Συμμόρφωση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.)

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 25/05/2018
A/A: 50 / 2018

Ανακοίνωση

Από την 25η Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός Ε.Ε. 679/2016 – GDPR).

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά και λόγω του σκοπού του, διέπεται από ειδικές διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με τους δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις, εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα. Ήδη, οι ισχύουσες πολιτικές που εφαρμόζει το Σ.Ε.Π. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών του, καλύπτουν σε μεγάλο μέρος τους τις προβλέψεις του Γ.Κ.Π.Δ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ασχοληθεί επανειλημμένα σε συνεδριάσεις του με τη διαδικασία πλήρους εναρμόνισης με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και ειδικότερα:
Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με εταιρείες πιστοποιημένες για την εφαρμογή του Γ.Κ.Π.Δ.
Πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση για τον Γ.Κ.Π.Δ. η οποία διοργανώθηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία παρακολούθησαν μέλη του Δ.Σ., Έφοροι της Γενικής Εφορείας και στελέχη του προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης. 
Εργάζεται εντατικά ώστε σύντομα να ενημερωθούν όλα τα Ενήλικα Μέλη της Κίνησης καθώς και οι γονείς των ανήλικων μελών, για τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε και τις διαδικασίες που θα ισχύουν μελλοντικά.

Στο επόμενο διάστημα θα εκδίδονται Εγκύκλιοι του Γενικού Εφόρου, οι οποίες θα παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες για εφαρμογή από τα Κλιμάκια του Σ.Ε.Π.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενεργήσουμε, σε όλα τα επίπεδα του Σ.Ε.Π., άμεσα και αποτελεσματικά, για την πλήρη εναρμόνισή μας με τις προβλέψεις του Γ.Κ.Π.Δ.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 50_2018.pdf