Πλαίσιο λειτουργίας και σημεία προσοχής θερινών πολυήμερων δράσεων 2024

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/06/2024
A/A: 55 / 2024

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Με την παρούσα ανακοίνωση παρατίθενται τα σημεία προσοχής για τις θερινές πολυήμερες Προσκοπικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, για τις οποίες σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι Νόμοι του κράτους και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων.

Προϋποθέσεις
Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών μελών Τμήματος είναι δέκα (10) Λυκόπουλα για την πραγματοποίηση Κατασκήνωσης Αγέλης, δέκα (10) Πρόσκοποι για την πραγματοποίηση Κατασκήνωσης Ομάδας, έξι (6) Ανιχνευτές για την πραγματοποίηση Μεγάλης Δράσης Κοινότητας και τρία (3) Μέλη Προσκοπικού Δικτύου για την πραγματοποίηση Ταξιδιού. 
Αν το Τμήμα δεν διαθέτει αρκετή δύναμη ή δεν δύναται να συμπληρώσει τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό συμμετοχών, τότε ο Αρχηγός του Τμήματος και ο Αρχηγός του Συστήματος πρέπει εγκαίρως να μεριμνήσουν το Τμήμα να συνεργαστεί με άλλο Τμήμα του ίδιου Κλάδου, για την πραγματοποίηση κοινής δράσης.
Τα μέλη των Τμημάτων που θα συμμετάσχουν στην Κατασκήνωση / Μ.Δ.Υ. / Ταξίδι πρέπει να έχουν δώσει την Προσκοπική τους Υπόσχεση.
Ο Αρχηγός Συστήματος σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Έφορο φροντίζουν ώστε να βρίσκονται οι κατάλληλες λύσεις για την εξασφάλιση της δυνατότητας πραγματοποίησης θερινής δράσης για κάθε Προσκοπικό Τμήμα, αξιοποιώντας με θετικό τρόπο κάθε δυνατότητα.

Στελέχωση αρχηγείου

Α. Κατασκήνωση Αγέλης Λυκοπούλων 
Ο Αρχηγός της Δράσης πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Πολυήμερων Δράσεων Υπαίθρου του Κλάδου Λυκοπούλων. Αν ο Αρχηγός δεν έχει ολοκληρώσει τον απαιτούμενο Κύκλο Εκπαίδευσης, τότε πρέπει να τον έχει ολοκληρώσει άλλο Ενήλικο Στέλεχος του αρχηγείου. Επιπλέον, ένα ακόμα Ενήλικο Στέλεχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Μεθοδολογίας του Κλάδου Λυκοπούλων. Τα υπόλοιπα Ενήλικα Στελέχη πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Εισαγωγικής Εκπαίδευσης. Το αρχηγείο δύναται να συμπληρώνεται με το πολύ δύο (2) Ανιχνευτές ή Μέλη Προσκοπικού Δικτύου. Ειδικότερα για τους Ανιχνευτές, η συμμετοχή τους στην Κατασκήνωση πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση του Αρχηγού της Αγέλης με τον Αρχηγό της Κοινότητας και στα πλαίσια του προγράμματος του Κλάδου Ανιχνευτών. 
Για Κατασκήνωση Αγέλης Λυκοπούλων, απαιτούνται τουλάχιστον ένα (1) μέλος αρχηγείου για κάθε Εξάδα και σε κάθε περίπτωση πέντε (5) μέλη αρχηγείου κατ’ ελάχιστον συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού. Στην Κατασκήνωση της Αγέλης, στον τομέα της Διοικητικής Μέριμνας (τροφοδοσία, μαγείρεμα) μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ένας έως δύο γονείς Λυκοπούλων ή Μέλη Ε.Κ.Σ., μη συνυπολογιζόμενοι στο αρχηγείο της δράσης. 

Β. Κατασκήνωση Ομάδας Προσκόπων
Ο Αρχηγός της Δράσης πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Πολυήμερων Δράσεων Υπαίθρου του Κλάδου Προσκόπων. Αν ο Αρχηγός δεν έχει ολοκληρώσει τον απαιτούμενο Κύκλο Εκπαίδευσης, τότε πρέπει να τον έχει ολοκληρώσει άλλο Ενήλικο Στέλεχος του αρχηγείου. Επιπλέον, ένα ακόμα Ενήλικο Στέλεχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Μεθοδολογίας του Κλάδου Προσκόπων. Τα υπόλοιπα Ενήλικα Στελέχη πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Εισαγωγικής Εκπαίδευσης. Το αρχηγείο δύναται να συμπληρώνεται με το πολύ δύο (2) Ανιχνευτές ή Μέλη Προσκοπικού Δικτύου. Ειδικότερα για τους Ανιχνευτές, η συμμετοχή τους στην Κατασκήνωση πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση του Αρχηγού της Ομάδας με τον Αρχηγό της Κοινότητας και στα πλαίσια του προγράμματος του Κλάδου Ανιχνευτών. 
Για Κατασκήνωση Ομάδας Προσκόπων, απαιτούνται τουλάχιστον ένα (1) μέλος αρχηγείου για κάθε Ενωμοτία και σε κάθε περίπτωση πέντε (5) μέλη αρχηγείου κατ’ ελάχιστον συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού. 

Γ. Μεγάλη Δράση Υπαίθρου Κοινότητας Ανιχνευτών
Ο Αρχηγός της Δράσης πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Πολυήμερων Δράσεων Υπαίθρου του Κλάδου Ανιχνευτών. Αν ο Αρχηγός δεν έχει ολοκληρώσει τον απαιτούμενο Κύκλο Εκπαίδευσης, τότε πρέπει να τον έχει ολοκληρώσει άλλο Ενήλικο Στέλεχος του αρχηγείου. Τα υπόλοιπα Ενήλικα Στελέχη πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Εισαγωγικής Εκπαίδευσης. Για Μεγάλη Δράση Υπαίθρου Κοινότητας Ανιχνευτών, απαιτούνται τουλάχιστον ένα (1) Ενήλικο Στέλεχος προς έξι (6) Ανιχνευτές και σε κάθε περίπτωση τρία (3) Ενήλικα Στελέχη κατ’ ελάχιστον συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού. 

Δ. Ταξίδι Προσκοπικού Δικτύου
Ο Αρχηγός της Δράσης πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Πολυήμερων Δράσεων Υπαίθρου του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου. Τα Ταξίδια του Προσκοπικού Δικτύου μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με τον Αρχηγό του Τμήματος.

Φάκελος Κατασκήνωσης / Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου / Ταξιδιού
Για τη δημιουργία και υποβολή Φακέλου Κατασκήνωσης / Μ.Δ.Υ. / Ταξιδιού μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Σ.Ε.Π. ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Μέρος 3ο, 3.3 Φάκελος Κατασκήνωσης / Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου / Ταξιδιού).

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι εφόσον η δράση πραγματοποιείται εκτός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Εφορείας στην οποία υπάγεται το Τμήμα, τότε θα πρέπει κατά τη διαδικασία έγκρισης του Φακέλου, να ενημερώνεται και η Περιφερειακή Εφορεία του τόπου πραγματοποίησης της δράσης.

Για τις δράσεις εξωτερικού, ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του e-sep και ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, δηλαδή απαιτείται έγκριση και από την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων της Γ.Ε.

Ασφάλεια και Υγιεινή Κατασκήνωσης / Μ.Δ.Υ. / Ταξιδιού
Σε κάθε θερινή πολυήμερη δράση πρέπει να έχει οριστεί υπεύθυνο Ενήλικο Στέλεχος του αρχηγείου της δράσης ως υπεύθυνος Α' Βοηθειών / Υγιεινής / Φαρμακείου.
Για τις Κατασκηνώσεις Αγελών Λυκοπούλων και Ομάδων Προσκόπων πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ΙΧ αυτοκίνητο.
Το Φαρμακείο πρέπει να έχει ελεγχθεί και να είναι πλήρως εξοπλισμένο πριν τη Δράση. Σε κάθε εξωτερική δραστηριότητα πρέπει να υπάρχει φορητό Φαρμακείο.
Τα Ενήλικα Στελέχη ενημερώνουν τον υπεύθυνο Α' Βοηθειών / Υγιεινής / Φαρμακείου και τον Αρχηγό της Δράσης, για τυχόν αδιαθεσία ή ασθένεια κατασκηνωτή, αμέσως μόλις εκδηλωθεί. Περιστατικά αδιαθεσίας, ασθένειας ή τραυματισμού, τα οποία απαιτούν απομόνωση και ξεκούραση του πάσχοντα, παραμένουν στον ειδικό χώρο του Αναρρωτηρίου, εντός της Κατασκήνωσης.
Αν κάποιος κατασκηνωτής χρειαστεί να μεταφερθεί σε μονάδα υγείας, έχουμε μαζί μας το Ατομικό Δελτίο Υγείας του και κάθε άλλη ιατρική βεβαίωση που τυχόν μας έχει προσκομίσει. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνεται ο Αρχηγός Συστήματος και οι γονείς / κηδεμόνες του ανήλικου μέλους.
Η διατήρηση των τροφίμων πρέπει να είναι η προβλεπόμενη για κάθε είδος. Αλλοιωμένα τρόφιμα μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Για την παρασκευή και διάθεση του φαγητού πρέπει να εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες υγιεινής. Λαχανικά και φρούτα πρέπει να πλένονται καλά πριν τη διανομή τους στους κατασκηνωτές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πίνουν νερό από ατομικό παγούρι ή / και ατομικό ποτήρι. Μετά από κάθε γεύμα πρέπει να γίνεται επιμελής καθαρισμός των χρησιμοποιούμενων σκευών, χώρων και επιφανειών. 
Οι χώροι υγιεινής και λάντζας πρέπει να είναι σωστά χωροθετημένοι, να καθαρίζονται και να αερίζονται συνεχώς και να μη λιμνάζουν νερά, που αποτελούν εστίες εντόμων και νόσων.
Πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες απόστασης και αερισμού των χώρων διανυκτέρευσης για όλους τους κατασκηνωτές.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας η Κατασκήνωση φυλάσσεται. Ομοίως και κατά τη διάρκεια της ημέρας αν όλοι απουσιάζουν για κάποια δραστηριότητα.
Τα θέματα Πυρασφάλειας αναλύονται στον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Μέρος 5ο).

Μετακινήσεις
Για τις μετακινήσεις προς και από τον τόπο κάθε δράσης καθώς και για τυχόν ενδιάμεσες μετακινήσεις με χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που ορίζει η Πολιτεία.
Οι μετακινήσεις των ανηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π. στα πλαίσια των Προσκοπικών δράσεων επιτρέπονται μόνο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή με μισθωμένα από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μεταφορικά μέσα ή με παραχωρημένα από αρχές και φορείς μεταφορικά μέσα με επαγγελματία οδηγό.
Η μετακίνηση ανήλικου Μέλους του Σ.Ε.Π. με ιδιωτικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια Προσκοπικής δράσης επιτρέπεται μόνο για παροχή ιατρικής φροντίδας, εφόσον δεν επιβάλλεται διακομιδή με ασθενοφόρο και μόνο κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης των γονέων / κηδεμόνων του ανήλικου.

Νομικό Καθεστώς Κατασκηνώσεων Σ.Ε.Π.
Οι Κατασκηνώσεις, οι Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου και τα Ταξίδια, όπως όλες οι δράσεις του Σ.Ε.Π., διέπονται από το ειδικό νομικό πλαίσιο του Νόμου 440 / 1976. Οι Κατασκηνώσεις / Μ.Δ.Υ. / Ταξίδια, όπως όλες οι δράσεις του Σ.Ε.Π., δεν έχουν σχέση με τις κατά τους νόμους «Παιδικές Κατασκηνώσεις» και δεν υπόκεινται στη νομοθεσία που διέπει αυτές. Οι Κατασκηνώσεις / Μ.Δ.Υ. / Ταξίδια, όπως όλες οι δράσεις του Σ.Ε.Π., δεν υπόκεινται στην απαγόρευση ελεύθερης κατασκήνωσης (Ν. 2160 / 1993), καθότι δεν θεωρείται ότι αποτελούν περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης πολιτών, υπό την έννοια των ανωτέρω διατάξεων. 
Για Κατασκηνώσεις / Μ.Δ.Υ. / Ταξίδια και γενικά για δράσεις του Σ.Ε.Π. σε δασική περιοχή, απαιτείται άδεια του ιδιοκτήτη (εάν υπάρχει) και έγκριση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με το Σ.Ε.Π., η άδεια χορηγείται εφόσον: 
α. Οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές και από φυσικά υλικά (χωρίς χρήση τσιμέντου, χωρίς κτίσιμο κ.λπ.). 
β. Η δράση έχει διάρκεια το πολύ 15 ημερών και μετά τη λήξη της ο δασικός χώρος παραδίδεται καθαρός και χωρίς φθορές. 
γ. Στα πλαίσια της Κατασκήνωσης πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Μελών του Σ.Ε.Π. σε θέματα προστασίας δασών και φυσικού περιβάλλοντος και σε θέματα προφύλαξης, δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε εμπλοκής με τις Αρχές (Αστυνομία, Δασική Υπηρεσία, Λιμενικό, Πυροσβεστική, Δημοτική Αρχή κ.λπ.) ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης επικοινωνεί αμέσως με τον Αρχηγό Συστήματος, με τον Περιφερειακό Έφορο και με τον Διευθυντή Υπηρεσιών του Σ.Ε.Π. 
Απαγορεύεται από το Νόμο η ανοιχτή φωτιά στο ύπαιθρο κατά τη θερινή (αντιπυρική) περίοδο, από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου. 
Να αποφεύγεται η χρήση φωτισμού με υγραέριο ή πετρέλαιο. Ειδικά μετά την κατάκλιση να μην χρησιμοποιείται τέτοιου είδος φωτισμός. Αντί αυτών, να χρησιμοποιούνται λαμπτήρες LED που φορτίζουν με ηλιακούς συλλέκτες για την κατάδειξη διαδρομών εντός της κατασκήνωσης και οριοθέτηση χώρων. 

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δράσης παρακολουθούμε και εφαρμόζουμε τις κατά τόπους οδηγίες της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της πολιτείας (Ημερήσιοι Χάρτες Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς): https://www.civilprotection.gr/el/daily-fire-prediction-map

Capture it: Προσκοπικές κατασκευές 2024!
Η καλοκαιρινή κατασκήνωση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία τόσο στα ενήλικα όσο και στα ανήλικα μέλη μας, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους.
Οι προσκοπικές κατασκευές διακρίνονται για την πρωτοτυπία, την χρηστικότητα και την ασφάλειά τους, και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής εμπειρίας των Προσκόπων. Με σκοπό να ενισχυθεί αυτή η ιδέα, δημιουργήθηκε το “Capture it”, ένας διαδικτυακός τόπος στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφικής έκθεσης των Προσκοπικών Κατασκευών και ανταλλαγής ιδεών. Στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου και κατά συνέπεια και των κατασκηνώσεων, τα Τμήματα τα οποία θα διακριθούν, θα επιβραβευτούν με 10 Kg σχοινί πλεκτό για συνδέσεις (περίπου 350 m) και μία εργαλειοθήκη – κιτ, γεμάτη με χρήσιμα εργαλεία τα οποία θα προσφέρουν ακόμα περισσότερες επιλογές και δυνατότητες για μελλοντικές δημιουργίες.
Το “capture it” είναι μια ευκαιρία για τα Ενήλικα Στελέχη, να αναδείξουν την καλλιτεχνική και τεχνική τους ικανότητα και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα μεταξύ των μελών του Τμήματός τους. Είναι επίσης μία ευκαιρία για την ανάπτυξη της Προσκοπικής τεχνικής και για την ανταλλαγή ιδεών που θα ομορφύνουν τις δράσεις μας. Ας την αξιοποιήσουμε για να εμπνεύσουμε τα μέλη των Τμημάτων μας και να δημιουργήσουμε κάτι μοναδικό. 

Περισσότερα για το “capture it” εδώ: https://www.sep.org.gr/el/normal/112777/ViewAnnouncement 

Χρήσιμα Έγγραφα για τις Προσκοπικές Κατασκηνώσεις / Μ.Δ.Υ. / Ταξίδια
Ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης / Μ.Δ.Υ. / Ταξιδιού έχει συγκεντρωμένα σε φάκελο τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν στο νομικό καθεστώς των Κατασκηνώσεων του Σ.Ε.Π., τα οποία μπορούν να τίθενται υπόψη των Αρχών, όποτε χρειαστεί:

Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος / ασθένειας 
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση (5/2021) προκειμένου να καλυφθούν τυχόν έξοδα από την Ομαδική Ασφάλιση των μελών Σ.Ε.Π. σε κάθε ατύχημα ή ασθένεια, απαιτείται έγγραφη αναφορά του Αρχηγού της δράσης για το συμβάν, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Γνωμάτευση ιατρού,
2. Πρωτότυπα τιμολόγια ή αποδείξεις,
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή για ανήλικα μέλη του γονέα η κηδεμόνα και
4. Το μέλος να είναι απογεγραμμένο.
Τα ανωτέρω αποστέλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ / ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.).
Σε περίπτωση επίσκεψης σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή τοπικό κέντρο υγείας, για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού κατά τη διάρκεια της δράσης, απαιτείται η προσκόμιση του Α.Μ.Κ.Α. του μέλους μας. Σε περίπτωση που το Α.Μ.Κ.Α. δεν είναι διαθέσιμο, ενδέχεται τυχόν έξοδα νοσηλείας ή ατυχήματος να επιβαρύνουν το ταμείο της δράσης.

Προσοχή: Ο Α.Μ.Κ.Α. όλων των μελών κάθε Συστήματος πρέπει να έχει καταχωρηθεί στη Διαχείριση του Μητρώου Μελών στο e-sep.

Δημοσιεύσεις και αναρτήσεις στο διαδίκτυο
Οι δράσεις στο ύπαιθρο αποτελούν μοναδική ευκαιρία να αποτυπώσουμε φωτογραφικά όλα όσα απολαμβάνουν τα Μέλη μας μέσω του Προσκοπισμού.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης αλλά και από τον Κανονισμό Εικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας, όλα τα Κλιμάκια οφείλουν να ακολουθούν ορισμένους απλούς κανόνες για τη δημιουργία και χρήση των Προσκοπικών φωτογραφιών, αλλά και το περιεχόμενο, το ύφος και την ποικιλία των φωτογραφικών θεμάτων.
Συγκεκριμένα, όταν φωτογραφίζουμε πρέπει να προσέχουμε τα εξής:
Να υπάρχει ισορροπία στην αποτύπωση του φύλου, δηλαδή να δείχνουμε κορίτσια και αγόρια, γυναίκες και άνδρες.
Να αποτυπώνονται όλες οι ηλικιακές ομάδες (παιδιά, έφηβοι, ενήλικοι).
Να είναι εμφανές το Προσκοπικό στοιχείο (π.χ. μαντήλι, στολή, κατασκευές).
Να αποφεύγονται πολύ κοντινές σε πρόσωπα φωτογραφίες.
Να είναι ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα της Προσκοπικής Κίνησης και η ενέργεια των νέων (π.χ. φωτογραφίες που παρουσιάζουν την ενεργή συμμετοχή των μελών και όχι φωτογραφίες στατικές ή άψυχων αντικειμένων).
Οι φωτογραφίες να αποτυπώνουν αυθεντικές στιγμές (να αποφεύγεται η χρήση πολλών φίλτρων).
Να διαφαίνεται η στενή σχέση του Προσκοπισμού με τη φύση, το περιβάλλον αλλά και το κοινωνικό σύνολο (κοινωνικό αποτύπωμα).
Να αποφεύγονται οι πολύ στημένες ομαδικές φωτογραφίες και όσες δεν αποτυπώνουν την Προσκοπική πρακτική και δράση.
Να αποφεύγονται φωτογραφίες που εμφανίζουν άτομα με μαγιό.
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνουμε στο περιεχόμενο των φωτογραφιών που δημοσιοποιούνται, ιδίως όταν το ευρύ κοινό δεν μπορεί να γνωρίζει τις συνθήκες της δράσης την οποία απεικονίζει η φωτογραφία (π.χ. δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται φωτογραφίες στις οποίες οι εμφανιζόμενοι φαίνεται σαν να μην τηρούν κανόνες υγιεινής ή ασφάλειας), διότι μπορεί να προκληθούν εσφαλμένες εντυπώσεις.

Προσοχή: Πριν τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή αλλού οποιασδήποτε φωτογραφίας που απεικονίζει αναγνωρίσιμα πρόσωπα, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων των εμφανιζομένων ανηλίκων μελών μας, είτε μέσω της αίτησης εγγραφής, είτε μέσω άλλης διαδικασίας.


Αγαπητοί μου,

Οι θερινές πολυήμερες Δράσεις Υπαίθρου αποτελούν την κορυφαία στιγμή της Προσκοπικής χρονιάς για κάθε Τμήμα. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω οδηγίες, διασφαλίζουμε το βασικό στόχο των πολυήμερων θερινών δράσεων, που είναι η επαφή των παιδιών με τη φύση και το συναρπαστικό και συγχρόνως ασφαλές Προσκοπικό πρόγραμμα. Καλώ και προτρέπω την κάθε μία και τον καθένα μας να κάνει το καλύτερο ώστε και το φετινό καλοκαίρι να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους, τους Ανιχνευτές και τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων όμορφες, χαρούμενες και δημιουργικές Προσκοπικές στιγμές και εμπειρίες.

Εύχομαι καλές δράσεις σε όλες και όλους!

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 55_2024.pdf