Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Date Issues: 07/02/2018
Nb: 19 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους και επίτευξη των στόχων τους.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19_2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf