Πλαίσιο λειτουργίας Κατασκηνώσεων, Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου και Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων – Ταξιδιών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 22/06/2020
A/A: 8 / 2020

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Όπως έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενες Ανακοινώσεις, καθ’ όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε υπήρξε συνειδητή επιλογή του Σ.Ε.Π. να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Μελών μας, τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, τη συνεισφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και την αποκατάσταση κατά το δυνατόν της εύρυθμης λειτουργίας των Προσκοπικών Τμημάτων με σταδιακές και προσεκτικές ενέργειες, σε συνάρτηση με την εξέλιξη της κατάστασης και τις σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας.

Η πανδημία του COVID-19 και οι κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο τοπίο, μέσα στο οποίο και η Προσκοπική Κίνηση οφείλει να προσαρμόσει τη δραστηριότητα της. Ήδη, με τις Ανακοινώσεις Γ.Ε. 51/11.5.2020 και 60/25.5.2020 αφενός έχουν προσδιοριστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση δια ζώσης δράσεων των Προσκοπικών Τμημάτων και των Ενηλίκων Μελών και αφετέρου είχε επισημανθεί ότι ειδικότερα για τους όρους πραγματοποίησης των θερινών κατασκηνώσεων, μεγάλων δράσεων υπαίθρου και μεγάλων σύνθετων δράσεων – ταξιδιών θα παρέχονταν συγκεκριμένες πληροφορίες μετά την ανακοίνωση από πλευράς Πολιτείας των όρων λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων καθώς υπάρχει σαφής συσχετισμός σε πληθώρα περιπτώσεων συναφών με τις προσκοπικές κατασκηνώσεις.

Στις 18.6.2020 δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία ρυθμίζει τους όρους λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Όπως είναι γνωστό, η οικεία νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία παιδικών εξοχών και κατασκηνώσεων δεν τυγχάνει εφαρμογής στις προσκοπικές κατασκηνώσεις, πλην όμως, ελλείψει ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου και ένεκα των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπίζουμε, η παρεμφερής αντιμετώπιση συναφών θεμάτων μεταξύ των παιδικών εξοχών και των προσκοπικών κατασκηνώσεων, σχετικά με τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την πρόληψη από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 είναι απολύτως επιτακτική.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρατίθεται στη συνέχεια το πλαίσιο λειτουργίας των θερινών κατασκηνώσεων, μεγάλων δράσεων υπαίθρου και μεγάλων σύνθετων δράσεων – ταξιδιών για το φετινό καλοκαίρι, με τις επιμέρους διακρίσεις που αφορούν στον κάθε Κλάδο, το οποίο έτυχε ενδελεχούς μελέτης και επεξεργασίας από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Γενικής Εφορείας και της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου. Όπου δεν γίνεται ρητή αναφορά σε κάποιον από τους τέσσερις Κλάδους ή όπου γίνεται ρητή αναφορά μόνο για κάποιους εξ αυτών, για τους υπόλοιπους Κλάδους και για κάθε επιμέρους περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 • Κύριο μέλημα των ακόλουθων μέτρων αποτελεί η μη μεταφορά του κορωνοϊού καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κατασκήνωση / μεγάλη δράση υπαίθρου / μεγάλη σύνθετη δράση – ταξίδι.
 • Οι χώροι που θα επιλεγούν για τις φετινές κατασκηνώσεις, μεγάλες δράσεις υπαίθρου και μεγάλες σύνθετες δράσεις – ταξίδια θα πρέπει να διαθέτουν υποδομές υγιεινής οι οποίες θα μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σωστά.
 • Θα πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από την έδρα του Συστήματος, ούτως ώστε να είναι ευχερής οδικώς η έγκαιρη προσέλευση των γονέων, εφόσον χρειαστεί.
 • Θα πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους κατασκηνωτές οι απαραίτητες προϋποθέσεις απόστασης κατά τη διανυκτέρευση.
 • Τα άτομα που μετέχουν στην κατασκήνωση / μεγάλη δράση υπαίθρου / μεγάλη σύνθετη δράση – ταξίδι δεν θα πρέπει να εναλλάσσονται αλλά να παραμένουν σταθερά κατά το δυνατόν, όπως επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν επισκέψεις τρίτων ατόμων.
 • Θα πρέπει να επιδιώκεται η οργάνωση της κατασκήνωσης / μεγάλης δράσης υπαίθρου / μεγάλης σύνθετης δράσης σε μικρές ομάδες σε όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες της.
 • Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση απόστασης μεταξύ των ατόμων άνω του 1 μέτρου όπου είναι εφικτό.
 • Για την παρασκευή και διάθεση του φαγητού θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες υγιεινής.
 • Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά από δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση κοινού εξοπλισμού.
 • Η διαχείριση κάθε ύποπτου συμπτώματος θα πρέπει να γίνεται αυστηρά με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.
 • Απαιτείται ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή στη δημοσίευση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μη μεταδίδονται εσφαλμένα μηνύματα.

Ειδικότερα:

ΧΩΡΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθούν κατασκηνώσεις των Αγελών Λυκοπούλων και των Ομάδων Προσκόπων και μεγάλες δράσεις υπαίθρου Κοινοτήτων Ανιχνευτών θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω βασικές προϋποθέσεις:
- Να διαθέτουν οργανωμένες (μόνιμες) υποδομές υγιεινής (τουαλέτες, νιπτήρες, ντουζιέρες) και παρασκευής φαγητού, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται καλά και να απολυμαίνονται.
- Να εξασφαλίζονται για όλους τους κατασκηνωτές οι απαραίτητες προϋποθέσεις απόστασης και αερισμού κατά τη διανυκτέρευση.
- Να βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από την έδρα του Συστήματος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να προσέλθουν εύκολα και οδικώς οι γονείς - εφόσον χρειαστεί - σε εύλογο χρονικό διάστημα (έως 3 ώρες). Ειδικότερα για τις μεγάλες δράσεις υπαίθρου των Κοινοτήτων Ανιχνευτών, κατ’ εξαίρεση η απόσταση μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη (έως 4 ώρες), εφόσον όμως, λαμβανομένων υπόψη των υπολοίπων δεδομένων της δράσης, κρίνεται ευχερής η έγκαιρη επιστροφή κάποιου συμμετέχοντα στην έδρα του Συστήματος, εφόσον χρειαστεί.
- Να υπάρχει σε κοντινή απόσταση (μέχρι 1 ώρα) νοσοκομείο το οποίο υποδέχεται περιστατικά ύποπτα για COVID-19.
- Δεν επιτρέπονται κατασκηνώσεις Αγελών Λυκοπούλων και Ομάδων Προσκόπων και μεγάλες δράσεις υπαίθρου Κοινοτήτων Ανιχνευτών σε δυσπρόσιτα μέρη ή μέρη που απαιτούν μεταφορά δια θαλάσσης με δημόσια μέσα μεταφοράς.
- Δεν επιτρέπονται κατασκηνώσεις Αγελών Λυκοπούλων και Ομάδων Προσκόπων σε χώρους που δεν διαθέτουν τις παραπάνω υποδομές («ελεύθερες κατασκηνώσεις»).
- Ειδικές περιπτώσεις χώρων κατασκήνωσης ως προς τις προϋποθέσεις, τα χαρακτηριστικά και τις υποδομές τους θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Κεντρική Διοίκηση, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Περιφερειακό Έφορο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι φετινές κατασκηνώσεις, μεγάλες δράσεις υπαίθρου και μεγάλες σύνθετες δράσεις - ταξίδια συστήνεται να έχουν χρονική διάρκεια έως (7) διανυκτερεύσεις, προκειμένου α) να διευκολυνθούν τα Ενήλικα Στελέχη στον καταρτισμό ενός ποιοτικού προσκοπικού προγράμματος, που θα λαμβάνει υπόψη όλους τους προληπτικούς κανόνες που έχουν τεθεί με τις Ανακοινώσεις Γ.Ε. 51/11.5.2020 και 60/25.5.2020 , β) να μειωθεί στατιστικά η πιθανότητα εμφάνισης εμπύρετων περιστατικών που θα χρήζουν πλέον ειδικής αντιμετώπισης και χειρισμού σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα, γ) να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κατάλληλους χώρους κατασκήνωσης (ιδιαίτερα στα Προσκοπικά Κέντρα) από όλα τα ενδιαφερόμενα Προσκοπικά Τμήματα και δ) να υπάρχει μικρότερη οικονομική συμμετοχή, αναγνωρίζοντας την οικονομική δυσπραγία πολλών οικογενειών.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες (ενήλικοι και ανήλικοι) καθώς και οι γονείς των ανηλίκων πρέπει να είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για τα συμπτώματα που εμφανίζει η νόσηση από κορωνοϊό. Κύριο μέλημα αποτελεί η μη μεταφορά του ιού στην κατασκήνωση ή μεγάλη δράση υπαίθρου. Για τον σκοπό αυτό:
- Κανένας κατασκηνωτής (ενήλικος ή ανήλικος) δεν πρέπει να εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης (πυρετός, βήχας, δύσπνοια, διάρροια, ανοσμία) τουλάχιστον για τρεις (3) ημέρες πριν την αναχώρηση.
- Κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση ή κατά την αναχώρηση για τη μεγάλη δράση υπαίθρου θα συμπληρώνεται ενυπόγραφα από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων και από τους ενήλικους ερωτηματολόγιο, που θα εστιάζει στην παρουσία συμπτωμάτων λοίμωξης καθώς και στη πιθανότητα προηγούμενης επαφής με τον ιό (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα γνωστοποιηθεί από την Κεντρική Διοίκηση).
- Ανήλικος ή ενήλικος που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες για COVID-19 δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στην κατασκήνωση, μεγάλη δράση υπαίθρου ή μεγάλη σύνθετη δράση – ταξίδι, εκτός εάν του έχει επιτραπεί εγγράφως από τον θεράποντα ιατρό του. Αν κάποιος/α συγκατοικεί με άτομο που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, συστήνεται η μη συμμετοχή του. Αν συμμετάσχει, θα πρέπει να ενημερωθεί και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός μετά την επιστροφή του και για δεκατέσσερις (14) ημέρες.
- Λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας και της ανάγκης για συνεχή επίβλεψη των ανηλίκων, θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενηλίκων (αναλογία όχι μικρότερη από 1:6) και σίγουρα όχι λιγότεροι από πέντε (5) στις κατασκηνώσεις των Αγελών Λυκοπούλων και των Ομάδων Προσκόπων και όχι λιγότεροι από τρεις (3) στις μεγάλες δράσεις υπαίθρου των Κοινοτήτων Ανιχνευτών, για την ορθή και αποτελεσματική φροντίδα των ανηλίκων συμμετεχόντων και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης κατάστασης.
- Το Αρχηγείο (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, τροφοδοσίας, μαγειρείου) θα πρέπει να είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης και μεγάλης δράσης υπαίθρου, χωρίς τακτικές μετακινήσεις (λόγω εργασίας κλπ.) και με ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται οι ενδιάμεσες προσθήκες ή αποχωρήσεις στελεχών.
- Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις συγγενών των κατασκηνωτών ή άλλων ατόμων (φίλοι, μέλη Ε.Κ.Σ., παλαιοί Βαθμοφόροι, κ.ά.), με μόνη εξαίρεση την προβλεπόμενη ολιγόωρη διακριτική επίσκεψη του Περιφερειακού Εφόρου ή άλλου Ενηλίκου Στελέχους της Περιφερειακής Εφορείας, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μετάδοση του ιού κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης. Αν χρειαστεί για έκτακτο λόγο, οι γονείς θα πρέπει να προσέρχονται φορώντας μάσκα και να παραμένουν για σύντομο χρονικό διάστημα.
- Συστήνεται να αποφεύγεται η συμμετοχή στην κατασκήνωση ή μεγάλη δράση υπαίθρου τρίτων ατόμων για την υποστήριξη του προσκοπικού προγράμματος (πχ ειδικοί συνεργάτες, εκπρόσωποι φορέων κλπ.). Ειδικότερα στις μεγάλες δράσεις υπαίθρου των Κοινοτήτων Ανιχνευτών και στο πλαίσιο της έρευνας, της προσφοράς κλπ., θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για COVID-19.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Βασική αρχή κατά τη διανυκτέρευση αποτελεί η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων ύπνου. Εναλλακτικά, μπορεί να επιλεγεί η διάταξη «πόδια – κεφάλι» και η απόσταση να μειωθεί στο 1 μέτρο. Η διάταξη «πόδια – κεφάλι» μπορεί να επιλεγεί και στην περίπτωση κουκετών (πάνω - κάτω). Με βάση τα παραπάνω, η διανυκτέρευση μπορεί να πραγματοποιηθεί:
- Σε κοιτώνες Προσκοπικών Κέντρων, τα οποία θα επανακαθορίσουν τη χωρητικότητά τους, εξασφαλίζοντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Το ίδιο ισχύει και για χώρους κατασκηνώσεων άλλων φορέων ή ορειβατικά καταφύγια.
- Σε κλειστούς χώρους (σχολεία, πολιτιστικά κέντρα κλπ.) με τη χρήση πτυσσόμενων κρεβατιών ή υποστρωμάτων, εξασφαλίζοντας ότι θέση ύπνου από θέση ύπνου απέχει 1,5 ή 1 μέτρο σύμφωνα με τα ανωτέρω.
- Σε μεγάλες σκηνές καταυλισμών (όπως αυτές που διαθέτουν οι υπηρεσίες Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας), με τη χρήση πτυσσόμενων κρεβατιών ή υποστρωμάτων, εξασφαλίζοντας ότι θέση ύπνου από θέση ύπνου απέχει 1 μέτρο σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε αυτή την περίπτωση, με εναλλάξ τοποθέτηση των κρεβατιών σε κάθε πλευρά της σκηνής μπορούν να τοποθετούνται τρία (3) κρεβάτια στις σκηνές έξι (6) ατόμων, πέντε (5) κρεβάτια στις σκηνές οκτώ (8) ατόμων, επτά (7) κρεβάτια στις σκηνές δέκα (10) ατόμων και εννιά (9) κρεβάτια στις σκηνές δώδεκα (12) ατόμων.
- Στις συνήθεις σκηνές τριγωνικού ή τύπου igloo, ατομικά.
- Σε όλους τους χώρους πρέπει να εξασφαλίζεται συστηματικός και επαρκής φυσικός αερισμός (ει δυνατόν και κατά τη διάρκεια του ύπνου).
- Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι ύπνου πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά με διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50.
- Θα πρέπει να αποφεύγεται η συστηματική (πέραν της μιας βραδιάς) διανυκτέρευση στο ύπαιθρο (αιώρες, παραλίες κλπ.) χωρίς τη χρήση σκηνής.
- Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε το Προσκοπικό Πρατήριο να διαθέτει σε τιμή κόστους αντίσκηνα στα Προσκοπικά Συστήματα, ούτως ώστε να καλυφθούν πιο ευχερώς οι αυξημένες ανάγκες για την ικανοποίηση των παραπάνω απαραίτητων προϋποθέσεων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
- Η οργάνωση σε μικρές ομάδες (εξάδες Λυκοπούλων / ενωμοτίες Προσκόπων) είναι ιδανική για την τήρηση των μέτρων έναντι της διάδοσης του κορωνοϊού και θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε κάθε δυνατή αξιοποίηση του συστήματος αυτού (κινήσεις, πρόγραμμα, χρήση τραπεζαρίας, ελεύθερος χρόνος).
- Αποφεύγοντας ακρότητες και υπερβολές, θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση της υγείας των κατασκηνωτών σε καθημερινή βάση και εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικού με συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19.
- Ενημερωτικό υλικό (αφίσες, πόστερ κλπ.) με οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων προσωπικής υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης του ιού (πλύσιμο χεριών, τήρηση αποστάσεων, άγγιγμα προσώπου κλπ.) πρέπει να είναι αναρτημένα στον πίνακα πληροφοριών της κατασκήνωσης και σε άλλα κοινόχρηστα σημεία. 
- Θα πρέπει να τονίζεται η αποκλειστική χρήση των ατομικών εφοδίων από κάθε κατασκηνωτή (ανήλικο και ενήλικο), όπως καπέλα, μαντήλια, παγούρια, φακοί, πετσέτες κλπ.
- Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση απόστασης μεταξύ των ατόμων άνω του 1 μέτρου όπου είναι εφικτό (τυπικά έναρξης, πυρές, τραγούδια, εργαστήρια, μετακινήσεις κλπ.).
- Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά από δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση κοινού εξοπλισμού (μπάλες, εργαλεία κλπ.). Είδη που χρησιμοποιούνται για παιχνίδια ή δραστηριότητες θα πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση (ή τουλάχιστον μια φορά την ημέρα) με νερό και απορρυπαντικό ή αντισηπτικό.
- Απαιτείται ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή στη δημοσίευση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μη μεταδίδονται εσφαλμένα ή αμφίσημα μηνύματα σχετικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για την ασφαλή διεξαγωγή της κατασκήνωσης / μεγάλης δράσης υπαίθρου / μεγάλης σύνθετης δράσης – ταξιδιού. Τα ειδικότερα σημεία προσοχής περιγράφονται με σαφήνεια στον Κανονισμό Εικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Για τη μετακίνηση των ανηλίκων προς και από τον τόπο της κατασκήνωσης (ή και της μεγάλης δράσης υπαίθρου όπου είναι εφικτό), ο ιδανικός τρόπος είναι με τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων των γονέων των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα φέρουν και θα πάρουν τα παιδιά τους.
Εναλλακτικά, οι μετακινήσεις θα μπορούν να γίνουν:
- Με ναυλωμένο λεωφορείο, όπου θα πρέπει να τηρείται ο κανόνας του ενός ατόμου ανά δύο θέσεις.
- Με μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο ΚΤΕΛ, τρένο, πλοίο), όπου θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις καθώς και να γίνεται χρήση μάσκας από όλους κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
- Κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης των Αγελών Λυκοπούλων και των Ομάδων Προσκόπων θα πρέπει να αποφεύγονται οι εκδρομές με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.
- Στις μεγάλες δράσεις υπαίθρου, οι ενδιάμεσες μετακινήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται και να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
- Ήδη αναφέρθηκε ότι κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης / μεγάλης δράσης υπαίθρου το Αρχηγείο θα πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν σταθερό. Ομοίως, στις περιπτώσεις που στο μαγείρεμα και στην τροφοδοσία χρησιμοποιούνται άλλα άτομα (πχ. γονείς, Παλαιοί Πρόσκοποι κ.ά.), δεν θα πρέπει να εναλλάσσονται, δηλαδή να έρχονται ή να αποχωρούν τακτικά κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης.
- Η τροφοδοσία θα πρέπει να έχει οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες κινήσεις για αγορές κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης, μεγάλης δράσης υπαίθρου και μεγάλης σύνθετης δράσης - ταξιδιού.
- Ο χειρισμός νωπών τροφίμων καθώς και η διανομή του φαγητού πρέπει να γίνονται με τη χρήση μάσκας.
- Θα πρέπει να γίνεται πλύσιμο των λαχανικών με νερό και απλό απορρυπαντικό καθώς και των φρούτων πριν τη διανομή τους στους κατασκηνωτές.
- Συστήνεται να χρησιμοποιούνται ξεχωριστές τραπεζαρίες για κάθε εξάδα Λυκοπούλων / ενωμοτία Προσκόπων / Αρχηγείο, εφόσον είναι δυνατό και σε ξεχωριστούς χώρους.
- Η σίτιση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με χρήση ατομικών σκευών. Εναλλακτικά, αν υπάρχουν πιάτα - μαχαιροπήρουνα που πλένονται μαζί, τότε μοιράζονται ένα ένα από έναν ενήλικο που φέρει γάντια και μάσκα.
- Σαλάτες, τυριά, φρούτα, επιδόρπια, χυμοί πρέπει να μοιράζονται σε ατομικές μερίδες.
- Οι συμμετέχοντες θα πίνουν νερό υποχρεωτικά από ατομικό παγούρι ή ατομικό ποτήρι (να μη γίνεται κοινή χρήση κανατών, ή άλλως ένας ενήλικος θα γεμίζει όλα τα ποτήρια από την κανάτα).
- Μετά από την παρασκευή φαγητού θα πρέπει να γίνεται επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των χρησιμοποιούμενων χώρων και επιφανειών με διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50. Αντίστοιχη απολύμανση θα πρέπει να γίνεται και στις τραπεζαρίες μετά από κάθε γεύμα.
- Καλό θα είναι να υπάρχει παροχή ζεστού νερού και το πλύσιμο των σκευών να γίνεται με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ)
- Η προσέλευση των κατασκηνωτών για πλύσιμο (πρωί, βράδυ) ή για ντουζ (ένας ανά «θέση») θα πρέπει να γίνεται τμηματικά, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μην υπάρχει αναμονή έξω από τους χώρους υγιεινής.
- Οι χώροι υγιεινής θα πρέπει να αερίζονται καλά και συνεχώς.
- Θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο σαπούνι σε υγρή μορφή και αντισηπτικό σε δοχεία με αντλία. Καλό είναι να υπάρχουν και χειροπετσέτες ή αλλιώς να χρησιμοποιούνται αυστηρά ατομικές πετσέτες. Κάθε κατασκηνωτής πρέπει να χρησιμοποιεί ατομικό χαρτί υγείας.
- Στους χώρους υγιεινής πρέπει να υπάρχει αναρτημένο ενημερωτικό υλικό, σχετικά με τον σωστό τρόπο πλυσίματος των χεριών.
- Θα πρέπει να γίνεται καθαριότητα με διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50 ανά τακτά χρονικά διαστήματα (4-5 φορές ημερησίως) και ομοίως θα πρέπει να καθαρίζονται πόμολα, βρύσες, λαβές κλπ. Οι καθαριότητες στους χώρους υγιεινής πρέπει να γίνονται με μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Πριν από την κατασκήνωση και τη μεγάλη δράση υπαίθρου θα πρέπει να γίνει από τα Ενήλικα Στελέχη και τον Αρχηγό Συστήματος αναλυτική ενημέρωση προς τους γονείς, να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να λυθούν τυχόν απορίες:
- Για όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για την κατασκήνωση.
- Για την ανάγκη να υπάρχουν όλα τα ατομικά εφόδια, σε επάρκεια και μαρκαρισμένα με το όνομα κάθε παιδιού.
- Ότι σε περίπτωση που το παιδί τους εμφανίσει πυρετό ή άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα πρέπει να έρθουν άμεσα στον χώρο της κατασκήνωσης ή της μεγάλης δράσης υπαίθρου για να το παραλάβουν. Σε περίπτωση που αυτό δεν θα είναι εφικτό, θα πρέπει από πριν να έχουν εγγράφως ορίσει άλλο ενήλικο πρόσωπο (συγγενή) για να παραλάβει το παιδί. Στη συνέχεια οφείλουν να φροντίσουν να εξεταστεί από ιατρό άμεσα και να ενημερώσουν την κατασκήνωση για την εξέλιξη.
- Ότι σε περίπτωση που το παιδί τους εμφανίσει πυρετό ή άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα τους ζητηθεί να γίνει το μοριακό τεστ ανίχνευσης του ιού, είτε σε δημόσιο φορέα εφόσον είναι εφικτό, είτε σε ιδιωτικό κέντρο με κάλυψη των εξόδων από το Προσκοπικό Σύστημα.
- Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα περιγράφονται στην ειδική δήλωση συμμετοχής στην κατασκήνωση ή μεγάλη δράση υπαίθρου που θα ισχύσει για φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και προϋποθέσεων (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα γνωστοποιηθεί από την Κεντρική Διοίκηση). 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΥΡΕΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (Η ΑΛΛΗΣ ΥΠΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ)
- Σε κάθε κατασκήνωση και μεγάλη δράση υπαίθρου θα πρέπει να οριστεί ένας υπεύθυνος Βαθμοφόρος για τη διαχείριση πιθανού κρούσματος, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς παρών και να γνωρίζει καλά τη διαδικασία χειρισμού του περιστατικού καθώς και τον ορθό τρόπο χρήσης μάσκας και γαντιών μιας χρήσης.
- Σε περίπτωση εμφάνισης πυρετικής κίνησης ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19 (βήχας, πονόλαιμος, λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή, ρίγος, διάρροιες, ξαφνική απώλεια όσφρησης ή γεύσης) με ενέργειες του υπεύθυνου Bαθμοφόρου, το περιστατικό απομονώνεται άμεσα – αλλά χωρίς πανικό – σε προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο  χώρο και φορούν και οι δύο μάσκα και γάντια.
- Συστήνεται κάθε κατασκήνωση ή μεγάλη δράση υπαίθρου να έχει έρθει σε πρότερη συνεννόηση με κάποιον παιδίατρο, παθολόγο, γενικό ιατρό ή πνευμονολόγο, προκειμένου να μπορεί να πάρει τηλεφωνικά μια πρώτη εκτίμηση και κατευθύνσεις.
- Αν συσταθεί από τον γιατρό ή αν διαπιστωθεί πυρετός 38,0 C και άνω ενημερώνονται οι γονείς του παιδιού και καλούνται να προσέλθουν στον χώρο της κατασκήνωσης ή μεγάλης δράσης υπαίθρου για να το παραλάβουν, με τη σύσταση για άμεση ιατρική αξιολόγηση από παιδίατρο.
- Εφόσον ο κατασκηνωτής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να γίνει μοριακό διαγνωστικό τεστ (PCR) για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Το τεστ γίνεται αρχικά σε δημόσια δομή υγείας, άλλως, εάν κριθεί απαραίτητο για την προστασία των υπολοίπων κατασκηνωτών και του περιβάλλοντος του κατασκηνωτή το τεστ γίνεται σε ιδιωτικό κέντρο, με κάλυψη των εξόδων από το Προσκοπικό Σύστημα.
- Στην παραπάνω περίπτωση ενημερώνεται σχετικά ο Αρχηγός Συστήματος και ο Περιφερειακός Έφορος, ο οποίος υποχρεωτικά επικοινωνεί με την Κεντρική Διοίκηση και αναφέρει κάθε περίπτωση αποχώρησης ενηλίκου ή ανηλίκου από κατασκήνωση, μεγάλη δράση υπαίθρου ή μεγάλη σύνθετη δράση – ταξίδι για τους ανωτέρω λόγους.
- Την εξέλιξη του περιστατικού παρακολουθεί ο Περιφερειακός Έφορος, ο οποίος κάνει και τις απαραίτητες επικοινωνίες με τους γονείς, γιατρούς ή υγειονομικές υπηρεσίες.
- Αν το τεστ είναι αρνητικό: το παιδί επιστρέφει στη κατασκήνωση ή στη μεγάλη δράση υπαίθρου, εφόσον επιτραπεί από τον παιδίατρο και μόνο αν έχουν συμπληρωθεί τρεις (3) ημέρες χωρίς συμπτώματα.
- Αν το τεστ είναι θετικό: γίνεται άμεσα επικοινωνία από τον Περιφερειακό Έφορο με τον ΕΟΔΥ για λήψη οδηγιών. Σε αυτή την περίπτωση, ο Περιφερειακός Έφορος ενημερώνει άμεσα και την Κεντρική Διοίκηση.
- Με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ θα γίνει επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών και θα δοθούν οδηγίες για απομάκρυνση των κατασκηνωτών και παρακολούθηση της υγείας τους.
- Στην κατασκήνωση ή στους χώρους που χρησιμοποιούνται στη μεγάλη δράση υπαίθρου γίνεται απολύμανση με διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50 όλων των χώρων που κινήθηκε ο ασθενής, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων και υλικών.
- Αν η κλινική εικόνα του παιδιού είναι σοβαρή ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η παραλαβή του παιδιού από τους γονείς του σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το περιστατικό μεταφέρεται με ΙΧ αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το νοσοκομείο.
Ιδιαίτερα σημεία προσοχής:
- Η κατασκήνωση, μεγάλη δράση υπαίθρου και μεγάλη σύνθετη δράση - ταξίδι πρέπει να έχει πλήρες φαρμακείο και τουλάχιστον δύο (2) αξιόπιστα θερμόμετρα. Μετά τη χρήση τους τα θερμόμετρα πρέπει να καθαρίζονται με αντισηπτικό διάλυμα.
- Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο ΙΧ αυτοκίνητο. Αν απαιτηθεί μεταφορά ύποπτου περιστατικού, η μετακίνηση γίνεται με ανοιχτά παράθυρα και μετά τη διακομιδή το όχημα καθαρίζεται με απολυμαντικό ή διάλυμα χλωρίνης. Ειδικότερα στις μεγάλες δράσεις υπαίθρου των Κοινοτήτων Ανιχνευτών και τις μεγάλες σύνθετες δράσεις – ταξίδια των Προσκοπικών Δικτύων, εφόσον δεν υπάρχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο ΙΧ αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η ευχερής και έγκαιρη μετακίνηση οποιουδήποτε περιστατικού χρειαστεί. 
- Δεν καλούμε το ΕΚΑΒ, παρά μόνο αν η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σοβαρή.
- Εφόσον χρειαστεί, την επικοινωνία με τους υπόλοιπους γονείς, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τον ΕΟΔΥ αναλαμβάνει ο Περιφερειακός Έφορος, σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Συστήματος και τον Αρχηγός της κατασκήνωσης, μεγάλης δράσης υπαίθρου ή μεγάλης σύνθετης δράσης - ταξιδιού.

Αγαπητοί μου Βαθμοφόροι,

Το φετινό καλοκαίρι, οι προσκοπικές κατασκηνώσεις, μεγάλες δράσεις υπαίθρου και μεγάλες σύνθετες δράσεις – ταξίδια, χωρίς να χάσουν την ξεχωριστή σημασία τους ως η κορυφαία στιγμή της προσκοπικής χρονιάς για κάθε Προσκοπικό Τμήμα, θα πρέπει – ιδίως μετά την υποχρεωτική τρίμηνη καραντίνα – να ακολουθήσουν τους παραπάνω συγκεκριμένους κανόνες και μέτρα προστασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί, την αβεβαιότητα της εξέλιξης της πανδημίας αλλά και τον αναγκαστικά μικρό χρόνο προετοιμασίας, ως βασικοί στόχοι της φετινής κατασκήνωσης, μεγάλης δράσης υπαίθρου και μεγάλης σύνθετης δράσης - ταξιδιού αναδεικνύονται η αναζωογόνηση της προσκοπικής δραστηριότητας καθώς και η επαφή των παιδιών με τη φύση και το προσκοπικό πρόγραμμα μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δεχόμενοι ίσως ότι μεθοδολογικές απαιτήσεις ή καλές πρακτικές χρόνων δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν απόλυτα ή όπως θα επιθυμούσαμε.

Τους προηγούμενους μήνες τα Ενήλικα Στελέχη μας σε όλη την Ελλάδα συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η επαφή και η επικοινωνία των Προσκοπικών Τμημάτων και να μη λείψουν από κανέναν τα βιώματα μιας διαφορετικής έστω, αλλά προσκοπικής ζωής! Σας καλώ και σας προτρέπω να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια από όλους και το φετινό καλοκαίρι, για να προσφέρουμε στα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους, τους Ανιχνευτές και τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων όμορφες, ξέγνοιαστες, ωφέλιμες, προσκοπικές στιγμές και εμπειρίες.

Μένουμε ασφαλείς και συνεχίζουμε το προσκοπικό παιχνίδι!Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr. 
3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8_2020.pdf