Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη 2019 & 2020

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 26/09/2018
A/A: 12 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/12.5.2014), καθορίζεται πιο κάτω το «ΜΕΤΡΟ» για την Ανάδειξη των Βαθμοφόρων, των Μελών Ε.Κ.Σ. και των Μελών Ε.Π.Π. για τη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., όπως αυτό αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2018.
Οι Διαδικασίες Ανάδειξης των Βαθμοφόρων, των Μελών Ε.Κ.Σ. και των Μελών Ε.Π.Π. περιγράφονται στην Εγκύκλιο 11/2018.

Α. Βαθμοφόροι
Σε εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. Γα/αα του Οργανισμού Σ.Ε.Π., ο μέσος όρος των απογραφών 2016-2017 και 2017-2018 (Λυκόπουλα – Πρόσκοποι – Ανιχνευτές – Μέλη Προσκοπικού Δικτύου – Βαθμοφόροι) είναι 16.296,50.

Με βάση τον μέσο όρο, το «Μέτρο» για την Ανάδειξη Βαθμοφόρων των Περιφερειακών Εφορειών στη Γενική Συνέλευση είναι ο αριθμός 54,32.

Οι Βαθμοφόροι οι οποίοι θ’ αναδειχθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 11/2018, στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης για θητεία δύο ετών κατανέμονται, κατά Περιφερειακή Εφορεία, ως ο συνημμένος πίνακας αρ. 1.

Να σημειωθεί ότι οι Περιφερειακοί Έφοροι που έχουν αναδειχθεί για τα καθήκοντά τους καταλαμβάνουν αυτοδίκαια την πρώτη θέση του καταλόγου των αναδειχθέντων Βαθμοφόρων, για χρόνο ίσο με το χρόνο ισχύος της Εντολής Διοίκησής τους.

Β. Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης
Σε εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. Γβ/βα του Οργανισμού Σ.Ε.Π., ο μέσος όρος των απογραφών 2016-2017 & 2017-2018 των Μελών Ε.Κ.Σ. είναι 1.922,50.

Με βάση τον μέσο όρο, το «Μέτρο» για την ανάδειξη Μελών Ε.Κ.Σ στη Γενική Συνέλευση είναι ο αριθμός 64,08.

Τα τριάντα (30) μέλη Ε.Κ.Σ. που θα αναδειχθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 11/2018 ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης για θητεία δύο ετών κατανέμονται, κατά Περιφερειακή Εφορεία, ως ο συνημμένος πίνακας αρ. 2.

Γ. Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
Σε εφαρμογή του Κανονισμού Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, Κεφάλαιο 8, άρθρο 2), ο μέσος όρος των απογραφών 2016-2017 & 2017-2018 των Μελών Ε.Π.Π. είναι 1.037.

Με βάση τον μέσο όρο, το «Μέτρο» για την ανάδειξη Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση είναι ο αριθμός 57,61.

Τα δεκαοκτώ (18) Μέλη Ε.Π.Π. που θ’ αναδειχθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Εγκυκλίου 11/2018 ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης για θητεία δύο ετών, κατανέμονται κατά Περιφερειακή Εφορεία ως ο συνημμένος πίνακας αρ. 3.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12_2018.pdf