Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικών Συστημάτων 2023 - 2024

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/11/2023
A/A: 15 / 2023

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης είναι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες που αναφέρονται στο έργο και στη δραστηριότητα των Προσκοπικών Συστημάτων, των Ε.Π.Π. και των Περιφερειακών Εφορειών, με βάση τους Έξι (6) τομείς Προσκοπικού Έργου, προσδιορίζοντας επιμέρους στόχους και αναδεικνύοντας τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες κάθε Κλιμακίου.

Στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. 2022 - 2025, το Δ.Σ., στη συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2023, αποφάσισε τα ακόλουθα:
Στην αρχή κάθε Προσκοπικής χρονιάς, η Γενική Εφορεία εκδίδει Εγκύκλιο με την οποία ορίζονται τα Κριτήρια Αξιολόγησης τα οποία κάθε Προσκοπικό Κλιμάκιο καλείται να συμπληρώσει, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Γενικής Εφορείας. 
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Προσκοπικών Συστημάτων έχουν εναρμονιστεί με τα σημερινά δεδομένα και η συμπλήρωση τους θα γίνει ηλεκτρονικά.

Η εφαρμογή της διαδικασίας ξεκινά από τα Προσκοπικά Συστήματα. Τις επόμενες ημέρες, κάθε Σύστημα θα λάβει διαδικτυακό σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα αποκτά πρόσβαση σε αρχείο μορφής excel, ξεχωριστό για κάθε Σύστημα. Η αποστολή θα γίνει στη διεύθυνση αλληλογραφίας του Συστήματος η οποία είναι καταχωρημένη στο e-sep.

Στο διαδικτυακό αρχείο του Συστήματος θα υπάρχουν καρτέλες για τους έξι Τομείς Προσκοπικού Έργου, με ποσοτικά στοιχεία για τα δύο προηγούμενα έτη, τα οποία αντλούνται από την πλατφόρμα του e-sep. Κάθε Σύστημα θα συμπληρώνει τα Κριτήρια Αξιολόγησης και τους στόχους του στο δικό του αρχείο, έχοντας για αρκετά από αυτά και την εικόνα των προηγούμενων ετών. 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου του Συστήματος συμπληρώνονται στο Συμβούλιο Ενηλίκων Στελεχών του Συστήματος, καταχωρούνται από τον Αρχηγό Συστήματος στο διαδικτυακό αρχείο, ένα αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην Περιφερειακή Εφορεία. 

Κάθε Προσκοπικό Σύστημα θα πρέπει να συμπληρώσει τα Κριτήρια Αξιολόγησης, μέχρι και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

Η Εφορεία Ανάπτυξης Γ.Ε. θα επεξεργαστεί συγκεντρωτικά τα στοιχεία των Κριτηρίων Αξιολόγησης, προκειμένου να προσδιοριστούν κεντρικοί στόχοι και ενέργειες και θα ενημερώσει σχετικά τις Περιφερειακές Εφορείες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του Προσκοπικού έργου.

Η διαδικασία συμπλήρωσης είναι απλή και ελπίζουμε να συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του Προσκοπικού έργου. 

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί Παράρτημα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης για τα Προσκοπικά Συστήματα, ανά Τομέα Προσκοπικού Έργου.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2023 – 2024

 

 

Στοιχεία Συστήματος

Διεύθυνση

Από e-sep

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Από e-sep

E-mail

Από e-sep

Ιστοσελίδα Συστήματος

 

Social Media Συστήματος (Link)

Facebook page

 

Instagram

 

Other

 

Ημέρες / Ώρες Συγκεντρώσεων

Αγέλη Λυκοπούλων

 

Ομάδα Προσκόπων

 

 


 

Προσκοπική Ανάπτυξη – Μέλη

2021-2022

2022-2023

Στόχος 2023-2024

Νέα Μέλη

Διατήρηση Μελών

Νέα Μέλη

Διατήρηση Μελών

Νέα Μέλη

Διατήρηση Μελών

Αγέλη Λυκοπούλων

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

 

 

Ομάδα Προσκόπων

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

 

 

Κοινότητα Ανιχνευτών

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

 

 

Προσκοπικό Δίκτυο

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

 

 

Βαθμοφόροι

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

 

 

Ε.Κ.Σ.

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

 

 

Μεταβολή Δύναμης κατά την τελευταία απογραφή (%)

Από e-sep (%)

 

 

 

Πως θα πετύχετε τους παρακάτω στόχους (βλ. Σχέδιο Ανάπτυξης Σ.Ε.Π.) στην τρέχουσα Προσκοπική χρονιά;

Μείωση αριθμού αποχωρήσεων

 

Αύξηση της Απογραφής Μελών του Συστήματος κατά 10%

 

Αύξηση της Απογραφής Μελών της Ομάδας Προσκόπων κατά 10%

 

Αύξηση της Απογραφής Μελών της Κοινότητας Ανιχνευτών κατά 20%

  

Προσκοπικό Πρόγραμμα

 

 

Για κάθε Τμήμα

 

 

2021-2022

2022-2023

Στόχος

2023-2024

Δράσεις

 

Από e-sep

 

Ημερήσιες Εκδρομές

 

Από e-sep

 

Διήμερες Εκδρομές (1 διανυκτέρευση)

 

Από e-sep

 

Πολυήμερες Εκδρομές (2 ή 3 διανυκτερεύσεις)

 

 

Από e-sep

 

Κατασκήνωση (4 και πλέον διανυκτερεύσεις)

 

 

Από e-sep

 

Δράσεις Ειδικότητας

 

 

Δράσεις Προσφοράς

 

 

Συμμετοχή σε δράσεις Περιφερειακής Εφορείας

 

 

Προσκοπική χρονιά 2022-2023

Συγκεντρώσεις

Ημερήσιες Εκδρομές

Πολυήμερες εκδρομές

Κατασκήνωση

Μέσος όρος συμμετοχής στις δράσεις

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Απογραφή τμήματος

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

% συμμετοχής σε δράσεις

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Από e-sep

Στόχος 2023-2024

 

 

 

 

Σε ποιο βαθμό τα παρακάτω λειτουργούν αποτελεσματικά στο Τμήμα σας και ποιες ενέργειες σκέφτεστε να κάνετε προς βελτίωση

 

Σχόλιο Αρχηγού Τμήματος

Αύξηση συμμετοχής ανηλίκων Μελών στις δράσεις

 

Σύμμετρη ενασχόληση στο Πρόγραμμα δράσεων

 

Τήρηση Μεθοδολογίας Κλάδου

 

Παρακολούθηση της Προόδου των Μελών του Τμήματος

  

Δράσεις Συστήματος

 

2021-2022

2022-2023

Στόχος

2023-2024

Σχόλια

Εκδρομές Συστήματος

 

 

 

 

Δράσεις Ενηλίκων Στελεχών

 

 

 

 

Δράσεις Προσφοράς

 

 

 

 

Συμμετοχή σε δράσεις με στρατηγικούς συνεργάτες του Σ.Ε.Π.

 

 

 

 

Άλλες Δράσεις

 

 

 

  

Οργάνωση – Διοίκηση

 

 

Τμήματα

 

Αφορά στην προηγούμενη Προσκοπική χρονιά

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Αγέλη Λυκοπούλων

Ομάδα Προσκόπων

Κοινότητα Ανιχνευτών

Προσκοπικό Δίκτυο

Τήρηση αρχείου με τις Αιτήσεις Εγγραφής των Μελών

 

 

 

Τήρηση αρχείου με τα ετήσια Δελτία Υγείας των Μελών

 

 

 

Αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του αρχηγείου

 

 

 

Εμπρόθεσμη υποβολή Δελτίων Εκδρομών και Φάκελων Κατασκηνώσεων

 

 

 

Διακόσμηση χώρων Τμήματος (γωνιές κλπ.)

 

 

 

  

Σύστημα

 

ΝΑΙ - ΟΧΙ

2022-2023

Στόχος

2023-2024

Το Σύστημα έχει κάνει τριετή Προγραμματισμό και έχει στόχους τριετίας;

 

 

Έχει γίνει ετήσιος Προγραμματισμός και έχουν τεθεί ετήσιοι στόχοι;

 

 

Πραγματοποιούνται μηνιαία Συμβούλια Ενηλίκων Στελεχών του Συστήματος;

 

 

Η ετήσια απογραφή Μελών του Συστήματος ολοκληρώνεται έγκαιρα στο e-sep;

 

 

Οι προτάσεις Εντολών Διοίκησης υποβάλλονται έγκαιρα στο e-sep;

 

 


Σε ποιο βαθμό λειτουργούν στο Σύστημα αποτελεσματικά τα παρακάτω και ποιες ενέργειες μπορείτε να κάνετε προς βελτίωση

Σχόλιο Αρχηγού Συστήματος

Επικοινωνία, αλληλοβοήθεια και καλή συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων

 

Λειτουργικότητα και καλαισθησία χώρων στην εστία

 

Ασφάλεια χώρων στην εστία

 

Τήρηση κανόνων υγιεινής στην εστία (WC, εξαερισμός, καθαριότητα κ.ά.)

 


 

Βαθμοφόροι - Ηγεσία - Εκπαίδευση

 

 

Εκπαίδευση Ενηλίκων

 

Κύκλοι Εκπαίδευσης

2021-2022

2022-2023

Στόχος

2023-2024

Κύκλος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης

Από e-sep

Από e-sep

 

Ενότητα «Ασφάλεια και Προστασία Μελών»

Από e-sep

Από e-sep

 

Κύκλος Μεθοδολογίας

Από e-sep

Από e-sep

 

Κύκλος Πολυήμερων Δράσεων Υπαίθρου

Από e-sep

Από e-sep

 

Κύκλος Διακριτικού Δάσους

Από e-sep

Από e-sep

 

Κύκλος Ηγεσίας Ενηλίκων

Από e-sep

Από e-sep

 

ΣΥΝΟΛΟ

Από e-sep

Από e-sep

 

Πως θα πετύχετε τους παρακάτω στόχους (βλ. Σχέδιο Ανάπτυξης Σ.Ε.Π.) στην τρέχουσα Προσκοπική χρονιά;

1. Οι Αρχηγοί των Τμημάτων θα έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Μεθοδολογίας και τον Κύκλο Πολυήμερων Δράσεων Υπαίθρου

 

2. Ποσοστό 50% των Υπαρχηγών Τμημάτων θα έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Μεθοδολογίας.

 

 

Εφαρμόζεται ανεπίσημη εκπαίδευση των Ενηλίκων Στελεχών στο Σύστημα;

Αν ναι, με ποια μέσα (συζητήσεις, έντυπα, εκπαιδευτικές συναντήσεις, εκδρομή Βαθμοφόρων κ.ο.κ.)

 

 


 

Εντολές Διοίκησης

 

*Αφορούν στην προηγούμενη Προσκοπική χρονιά

Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός Εντολών βάσει δύναμης

Πλήθος Εντολών Υπαρχηγού

Στόχος

2023-2024

Πλήθος Εντολών Αρχηγού

Στόχος

2023-2024

 

Αγέλη Λυκοπούλων

Από e-sep

Από e-sep

 

Από e-sep

 

 

Ομάδα Προσκόπων

Από e-sep

Από e-sep

 

Από e-sep

 

 

Κοινότητα Ανιχνευτών

Από e-sep

Από e-sep

 

Από e-sep

 

 

Προσκοπικό Δίκτυο

Από e-sep

Από e-sep

 

Από e-sep

 

 

Σύστημα

Από e-sep

Από e-sep

 

Από e-sep

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

Από e-sep

Από e-sep

 

Από e-sep

 

 

 

 

 

Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις

ΝΑΙ / ΟΧΙ

2022-2023

Στόχος

2023-2024

Σχόλια και περιγραφή δράσης ή ενέργειας

Το Σύστημα συμμετέχει σε πανελλαδικές δράσεις προβολής του Σ.Ε.Π. ή / και σε δράσεις προβολής της Περιφερειακής Εφορείας;

 

 

 

Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία δράση προβολής ανά Τμήμα ή μία δράση προβολής του Συστήματος κάθε χρόνο;

 

 

 

Το Σύστημα διαθέτει σελίδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία ενημερώνει για την προβολή των δράσεων του;

 

 

 

Έχουν καθιερωθεί τουλάχιστον 3 κοινές δράσεις Συστήματος (π.χ. Αγιασμός, Βασιλόπιτα, Ημέρα Σκέψης κ.τ.λ.);

 

 

 

Υπάρχει καλή συνεργασία του Συστήματος με τις τοπικές αρχές;

 

 

 

Το Σύστημα πραγματοποίησε δράση σε συνεργασία με κάποιο τοπικό φορέα, σύλλογο ή οργάνωση;

 

 

 

Υπάρχει τακτική επαφή των Ενηλίκων Στελεχών με τους γονείς;

 

 

 

Τα Προγράμματα των Τμημάτων και σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με το Σύστημα αποστέλλονται τακτικά στους γονείς;

 

 

 

Πραγματοποιούνται ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων στην έναρξη της χρονιάς, πριν τις πολυήμερες εκδρομές και πριν την κατασκήνωση;

 

 

 


 

 

Οικονομικά & Περιουσία

ΝΑΙ / ΟΧΙ

2022-2023

Στόχος

2023-2024

Σχόλια και περιγραφή δράσης ή ενέργειας

Το Σύστημα έχει εγκεκριμένη Ε.Κ.Σ. και καθήκοντα των Μελών της;

 

 

 

Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο Συμβούλιο Ε.Κ.Σ.;

 

 

 

Το Σύστημα τηρεί τραπεζικό λογαριασμό υπό τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π.;

 

 

 

Το Σύστημα καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό για το τρέχον έτος και απολογισμό για το προηγούμενο;

 

 

 

Τηρείται το βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Ε.Κ.Σ., σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.;

 

 

 

Τηρείται το ηλεκτρονικό σύστημα

e-finance, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.;

 

 

 

Η Ε.Κ.Σ. συμβάλλει οικονομικά στην πραγματοποίηση δράσεων, Κατασκηνώσεων και Μ.Δ.Υ. των Τμημάτων;

 

 

 

Η Ε.Κ.Σ. διευκολύνει οικονομικά τη συμμετοχή των Ενηλίκων Στελεχών στις Εκπαιδεύσεις του Σ.Ε.Π.;

 

 

 

Έχει γίνει απογραφή υλικού κατά την τελευταία τριετία και τηρείται Βιβλίο Υλικού Συστήματος;

 

 

 

Τα Τμήματα έχουν δικό τους υλικό για τις δράσεις τους (αντίσκηνα, λάμπες, φαρμακείο, Ενωμοτιακά υλικά κ.ά.);

 

 

 

Το Σύστημα διαθέτει επαρκές Κατασκηνωτικό Υλικό (σκηνές, καστανιές, εστίες μαγειρέματος, εργαλεία κ.ά.);

 

 

 

Το Σύστημα εξασφάλισε χορηγίες σε είδος;

 

 

 

Το Σύστημα εξασφάλισε χορηγίες σε χρηματικό ποσό;

 

 

 

Το Σύστημα εξασφάλισε επιχορήγηση από Δήμο ή άλλο Δημόσιο Φορέα;

 

 

 

 

 
Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15_2023.pdf