18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ, 10 – 11.3.2018

Γενική Εφορεία
Date Issues: 19/12/2017
Nb: 125 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Σύμφωνα  με  τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/2014, άρθρο 26), τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, άρθρο 1) και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.12.2017, με χαρά σας ανακοινώνω την πραγματοποίηση του 18ου Πανελληνίου  Προσκοπικού  Συνεδρίου στην Αθήνα, από το Σάββατο 10 έως και την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018. 

Α. Σκοπός του Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π., σκοπός του Πανελληνίου  Προσκοπικού  Συνεδρίου είναι η μελέτη και εξέταση θεμάτων που αφορούν την Προσκοπική Κίνηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση προτάσεων.

Ειδικότερα, το Συνέδριο ασχολείται με:

1. Τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων για την πρόοδο της Προσκοπικής Κίνησης
2. Την έκφραση θέσεων επί θεμάτων που απασχολούν τον Προσκοπισμό πανελλήνια
3. Την ενημέρωση επί της πορείας και των εξελίξεων του Παγκοσμίου Προσκοπισμού
4. Την ενημέρωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κάθε τομέα προσκοπικής δραστηριότητας πανελληνίως, ανάμεσα στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των Συνεδρίων
5. Τη διατύπωση προτάσεων για σύγχρονα και επίκαιρα θέματα που αφορούν την νεολαία και τη διαπαιδαγώγηση των νέων ειδικότερα
6. Την προαγωγή της προσκοπικής ιδέας μέσα από τη σύσφιξη των σχέσεων και την αλληλογνωριμία των Βαθμοφόρων των διαφόρων περιοχών της χώρας.

Β. Οργανωτική Επιτροπή
Μετά από πρόταση του Γενικού Εφόρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ως εξής:

Πρόεδρος :
Χριστόφορος Μητρομάρας Γενικός Έφορος
Μέλη:  Αθανάσιος Ευσταθίου Μ. Βοηθός Γενικός Έφορος
  Άγγελος Καραμάνης         Βοηθός Γενικός Έφορος
  Δημήτριος Μανίκης         Βοηθός Γενικός Έφορος
  Χρήστος Χατζηδιαμαντής Βοηθός Γενικός Έφορος
  Χρήστος Κολοβός         Έφορος Διοίκησης Γ.Ε.
  Δήμητρα Κεφαλά         Υπάλληλος Κεντρικής Διοίκησης 
  Μαρία Μπενά                 Υπάλληλος Κεντρικής Διοίκησης
  Δέσποινα Χασιλίδη         Υπάλληλος Κεντρικής Διοίκησης

Γ. Συγκρότηση Πανελλήνιου Συνεδρίου
Στο Συνέδριο μετέχουν:
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι και οι Έφοροι Κλάδων και Υπηρεσιών της Γενικής Εφορείας καθώς και οι Αναπληρωτές τους
3. Οι Περιφερειακοί Έφοροι ή οι Αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος
4. Επίσης μετέχουν:

- Οι Έφοροι των Περιφερειακών Εφορειών
- Οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Συστημάτων και
- Οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Τμημάτων
από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι στο σύνολό τους αντιστοιχούν στο 1/10 της συνολικής δύναμης του Σ.Ε.Π. σε Βαθμοφόρους με Εντολή Διοικήσεως,
των οποίων ο αριθμός καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ
1. ΑΘΗΝΩΝ 30
2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 41
3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 7
4. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ 12
5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9
6. ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 3
7. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4
8. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13
9. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 8
10. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10
11. ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 14
12. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10
13. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40
14. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13
15. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10
16. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12
17. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2
18. ΛΕΣΒΟΥ 3
19. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10
20. ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 21
21. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 29
22. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ 10
23. ΧΙΟΥ 2
ΣΥΝΟΛΟ 316

Ο Πίνακας συντάχθηκε με βάση τη δύναμη σε Βαθμοφόρους κάθε Περιφερειακής Εφορείας (Απογραφή 2016-2017), σε σχέση με το συνολικό αριθμό των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π.

Οι Περιφερειακές Εφορείες, με βάση τον αριθμό των Συστημάτων της περιοχής ευθύνης τους, θα πρέπει να προβούν αναλογικά στον καθορισμό του αριθμού των Βαθμοφόρων από τις παραπάνω αναγραφόμενες κατηγορίες στην παρούσα παράγραφο, που θα μετάσχουν σαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής Εφορείας τους στο Συνέδριο. Οι μετέχοντες στο Συνέδριο Βαθμοφόροι πρέπει να έχουν Εντολή Διοίκησης και να είναι απογεγραμμένοι για την προσκοπική χρονιά 2017-2018.

Οι Περιφερειακοί Έφοροι θα πρέπει με ευθύνη τους να μεριμνήσουν για την όσο το δυνατόν πληρέστερη αντιπροσώπευση της Περιφερειακής Εφορείας στο Συνέδριο, με Βαθμοφόρους οι οποίοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί από το σύνολο. Γι’ αυτό θα πρέπει ν’ ακολουθηθεί η καλύτερη δυνατή διαδικασία, η οποία θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή και έκφραση άποψης όλων των Βαθμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας.
5. Στο Συνέδριο μετέχουν ακόμη οι διατελέσαντες Πρόεδροι και Γενικοί Έφοροι του Σ.Ε.Π.

6. Επίσης θα κληθούν να συμμετάσχουν, ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου : 
α) Το προεδρείο και τα Μέλη της Ελληνικής Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής Ένωσης
β) Μέλη της Παγκοσμίου Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου και της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής
γ) Αντιπροσωπεία του Σώματος Προσκόπων Κύπρου
δ) Αντιπροσωπεία του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
ε) Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
στ) Αντιπροσωπεία του Ε.Σ.Ο.Ν.Ε. και του Ε.ΣΥ.Ν.
ζ) Τα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε.
η) Τα αναδειχθέντα μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης και Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» ή, σε περίπτωση κωλύματός τους, αντικαταστάτες τους από την ίδια Περιφερειακή Εφορεία.

Δ. Θέματα Συνεδρίου
Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι:
«Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Σ.Ε.Π. 2018 – 2027»
Με νεότερη Ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για τυχόν άλλα θέματα που θα συζητηθούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε Σύνεδρος και Παρατηρητής, είτε μετέχει εκ της θέσεώς του στο Συνέδριο είτε έχει επιλεγεί μέσω της διαδικασίας που όρισε η Περιφερειακή Εφορεία στην οποία ανήκει, πρέπει να υποβάλλει το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του, το οποίο βρίσκεται  στον σύνδεσμο : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCBslamL8kghHyIvKbDDFzqUI8torayZj_T8eeBCNLbHZmWw/viewform
το αργότερο μέχρι την 14η Φεβρουαρίου 2018. 
Δεκτές θα γίνουν οι συμμετοχές οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Φωτοαντίγραφο της απόδειξης του ποσού συμμετοχής θα πρέπει να προσκομισθεί στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την εγγραφή των Συνέδρων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια να διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο η οικονομική συμμετοχή κάθε Συνέδρου, ώστε να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. 

Το ποσόν της οικονομικής συμμετοχής κάθε Συνέδρου θα ανακοινωθεί έγκαιρα με νεότερη Ανακοίνωση.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Οι Σύνεδροι θα διανυκτερεύσουν με δική τους μέριμνα. Η Γενική Εφορεία θα διαθέσει το Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ-ΒΑ καθώς και το Εντευκτήριο Προσκόπων Βύρωνα για τη διανυκτέρευση των Συνέδρων που το επιθυμούν.
Παράλληλα, επιθυμία μας είναι να ενθαρρύνουμε τη φιλοξενία των εκ περιφερείας Συνέδρων σε οικίες των Συνέδρων της Αττικής. Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να μην αμελείτε να συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία στο δελτίο συμμετοχής. 

ΤΟΠΟΣ
Ο ακριβής τόπος και οι χώροι πραγματοποίησης του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν έγκαιρα με νεότερη Ανακοίνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, όταν θα διαμορφωθεί οριστικά με τις τελευταίες λεπτομέρειες, θα κοινοποιηθεί έγκαιρα και θα βρίσκεται στον ατομικό φάκελο κάθε Συνέδρου.

ΣΤΟΛΗ
Όλοι οι Σύνεδροι θα πρέπει να φορούν Προσκοπική Στολή με μακρύ παντελόνι και Εθνικό μαντήλι. Παρακαλείσθε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εν γένει εμφάνιση των Συνέδρων.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
Στον χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργήσει το απόγευμα του Σαββάτου Προσκοπικό Πρατήριο.
Σας περιμένουμε στο Συνέδριό μας, το οποίο ευελπιστούμε ότι μέσα από δημιουργικό διάλογο θ’ αποτελέσει έναν ακόμη σταθμό στην πρόοδο του Σ.Ε.Π., ώστε η Κίνησή μας, με σύγχρονο, δυναμικό και νεανικό πρόσωπο να αποκτήσει τη θέση της στην πρωτοπορία του ενδιαφέροντος και της προτίμησης της νεολαίας και της κοινωνίας.

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 125 _2017.pdf