«Λόγος» -Επικοινωνία Μελών Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»

 

Πρόκειται για λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών τηςΓενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που δημιουργήθηκεκαι λειτουργεί αποκλειστικά για την επικοινωνία των μελών της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π.,και αποτελεί επίσημη λίστα αλληλογραφίας του Σ.Ε.Π.

 

Το όνομα της λίστας παραπέμπει στη λογική ικανότητα του ανθρώπουνα επικοινωνεί και να εκφράζεται δημόσια.

 

Σκοπός της λίστας «Λόγος» είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεωντων μελών της Γ.Σ., για θέματα που αφορούν στη διοίκηση εν γένει και στην ανάπτυξητου Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένου του Προσκοπικού Προγράμματος, της Προσκοπικής Εκπαίδευσης, των οικονομικών, των Προσκοπικών Κέντρων, των δημοσίων και διεθνών σχέσεων κλπ. Ο «Λόγος» φιλοδοξεί να φιλοξενήσει θέματα που απασχολούν τα μέλητης Γ.Σ., να προσφέρει δηλαδή ένα ακόμα βήμα συμμετοχής στα κοινά, αξιοποιώντας το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις συνεδριάσεις της Γ.Σ.

 

Ο «Λόγος» δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το θεσμό και τις διαδικασίες της Γ.Σ., η οποία είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Ε.Π.

 

Ο «Λόγος» δημιουργήθηκε το Μάιο του 2015 και λειτουργεί μέσω τηςυπηρεσίας googlegroups. Για την εφαρμογή των όρων συμμετοχής και του κώδικα δεοντολογίας της λίστας, αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. ή ο Αναπληρωτής του, μετά από σχετική εξουσιοδότηση, και μπορεί να υποστηρίζεται στο έργο του από την Εφορεία Πληροφορικής της Γενικής Εφορείας.

 

Όροι Συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο «Λόγο» έχουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π., και για όσο χρόνο διατηρούν αυτή την ιδιότητα.

 

Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων στο «Λόγο» γίνεται μέσω τηςαποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Τα μηνύματα προωθούνται αυτόματα σε όλους τους συνδρομητές του «Λόγου».

 

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων από τρίτα άτομα, μη συνδρομητές του«Λόγου», είναι αδύνατη.

 

Οι συνδρομητές του «Λόγου» αποδέχονται πλήρως και συμφωνούν να τηρούν τους όρους συμμετοχής και τον κώδικα δεοντολογίας του.

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π., που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του «Λόγου», σε συνεργασία με τον Έφορο Πληροφορικής της Γενικής Εφορείας, διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, να διαγράφει προσωρινά από το «Λόγο» κάθε συνδρομητή που έχει πάψει να αποδέχεταικαι να τηρεί τους συμφωνηθέντες όρους συμμετοχής και να ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας, τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία :

 

- αν η κρισιμότητα του απεσταλμένου μηνύματος δεν είναι μεγάλη, ο διαχειριστής του «Λόγου» θα επισημαίνει στον αποστολέα την πράξη του και θα τον καλεί να συμμορφώνεται με τους όρους συμμετοχής και τον κώδικα δεοντολογίας.

- αν η κρισιμότητα του απεσταλμένου μηνύματος είναι μεγάλη ή αν έχει γίνει προηγουμένως επισήμανση στον αποστολέα, ο αποστολέας θα τίθεται εκτός του «Λόγου» για έξι (6) μήνες.

 

Ο καθορισμός της κρισιμότητας/σοβαρότητας του απεσταλμένουμηνύματος είναι ευθύνη του διαχειριστή του «Λόγου». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ανοχή σε χρήση προσβλητικών λέξεων, φράσεων ή άλλου είδους υλικού (πχ. εικόνες) θα είναι μηδενική. Το ίδιο ισχύει για κάθε προσπάθεια χρήσης του «Λόγου» σαν μέσο προβολής ή προώθησης επαγγελματικών, προσωπικών και μη προσκοπικών δραστηριοτήτων.

 

Εφόσον κάποιος συνδρομητής έχει αποδεχθεί το εσφαλμένο της πράξης του και επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου στον «Λόγο», θα έχει δικαίωμα να κάνει εκ νέου αίτηση εγγραφής, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών, προσυπογράφοντας εκ νέου τον κώδικα δεοντολογίας.

 

1. Η προσθήκη νέων μελών στον «Λόγο» γίνεται ως εξής: Κάθε μέλοςτης Γ.Σ., με την απόκτηση της ιδιότητας αυτής, θα λαμβάνει με e-mail σχετική πρόσκληση για τη συμμετοχή του στο «Λόγο». Η αποδοχή της πρόσκλησης από το μέλος της Γ.Σ. συνιστά αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των όρωνσυμμετοχής και τον κώδικα δεοντολογίας του «Λόγου» (http://www.sep.org.gr/el/static/logos-communication).

 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο «Λόγο» με μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

3. Οι συνδρομητές του «Λόγου» μπορούν να αποστέλλουν επιτυχώς μηνύματα μόνο από την ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία είναι εγγεγραμμένοι και αντίστοιχα, μόνο σε αυτή τη διεύθυνση μπορούν να δέχονται τα αποστελλόμενα μηνύματα.

 

6. Ο τερματισμός συμμετοχής στο «Λόγο» γίνεται μέσω αποστολής από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

7. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αλλάξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία είναι εγγεγραμμένος στο «Λόγο», οφείλει να διαγραφεί και να εγγραφεί εκ νέου με τη νέα διεύθυνση.

 

8. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο «Λόγο» είναι η ελληνική.

 

9. Για την αποφυγή διάδοσης ιών μέσω των μηνυμάτων που διακινούνται μέσω του «Λόγου», το μέγιστο μέγεθος των αποστελλόμενων μηνυμάτων είναι περιορισμένο, ενώ τα μηνύματα υποβάλλονται σε αυτόματο φιλτράρισμα μέσω του λογισμικού της googlegroups. Το μέγεθος των μηνυμάτων μαζί με οποιαδήποτε συνημμένα αρχεία που φθάνουν στο «Λόγο» δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 100Kb. Εναλλακτικά, μεγάλα αρχεία μπορούν να αποθηκεύονται σε κάποιο public domain στο διαδίκτυο απ' όπου θα μπορούν να τα κατεβάσουν όσοι συνδρομητές το επιθυμούν.

 

10. Μη ισχύουσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διευθύνσεις που καταργήθηκαν θα διαγράφονται άμεσα και χωρίς προειδοποίηση καθόσον προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία μέσω του «Λόγου».

 

11. Οι συμμετέχοντες στο «Λόγο» είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις τεχνικές παρατηρήσεις, οδηγίες και υποδείξεις του διαχειριστή,κατά τρόπο ώστε να καθίσταται λειτουργική, εύχρηστη και αποτελεσματική η λειτουργία του «Λόγου».

 

12. Οι συμμετέχοντες στο «Λόγο» είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον διαχειριστή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας τους.

 

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο των όρων συμμετοχής και του κώδικα δεοντολογίας του «Λόγου» με ταυτόχρονη ενημέρωση των συνδρομητών.

 

Κώδικας δεοντολογίας

 

1. Η επικοινωνία μέσω του «Λόγου» περιορίζεταισε καθαρά προσκοπικά ζητήματα και μόνο, και ειδικότερα σε αυτά που ανήκουν στηναρμοδιότητατης Γ.Σ. του Σ.Ε.Π.

 

  • Δεν επιτρέπεται η χρήση του «Λόγου» και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμπεριέχει για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
  • Δεν επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων που άμεσαή έμμεσα παραπέμπουν σε οποιαδήποτε διαφήμιση, έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή προάγουν θέματα που δεν έχουν σχέση με τον Προσκοπισμό (εξεύρεση εργασίας, παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών κ.λ.π.), ούτε ηπροώθηση αλυσιδωτών μηνυμάτων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι μηνύματα που έχουν σχέση με παροχή εργασίας, πώληση ή προσφορά ειδών ή υπηρεσιών σε ενήλικα μέλη ή κλιμάκια(Εφορείες, Συστήματα, επίσημα   όργανα κ.λ.π.)του Σ.Ε.Π., δεν πρέπει να αποστέλλονται στο «Λόγο» αλλά στην Κεντρική Διοίκησητου Σ.Ε.Π., η οποία θα καθορίζει τον καλύτερο τρόπο για την προώθησή τους στα Προσκοπικά Κλιμάκια.

 

Σημείωση: Μηνύματα σχετικά με την ενημέρωση προσκοπικών δραστηριοτήτων των Κλιμακίων, δεν θεωρούνται θέματα προς συζήτηση μεταξύ των μελώντης Γ.Σ. Το αντίστοιχο κανάλι επικοινωνίας για αυτούς τους λόγους (και όχι μόνο) είναι ο «Διάλογος» ([email protected]).

 

2. Τα μηνύματα που στέλνονται προς το «Λόγο» πρέπει να χαρακτηρίζονται από έκφραση και γλώσσα σύμφωνες με τις αρχές του Προσκοπισμού, το Νόμο και την Υπόσχεση του Προσκόπου. Επίσης, η φρασεολογία των μηνυμάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια, ήθος και σεβασμό στα χρηστά ήθη. Ιδιαίτερα τονίζεται πως δεν επιτρέπεται η χρήση ύβρεων ή απρεπών λέξεων και φράσεων.

 

3. Τα μηνύματα που στέλνονται προς το «Λόγο» πρέπει να φέρουν την ταυτότητα του αποστολέα, να είναι δηλαδή ενυπόγραφα.

 

4. Η κοινοποίηση ή προώθηση μηνυμάτων προσωπικής επικοινωνίας ή μηνυμάτων τρίτων στον «Λόγο» δεν επιτρέπεται. Ο τελικός αποστολέας του μηνύματος διατηρεί όλη την ευθύνη για το αποστελλόμενο μήνυμα και το περιεχόμενό του.

 

5. Οποιοδήποτε μήνυμα προς το «Λόγο» θεωρείται πως εκφράζει την προσωπική άποψη του αποστολέα. Τα γραφόμενα δεν θεωρείται ότι αποτελούν την επίσημη θέση Προσκοπικών Κλιμακίων ή άλλων οργάνων, εκτός και αν αυτό αναφέρεται ρητά.

 

6. Ο υπεύθυνος του «Λόγου» και η Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. δεν ευθύνονται για τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι συνδρομητές, εκτός εάν προέρχονται από όργανο του Σ.Ε.Π.

 

7. Οι συζητήσεις πρέπει να προσανατολίζονται σε συγκεκριμένο θέμα και όχι σε πρόσωπα. Μηνύματα με αθέμιτη κριτική,προσωπικές επιθέσεις, κακοπροαίρετους χαρακτηρισμούς κ.λπ. θα πρέπει να αποφεύγονται.

 

8. Ο «Λόγος» δεν υποκαθιστά τη διοίκηση.Προβλήματα που αφορούν σε εσωτερικά θέματα Προσκοπικών Κλιμακίων εν γένειμπορούν να επιλυθούν μόνο από τα αντίστοιχα αρμόδια κλιμάκια και όχι μέσω του«Λόγου».

 

Μάρτιος 2018