«Λόγος» Επικοινωνία Μελών Γ.Σ.

 «Λόγος» (ή Logos)

Πρόκειται για λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που δημιουργήθηκε και λειτουργεί αποκλειστικά για την επικοινωνία των μελών της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π., και αποτελεί επίσημη λίστα αλληλογραφίας του Σ.Ε.Π.

Το όνομα της λίστας παραπέμπει στη λογική ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί και να εκφράζεται δημόσια.

Σκοπός του «Λόγου» είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων των μελών της Γ.Σ.,για θέματα που αφορούν στη διοίκηση εν γένει και στην ανάπτυξη του Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένου του Προσκοπικού Προγράμματος, της Προσκοπικής Εκπαίδευσης, των οικονομικών, των Προσκοπικών Κέντρων, των δημοσίων και διεθνών σχέσεων κλπ. Ο «Λόγος» φιλοδοξεί να φιλοξενήσει θέματα που απασχολούν τα μέλη της Γ.Σ., να προσφέρει δηλαδή ένα ακόμα βήμα συμμετοχής στα κοινά, αξιοποιώντας το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. Ο «Λόγος» δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το θεσμό και τις διαδικασίες της Γ.Σ., η οποία είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Ε.Π.

Ο «Λόγος» δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2015 και λειτουργεί μέσω της υπηρεσίας googlegroups. Για την εφαρμογή των όρων συμμετοχής και του κώδικα δεοντολογίας του «Λόγου», αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. ή ο Αναπληρωτής του, μετά από σχετική εξουσιοδότηση, που μπορεί να υποστηρίζεται στο έργο του από τον Έφορο Πληροφορικής της Γενικής Εφορείας.

Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμασυμμετοχής στον «Λόγο» έχουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π.,και για όσο χρόνο έχουν αυτή την ιδιότητα.

Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων στον «Λόγο» γίνεται μέσω της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση gssep@googlegroups.com. Τα μηνύματα προωθούνται αυτόματα σε όλους τους συνδρομητές του «Λόγου».

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων από τρίτα άτομα, μη συνδρομητές του «Λόγου», είναι αδύνατη.

Οι συνδρομητές του «Λόγου» αποδέχονται πλήρως και συμφωνούν να τηρούν τους όρους συμμετοχής και τον κώδικα δεοντολογίας του.

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π., που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του «Λόγου»,  σε συνεργασία με τον Έφορο Πληροφορικής της Γενικής Εφορείας, διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να διαγράφει προσωρινά από τον «Λόγο» κάθε συνδρομητή που έχει πάψει να αποδέχεται και να τηρεί τους συμφωνηθέντες όρους συμμετοχής και να ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας, τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία:

- αν η κρισιμότητα του απεσταλμένου μηνύματος δεν είναι μεγάλη, ο διαχειριστής του «Λόγου» θα επισημαίνει στον αποστολέα την πράξη του και θα τον καλεί να συμμορφώνεται με τους όρους συμμετοχής και τον κώδικα δεοντολογίας. 

- αν η κρισιμότητα του απεσταλμένου μηνύματος είναι μεγάλη ή αν έχει γίνει προηγουμένως επισήμανση στον αποστολέα, ο αποστολέας θα τίθεται εκτός του «Λόγου» για έξι (6)μήνες.

Ο καθορισμός της κρισιμότητας/σοβαρότητας του απεσταλμένου μηνύματος είναι ευθύνη του διαχειριστή του «Λόγου». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ανοχή σε χρήση προσβλητικών λέξεων, φράσεων ή άλλου είδους υλικό (πχ. εικόνες) θα είναι μηδενική. Το ίδιο ισχύει για κάθε προσπάθεια χρήσης του «Λόγου» σαν μέσο προβολής ή προώθησης επαγγελματικών, προσωπικών και μη-προσκοπικών δραστηριοτήτων. Εφόσον κάποιος συνδρομητής έχει αποδεχθεί το εσφαλμένο της πράξης του και επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου στον «Λόγο», θα έχει δικαίωμα να κάνει εκ νέου αίτηση εγγραφής, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των έξι 6 μηνών,προσυπογράφοντας εκ νέου τον κώδικα δεοντολογίας.

 1. Για την έναρξη συμμετοχής στον «Λόγο» απαιτείται η αποστολή αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέλους της Γ.Σ. Η αποστολή του αιτήματος σημαίνει την αυτόματη προσυπογραφή και αποδοχή των όρων συμμετοχής και του κώδικα δεοντολογίας του «Λόγου».
 2. Η προσθήκη νέων μελών στον «Λόγο» γίνεται ημι-αυτόματα. H καταχώρηση των αιτήσεων γίνεται αυτόματα, ωστόσο, η τελική εξουσιοδότηση της συμμετοχής, απαιτεί επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων και της ιδιότητας του μέλους της Γ.Σ. από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.
 3. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής στον «Λόγο» με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 4. Μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου αναφέρονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την συμμετοχή του στον «Λόγο».
 5. Οι συνδρομητές του «Λόγου» μπορούν να αποστέλλουν επιτυχώς μηνύματα μόνο από την ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία είναι εγγεγραμμένοι και αντίστοιχα, μόνο σε αυτή τη διεύθυνση μπορούν να δέχονται τα αποστελλόμενα μηνύματα.
 6. Για τον τερματισμό συμμετοχής στο «Λόγο» ο ενδιαφερόμενος οφείλει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ηλεκτρονική διεύθυνση gssep+unsubscribe@googlegroups.com.
 7. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αλλάξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία είναι εγγεγραμμένος στον «Λόγο», οφείλει να διαγραφεί και να εγγραφεί εκ νέου με τη νέα διεύθυνση.
 8. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο «Λόγο» είναι η ελληνική.
 9. Για την αποφυγή διάδοσης ιών μέσω των μηνυμάτων που διακινούνται μέσω του «Λόγου», το μέγιστο μέγεθος των αποστελλόμενων μηνυμάτων είναι περιορισμένο, ενώ τα μηνύματα υποβάλλονται σε αυτόματο φιλτράρισμα μέσω του λογισμικού της googlegroups. Το μέγεθος των μηνυμάτων μαζί με οποιαδήποτε συνημμένα αρχεία που φθάνουν στο «Λόγο» δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 100Kb. Εναλλακτικά, μεγάλα αρχεία μπορούν να αποθηκεύονται σε κάποιο public domain στο διαδίκτυο απ' όπου θα μπορούν να τα κατεβάσουν όσοι συνδρομητές το επιθυμούν.
 10. Μη ισχύουσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διευθύνσεις που καταργήθηκαν προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία μέσω του «Λόγου» και θα διαγράφονται άμεσα και χωρίς προειδοποίηση.
 11. Οι συμμετέχοντες στον «Λόγο» είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις τεχνικές παρατηρήσεις, οδηγίες και υποδείξεις του διαχειριστή, κατά τρόπο ώστε να καθίσταται λειτουργική, εύχρηστη και αποτελεσματική η λειτουργία του «Λόγου».
 12. Οι συμμετέχοντες στον «Λόγο» είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον διαχειριστή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 13. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο των όρων συμμετοχής και του κώδικα δεοντολογίας του «Λόγου» με ταυτόχρονη ενημέρωση των συνδρομητών.

Κώδικας δεοντολογίας

1. Η επικοινωνία μέσω του «Λόγου» περιορίζεται σε καθαρά προσκοπικά ζητήματα και μόνο, και ειδικότερα σε αυτά που ανήκουν στηναρμοδιότητα της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π. Δεν επιτρέπεται η χρήση του «Λόγου» και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμπεριέχει για οποιοδήποτε άλλοσκοπό. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων που άμεσα ή έμμεσα παραπέμπουν σε οποιαδήποτε διαφήμιση, έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή προάγουν θέματα που δεν έχουν σχέση με τον Προσκοπισμό (εξεύρεση εργασίας, παροχήυπηρεσιών ή πώληση αγαθών κλπ), ούτε η προώθηση αλυσιδωτών μηνυμάτων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι μηνύματα που έχουν σχέση με παροχή εργασίας, πώληση ήπροσφορά ειδών ή υπηρεσιών σε ενήλικα μέλη ή κλιμάκια (Εφορείες, Συστήματα,επίσημα όργανα κλπ) του Σ.Ε.Π., δεν πρέπει να αποστέλλονται στον «Λόγο» αλλάστην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π., η οποία θα καθορίζει τον καλύτερο τρόπο γιατη προώθησή τους στα προσκοπικά κλιμάκια.

2. Τα μηνύματα που στέλνονται προς τον «Λόγο» οφείλουν να χαρακτηρίζονται από έκφραση και γλώσσα σύμφωνες με τις αρχές του Προσκοπισμού, τον Νόμο και την Υπόσχεση του Προσκόπου. Επίσης, η φρασεολογία των μηνυμάτων οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια, ήθος και σεβασμό στα χρηστά ήθη. Ιδιαίτερα τονίζεται πως δεν επιτρέπεται η χρήση ύβρεων ή απρεπών λέξεων και φράσεων.

3. Τα μηνύματα που στέλνονται προς τον «Λόγο» οφείλουν να φέρουν την ταυτότητα του αποστολέα, να είναι δηλαδή ενυπόγραφα.

4. Η κοινοποίηση ή προώθηση μηνυμάτων προσωπικής επικοινωνίας ή μηνυμάτων τρίτων στον «Λόγο» δεν επιτρέπεται. Ο τελικός αποστολέας του μηνύματος διατηρεί όλη την ευθύνη για το αποστελλόμενο μήνυμα και το περιεχόμενό του.

5. Οποιαδήποτε μήνυμα προς τον «Λόγο» θεωρείται πως εκφράζει την προσωπική άποψη του αποστολέα. Τα γραφόμενα δεν θεωρείται ότι αποτελούν την επίσημη θέση προσκοπικών κλιμακίων ή άλλων οργάνων, εκτός και αν αυτό αναφέρεται ρητά.

6. Ο υπεύθυνος του «Λόγου» και η Κεντρική Διοίκησητου Σ.Ε.Π. δεν ευθύνονται για τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι συνδρομητές,εκτός εάν προέρχονται από όργανο του Σ.Ε.Π.

7. Οι συζητήσεις οφείλουν να προσανατολίζονται σε συγκεκριμένο θέμα και όχι σε πρόσωπα. Μηνύματα με αθέμιτη κριτική, προσωπικές επιθέσεις, κακοπροαίρετους χαρακτηρισμούς κ.λπ. θα πρέπει να αποφεύονται.

8. Ο «Λόγος» δεν υποκαθιστά τη διοίκηση. Προβλήματα που αφορούν σε εσωτερικά θέματα προσκοπικών κλιμακίων εν γένει μπορούν να επιλυθούν μόνο από τα αντίστοιχα αρμόδια κλιμάκια και όχι μέσω του «Λόγου»