ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ 25ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΖΑΜΠΟΡΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 11/10/2022
A/A: 579 / 2022

Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΣΤΟ 25ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΖΑΜΠΟΡΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ


Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο για την ανάθεση των προγραμμάτων μετακίνησης και επισκέψεων της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη, που θα πραγματοποιηθεί στο SaeManGeum, Jeollabuk-do, Republic of Korea από 1 Αυγούστου έως 12 Αυγούστου 2023 να καταθέσει την προσφορά του μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (μέγαρο Αντ. Μπενάκης, Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, τηλ.: 2169007045).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η μετακίνηση και το πρόγραμμα επισκέψεων των 100 περίπου συμμετεχόντων της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη, που θα πραγματοποιηθεί στο SaeManGeum, Jeollabuk-do, Republic of Korea από 1 Αυγούστου έως 12 Αυγούστου 2023.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής, καθώς και οι προδιαγραφές και οι όροι του ταξιδιών αναφέρονται στα Παραρτήματα Α και Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να αναγράφει στην προσφορά του ρητά, ότι αυτή θα ισχύει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της κατάθεσής της.

3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με το ταξιδιωτικό πρακτορείο στο οποίο θ’ ανατεθούν οι μετακινήσεις και το πρόγραμμα μετακίνησης των μελών της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη. 

4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα.
Στο φάκελο πρέπει ν’ αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης,
β) η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και 
γ) τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος.
Μέσα στον κυρίως φάκελο, σε ξεχωριστό φάκελο, θα τοποθετηθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν σε δεύτερο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Οι φάκελοι των «Δικαιολογητικών» και της «Οικονομικής Προσφοράς» πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
β) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
γ) κατάλογο των κυρίων πελατών τους.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα προσφέροντα θα γίνει με έγγραφο του Σ.Ε.Π. μέσα στην προθεσμία ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία.
β) Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την παρούσα πρόσκληση, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι καταθέσουν προσφορά δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στο Σ.Ε.Π., έστω κι αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ
Οι προδιαγραφές και οι όροι των μετακινήσεων και των προγραμμάτων καταγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσης και οφείλουν να δηλώσουν οι προσφέροντες ότι θα ακολουθηθούν κατά γράμμα.

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 20:00, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (μέγαρο Αντ. Μπενάκης, Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος) από επιτροπή που θα ορισθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με την «Οικονομική Προσφορά» θα ανοιχθούν μετά την αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών» και για όσες εξ’ αυτών κριθούν αποδεκτές. 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ
Στον προσφέροντα που θα ανατεθεί η μετακίνηση των μελών της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη, θ’ αποσταλεί σχετική επιστολή. Το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της ανάθεσης θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.

10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Κάθε παράβαση εκ μέρους του αναδόχου των προδιαγραφών, όρων και συμφωνιών, τον υποχρεώνει ν’ αποζημιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά το Σ.Ε.Π., την οποία ήθελε τυχόν υποστεί, ενώ κατά την υπογραφή της συμβάσεως θα συμφωνηθεί με τον επιλεγέντα και ποινική ρήτρα, η οποία μπορεί να ανέλθει μέχρι το 100% της προσφοράς του.


11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι προσφέροντες πρέπει να δηλώσουν ρητά στην «Οικονομική Προσφορά» ότι συμφωνούν με τον τρόπο πληρωμής που αναφέρεται στο Παράρτημα Β ή να δηλώσουν τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν.
Ακολουθούν τα Παραρτήματα “Α” & “B” τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένοΗμέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

Δευτέρα: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10.00 – 16.00Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 


Επισυνάψεις

579_11.10.2022_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΖΑΜΠΟΡΗ.pdf