Οικονομικά

Σε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Σ.Ε.Π. 2013 - 2017  και των δεσμεύσεων της Διοίκησης για διαφάνεια στη διακυβέρνηση και τη λογοδοσία, υλοποιείται ένα ευρύ πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων στο οποίο εντάσσεται και η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων Εσόδων - Εξόδων των Κλιμακίων του Σ.Ε.Π., η οποία από 01.01.2016 θα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Ενιαία Οικονομική Διαχείριση Σ.Ε.Π. ( e - finance) που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Η εφαρμογή e-finance θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα «πορτοκαλί» βιβλία Εσόδων-Εξόδων, απλοποιώντας και αυτοματοποιώντας τις μέχρι σήμερα γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως απολογισμοί, αθροίσεις κ.λπ. Παράλληλα, η μηχανογραφική παρακολούθηση των διαθεσίμων και των κινήσεων που πραγματοποιούνται από κάθε Κλιμάκιο του Σ.Ε.Π. αποτελεί σημαντικό βήμα, προκειμένου η οικονομική διαχείριση του Σ.Ε.Π., όπου αυτή ασκείται, να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.

Το URL της εφαρμογής είναι www.e-finance.sep.org.gr

 

Διαβάστε στο συνημμένο το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου για να μάθετε για τα βασικά χαρακτηριστικά του e-finance καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτύχουμε την ομαλή μετάβαση στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Συστήματα, οι Περιφερειακές Εφορείες, τα Προσκοπικά Κέντρα και οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων χρειάζεται να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα "Στοιχεία Εισαγωγής στο e-finance" και να την αποστείλουν προς την Οικονομική Υπηρεσία της Κεντρικής Διοίκησης (e-finance@sep.org.gr) μέχρι την 31 Μαρτίου 2016.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ