ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ 24ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ JAMBOREE ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 26/06/2018
A/A: 782 / 2018

Προκήρυξη

Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση σε ταξιδιωτικό πρακτορείο των προγραμμάτων μετακίνησης και επισκέψεων της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree που θα πραγματοποιηθεί στο Summit Bechtel Reserve στη Δυτική Virginia, των Ηνωμένων Πολιτειών από 22 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2019 και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (μέγαρο Αντ. Μπενάκης, Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, τηλ.: 210 7290046 & 210 7231218).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η μετακίνηση και το πρόγραμμα επισκέψεων των 58 συμμετεχόντων (38 έφηβοι & 20 ενήλικες) της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree, που θα πραγματοποιηθεί στο Summit Bechtel Reserve στη Δυτική Virginia, των Ηνωμένων Πολιτειών από 22 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2019. Τα προγράμματα της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής καθώς και οι προδιαγραφές και οι όροι των ταξιδιών αναφέρονται στα Παραρτήματα Α, Β, και Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης.

2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να αναγράφει ρητά, το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.

3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με τον φορέα στον οποίο θ’ ανατεθούν οι μετακινήσεις και τα προγράμματα επίσκεψης των μελών της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree. 

4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο.
Στο φάκελο πρέπει ν’ αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης,
β) η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και 
γ) τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος.

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα βρίσκονται δύο ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι. Ο ένας με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» και ο δεύτερος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», οι οποίοι θα αναγράφουν εξωτερικά τα στοιχεία (α, β, γ του παρόντος άρθρου) του κυρίως φακέλου. Στο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» θα τοποθετηθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης. Στο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και το παράρτημα ή τα παραρτήματα που την αφορούν.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
β) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
γ) βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ότι είναι μέλη του οικείου τους επιμελητηρίου,
δ) κατάλογο των κυρίων πελατών τους.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα προσφέροντα θα γίνει με έγγραφο του Σ.Ε.Π. μέσα στην προθεσμία ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία.
β) Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την παρούσα προκήρυξη, να κατακυρώσει στον μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά ή μέρος της, κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι καταθέσουν προσφορά δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στο Σ.Ε.Π., έστω κι αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ
Οι προδιαγραφές και οι όροι των μετακινήσεων και των προγραμμάτων καταγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Β και Γ της παρούσης και οφείλουν να δηλώσουν οι προσφέροντες ότι θα ακολουθηθούν κατά γράμμα.

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (μέγαρο Αντ. Μπενάκης, Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος) από επιτροπή που θα ορισθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με την «Οικονομική Προσφορά» θα ανοιχθούν μετά την αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών» και για όσες εξ’ αυτών κριθούν αποδεκτές. 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ
Στον προσφέροντα που θα ανατεθούν οι μετακινήσεις και τα προγράμματα επίσκεψης των μελών της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree, θ’ αποσταλεί σχετική επιστολή. Το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της ανάθεσης θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.

10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Κάθε παράβαση εκ μέρους του αναδόχου των προδιαγραφών, όρων και συμφωνιών, τον υποχρεώνει ν’ αποζημιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά το Σ.Ε.Π., την οποία ήθελε τυχόν υποστεί.

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι προσφέροντες πρέπει να δηλώσουν ρητά ότι αποδέχονται τον τρόπο πληρωμής που αναφέρεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.Ακολουθούν τα Παραρτήματα «Α», «Β», και «Γ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης.Επισυνάψεις

782_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 24ο JAMBOREE.pdf