτυπωθεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής Εφορείας, ο/η  Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε. μεριμνά για την κάλυψη τους. Αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και με τους παρακάτω τρόπους:

 • Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδευτικών ενοτήτων (προτείνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.):
  • Κύκλου Εισαγωγικής Εκπαίδευσης
  • Κύκλου Ηγεσίας Ενηλίκων
  • Άλλες Εκπαιδευτικές Ενότητες
 • Ενημέρωση της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. για το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών, προκειμένου η Εφορεία Εκπαίδευσης να τις συμπεριλάβει στον προγραμματισμό και την ανακοίνωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων
 • Συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών εντός της τρέχουσας Προσκοπικής χρονιάς (ανάλογα με το στάδιο εκπαίδευσης κάθε Ενηλίκου Στελέχους)
Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., βρίσκεται συνεχώς σε επικοινωνία με τους Εφόρους Εκπαίδευσης των Π.Ε. για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμματίζει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ενοτήτων όλων των Κύκλων Εκπαίδευσης, με διάφορους τρόπους διεξαγωγής ανά σημείο. Είναι πολύ σημαντικό η συγκεκριμένη αμφίδρομη επικοινωνία να είναι σε ισχύ, προκειμένου τα Ενήλικα Στελέχη να προχωρούν την εκπαίδευσή τους, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται.


Γ. Αίτηση συμμετοχής σε εκπαίδευση

Κάθε Ενήλικο Στέλεχος, μέσω του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep (ενότητα «Εκπαίδευση»), θα βλέπει αυτόματα

Για την αίτηση συμμετοχής των Ενηλίκων Στελεχών σε εκπαίδευση, υπεύθυνο είναι το ίδιο το Ενήλικο Στέλεχος, όπου αιτείται τη συμμετοχή του μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep. Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, θα βρείτε εδώ.

Δ. Στάδιο εφαρμογής

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης ορισμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων, είναι υποχρεωτική και η υλοποίηση του Σταδίου Εφαρμογής από τον εκπαιδευόμενο. Ο εκπαιδευόμενος κατά τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία, υποστηρίζεται από τον Σύμβουλο Εκπαιδευτή, ο οποίος κατέχει (πρακτικά) το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η εκπαιδευτική ενότητα.

Ο Έφορος Εκπαίδευσης της Π.Ε., πρέπει να κοιτά στο ηλεκτρονικό σύστημα (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα), αν υπάρχουν Εκπαιδευόμενοι που αναμένουν να τους οριστεί Σύμβουλος Εκπαιδευτής και να προχωρήσουν στο στάδιο εφαρμογής.

Σημαντικό !!! Να ορίζονται άμεσα Σύμβουλοι Εκπαιδευτές στα στάδια εφαρμογής των εκπαιδευτικών ενοτήτων, προκειμένου τα Ενήλικα Στελέχη να προχωρούν την εκπαίδευσή τους. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερεί η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης Ενήλικου Στελέχους, επειδή ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., έχει καθυστερήσει να του αναθέσει Σύμβουλο Εκπαιδευτή.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες, για τις οποίες ορίζονται Σύμβουλοι Εκπαιδευτές από τους Εφόρους Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών, είναι οι:

 1. Ε3: 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου / Προγραμματισμός και Σχέδιο Δράσης / Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου
 2. Ζ3: Η ανάπτυξη και επέκταση της Κίνησης
Ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., παράλληλα παρακολουθεί την εξέλιξη στο στάδιο εφαρμογής των εκπαιδευόμενων. Σε περίπτωση που παρατηρήσει καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του, επικοινωνεί με τον Σύμβουλο Εκπαιδευτή για να τον ενημερώσει σχετικά (ακριβώς το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε Σύμβουλος Εκπαιδευτής, ενθαρρύνοντας τον εκπαιδευόμενο να ασχοληθεί και να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο στάδιο και κατ’ επέκταση την εκπαιδευτική ενότητα).

 • Για τον ορισμό Σύμβουλου Εκπαιδευτή στο στάδιο εφαρμογής της εκπαιδευτικής ενότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep και την παρακολούθηση του σταδίου εφαρμογής των εκπαιδευόμενων, θα βρεις σχετικές οδηγίες σε έντυπο που θα αναρτηθεί σύντομα.
Ε. Υποστήριξη εκπαιδεύσεων

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., μεριμνά για την υποστήριξη των εκπαιδεύσεων που διεξάγονται στη γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής του Εφορείας, είτε εκείνες διεξάγονται υπό την ευθύνη της Π.Ε., είτε της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε..

Ειδικότερα όταν η Περιφερειακή Εφορεία διεξάγει την εκπαιδευτική ενότητα, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της εκπαιδευτικής ενότητας, ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε. υποστηρίζει σε τομείς όπως:

 • Η στελέχωση της εκπαιδευτικής ομάδας, φροντίζοντας να συμμετέχουν και «Υπό ένταξη» εκπαιδευτές ως Βοηθοί ή Παραστάτες (όχι ως κύριοι εισηγητές)
 • Η διευθέτηση του χώρου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής ενότητας
 • Η οικονομική διαχείριση
 • Η υλική υποστήριξη
 • Οι ενδεχόμενες μετακινήσεις που χρειάζονται
 • Οτιδήποτε άλλο αφορά την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής ενότητας, πάντοτε σε συνεργασία με το Υπεύθυνο Εκπαιδευτή της.
Όλες οι οδηγίες για τη διεξαγωγή κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, βρίσκονται αναλυτικά στους Οδηγούς Εκπαιδευτών.

Η. Εκπαιδευτές (Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.)

Ένταξη στο Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.

Για την ένταξη ενός Ενηλίκου Στελέχους στο Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π. (χορήγηση εκπαιδευτικής εντολής), ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. (Μέρος Ι, Κεφάλαιο 3).

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., συμμετέχει στη διαδικασία σε δύο φάσεις:

 • Με τη λήψη της αίτησης ενδιαφέροντος και τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., ζητεί από την Περιφερειακή Εφορεία την αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου, ως προς την Προσκοπική του εμπειρία. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχει ενεργά ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Έφορο.
 • Με την έγκριση της αίτησης του ενδιαφερόμενου από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και την ολοκλήρωση των συμμετοχών του στις εκπαιδευτικές ενότητες που αναφέρονται, καθώς και την εκπαίδευσή του στις βασικές εκπαιδευτικές ενότητες της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ζητείται εκ νέου η άποψη της Περιφερειακής Εφορείας. Αυτή η διαδικασία είναι το τελευταίο βήμα που θα κρίνει την αίτηση της Εφορείας Εκπαίδευσης προς τον Γενικό Έφορο για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής εντολής προς τον ενδιαφερόμενο.
Η διαδικασία ένταξης στο προσωπικό εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., περιγράφεται επιγραμματικά στο αρχείο "Ένταξη στο Προσωπικό Εκπαίδευσης ΣΕΠ"

Διαχείριση προσωπικού εκπαίδευσης Περιφερειακής Εφορείας

Ο Έφορος Εκπαίδευσης της Π.Ε., μεριμνά για:

 • Την ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευση όλων των Εκπαιδευτών της Π.Ε.
 • Την ενθάρρυνση των Εκπαιδευτών για την απόκτηση εκπαιδευτικής εμπειρίας και την εξέλιξή τους, με την παρακολούθηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
 • Την αξιολόγηση των Εκπαιδευτών, όταν του ζητείται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.
 • Την ενθάρρυνση των Εκπαιδευτών να συμμετέχουν και σε εκπαιδευτικές ενότητες εκτός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Εφορείας, σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.
 • Την αριθμητική και ποιοτική ανάπτυξη των Εκπαιδευτών της Π.Ε.
Υποστηρικτικό υλικό Εκπαιδευτών: Όλο το υποστηρικτικό υλικό των Εκπαιδευτών (Οδηγός Εκπαιδευτή για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής ενότητας, χρήσιμο υλικό), βρίσκεται στην ειδική ενότητα για τους Εκπαιδευτές, στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π..

Για όλα τα παραπάνω βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία/επικοινωνία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και τους αρμόδιους Εφόρους.

Θ. Οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών ενοτήτων

Η οικονομική διαχείριση των εκπαιδευτικών ενοτήτων, περιγράφεται αναλυτικά στην Εγκύκλιο 16_2022