Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού - Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Date Issues: 20/06/2017
Nb: 70 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και σύνταξης του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για τα έτη 2018-2021, έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω τη δημιουργία Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, η σύσταση της οποίας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18/6/2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου.

Τα καθήκοντα της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι:

•    Η προετοιμασία προτάσεων για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Σ.Ε.Π., που θα προκύψει μετά από διαβούλευση με ενήλικα στελέχη από όλη την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
•    Η κατάρτιση εισήγησης για το προσεχές Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, στην οποία θα περιγράφονται το όραμα, οι προτεραιότητες και μετρήσιμοι στόχοι για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης και
•    Η σύνταξη της τελικής πρότασης του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης, η οποία θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση του έτους 2018 για τελική έγκριση.

Η Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού θα αποτελείται από στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης, θα συντονίζεται από τον Βαθμοφόρο κ. Χρήστο Χατζηδιαμαντή και σ΄αυτήν θα συμμετέχουν και τέσσερις (4) Βαθμοφόροι με ισχύουσα Εντολή Διοίκησης, σε οποιοδήποτε Κλιμάκιο του Σ.Ε.Π.  

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Βαθμοφόροι, θα πρέπει:
•    Να έχουν εμπειρία από στρατηγικό σχεδιασμό ή να έχουν ασχοληθεί οι ίδιοι με προγραμματισμό προσκοπικού έργου, υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματός τους
•    Να έχουν ευχέρεια λόγου και σύνταξης κειμένων αλλά και ικανότητες προφορικής και γραπτής μετάφρασης
•    Να είναι συνεπείς, εργατικοί και να διαθέτουν την ικανότητα τήρησης δεσμεύσεων μέσα σε προκαθορισμένο και συχνά πιεστικό χρονικό πλαίσιο
•    Να επιθυμούν να διαθέσουν μέρος του ελεύθερου χρόνου τους για τις υποχρεώσεις που θα τους ανατεθούν στο πλαίσιο λειτουργίας της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε συναντήσεις που θα γίνονται σε τακτά διαστήματα (2-3 φορές το μήνα) στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. στην Αθήνα (για τους εκτός Αθηνών συμμετέχοντες θα καταβάλλεται προσπάθεια για όσο το δυνατόν λιγότερες μετακινήσεις στην Αθήνα), χωρίς να παραμελούν τα καθήκοντά τους στο Κλιμάκιο που ανήκουν.

Όσοι Βαθμοφόροι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] μήνυμα, με το οποίο να δηλώνεται το ενδιαφέρον συμμετοχής και να επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα (προσωπικό και προσκοπικό), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι που θα προεπιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη στην Αθήνα (είτε μέσω skype). Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Χρήστο Χατζηδιαμαντή (6932353246 - [email protected] ).

Αγαπητοί μου Βαθμοφόροι,

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα τη συμμετοχή των Ενηλίκων Στελεχών μας σε διαδικασίες που αφορούν όλους μας και εμπεδώνουν την αδιαμφισβήτητη προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας, της συμμετοχικότητας και της συνεργασίας, οι οποίες αποτελούν συστατικά στοιχεία της Κίνησής μας.Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 70_2017.pdf