ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 16/11/2021
A/A: 753 / 2021

Προκήρυξη


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την
Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π. 

Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ για να καλύψει διαρκείς ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπάλληλο μερικής απασχόλησης στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π., με σύμβαση αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3373Β/2016) και την από 6 Νοεμβρίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με έδρα την Αθήνα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να μην έχουν ανεκπλήρωτες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους επόμενους 12 μήνες (αφορά στους άρρενες ενδιαφερόμενους).

Αντικείμενο της θέσης
Θα έχει ως κύρια καθήκοντα (ενδεικτικά):
Την υποστήριξη της λειτουργίας του Προσκοπικού Πρατηρίου (πωλήσεις, αποθήκευση, τήρηση αποθήκης κ.λπ.), 
Την υποστήριξη των πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος (digital marketing, εξυπηρέτηση παραγγελιών κ.λπ.). 
Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Προσκοπικού Πρατηρίου. 

Σπουδές
Απόφοιτος Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Γνώσεις, Ικανότητες & Εμπειρία
Ηλικία 25 – 40 ετών.
Μέλος του Σ.Ε.Π. την τελευταία πενταετία (επιθυμητό).
Εμπειρία σε πωλήσεις. 
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office. 

Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nefstathiou@sep.org.gr.

Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός εκ των υποψηφίων.

Τo άτομο που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου, για μερική απασχόληση (πενθήμερο – 4 ώρες ημερησίως) και καθαρή μηνιαία αμοιβή διακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (€ 279,57).
 Ημέρες & ώρες λειτουργίας

Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

 

Δευτέρα: 14.00 – 21.00

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 09.00 – 15.00

 

 

 

 

 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

753_16.11.2021_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.pdf