ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/10/2020
A/A: 648 / 2020

Προκήρυξη


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την
Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π. 

Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ για να καλύψει έκτακτες - εποχικές ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπάλληλο μερικής απασχόλησης στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π., με σύμβαση ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3373Β/2016) και την από 22 Οκτωβρίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με έδρα την Αθήνα. 

Αντικείμενο της θέσης
Θα έχει ως κύρια καθήκοντα (ενδεικτικά):
Την υποστήριξη της λειτουργίας του Προσκοπικού Πρατηρίου (πωλήσεις, αποθήκευση, τήρηση αποθήκης κ.λπ.), 
Την υποστήριξη των πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος (digital marketing, εξυπηρέτηση παραγγελιών κ.λπ.). 
Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Προσκοπικού Πρατηρίου. 

Σπουδές
Απόφοιτος Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Γνώσεις, Ικανότητες & Εμπειρία
Ηλικία 25 – 40 ετών.
Μέλος του Σ.Ε.Π. την τελευταία πενταετία (επιθυμητό).
Εμπειρία σε πωλήσεις. 
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office. 

Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nefstathiou@sep.org.gr.

Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός εκ των υποψηφίων.

Τo άτομο που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου 1-2 μηνών, για μερική απασχόληση (πενθήμερο – 5 ώρες ημερησίως) και καθαρή μηνιαία αμοιβή τριακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (€ 345,91).


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

648_23.10.2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.pdf