Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Σ.Ε.Π. σύμφωνα με το Global Support Assessment Tool (G.S.A.T.) της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.)

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 15/05/2017
Nb: 50 / 2017

Με την παραλαβή του σχετικού Πιστοποιητικούαπό την ανεξάρτητη εταιρεία SociétéGénéralede Surveillance (S.G.S.),ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση που ζήτησε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων,σύμφωνα με το Global Support Assessment Tool (G.S.A.T.), το οποίο αποτελεί έναΚριτήριο Ποιότητας της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.),που αξιολογεί αν μια Εθνική Προσκοπική Οργάνωση (N.S.O.)εφαρμόζει βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για καλή διοίκηση και ποιοτικό Προσκοπισμό.

 

Το εργαλείο G.S.A.T.αναπτύχθηκε από τον W.O.S.M.σε συνεργασία με την S.G.S.,την κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία επιθεώρησης, διακρίβωσης, ελέγχου καιπιστοποίησης, που είναι δοκιμασμένη στην αξιολόγηση πολλών Μ.Κ.Ο.

Ο σκοπός του G.S.A.T. είναι να αποτελέσειένα μέτρο της εφαρμογής καλών πρακτικών από τις Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσειςκαι η εφαρμογή του να δώσει τη δυνατότητα σ’ αυτές να διαπιστώσουν τα δυνατάκαι τα αδύνατα σημεία τους και τελικά να βελτιώσουν την εικόνα που παρουσιάζουνκαι τη βαρύτητά τους στις Αρχές και στο κοινό τους. Η αξιολόγηση από εξωτερικόαξιολογητή, εγγυάται μια ανεξάρτητη άποψη για τη λειτουργία της N.S.O.

 

Τι αξιολογεί το G.S.A.T.; Έχουν αναπτυχθεί 10«άξονες βέλτιστων πρακτικών», που έχουν 5 ως 13 κριτήρια ο καθένας. Οι άξονεςαυτοί είναι:

D1.     Οργανωτική σχέση μεταξύ N.S.O. και W.O.S.M.

D2.     Διοικητικό πλαίσιο

D3.     Στρατηγικό πλαίσιο

D4.     Διασφάλισηδιαφάνειας και εντιμότητας

D5.     Επικοινωνία, προάσπιση και δημόσια εικόνα

D6.     Ενήλικες στον Προσκοπισμό

D7.     Εξεύρεση πόρων και έλεγχος των οικονομικών

D8.     Προσκοπικό Πρόγραμμα

D9.     Δυνατότητες ανάπτυξης

D10.   Συνεχής βελτίωση

 

Η Αξιολόγηση δεν χαρακτηρίζεται απλά «επιτυχήςή μη», αλλά παρουσιάζονται οι επιδόσεις σε κάθε άξονα, ώστε η διαδικασία ναέχει μεγαλύτερη αξία.


Η πιστοποίηση, που ισχύει για τρία χρόνια,μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εποπτεύουσα κρατική Αρχή και σε κάθε κρατικήυπηρεσία, σε πιθανούς χορηγούς και όπου αλλού επιθυμεί το Σ.Ε.Π. να δείξει τουψηλό επίπεδο λειτουργίας και την αξιοπιστία του.


Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση / πιστοποίηση,το Δ.Σ. συνέστησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τον Σύμβουλο / Έφορο ΔιεθνώνΣχέσεων Γ.Ε. κ. Άγγελο Καραμάνη, τον Μ.Β.Γ.Ε. κ. Αθανάσιο Ευσταθίου, τονΑναπληρωτή Έφορο Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε. κ. Χρήστο Χατζηδιαμαντή, τον ΑναπληρωτήΓενικό Γραμματέα Δ.Σ./Σ.Ε.Π. κ. Χριστόφορο Μητρομάρα, τον Αναπληρωτή ΓενικόΈφορο κ. Δημήτριο Μανίκη με την γραμματειακή υποστήριξη της κ. Μαρίας Μπενά, ηοποία εργάστηκε επί δυο μήνες για να συγκεντρώσει και να μεταφράσει τααπαιτούμενα κείμενα που τεκμηρίωναν οργανωτικά και λειτουργικά τη συμμόρφωσηστις απαιτήσεις της αξιολόγησης.

Η συνάντηση με τους αξιολογητές διήρκεσε δυομέρες και χρειάστηκε να εξηγηθεί και να τεκμηριωθεί κάθε λεπτομέρεια από τα 93κριτήρια.

 

Το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα ικανοποιητικό:Συνολικό ποσοστό επιτυχίας 82,5% [(υψηλότερη βαθμολογία από το μέσο όρο 40 N.S.O.του W.O.S.M.(71,8%) και 15 ευρωπαϊκών N.S.O.(73,6%)], που δείχνει ότι το Σ.Ε.Π. έχει καλοσχεδιασμένο σύστημα διοίκησης πουεφαρμόζεται με αρκετές καλές πρακτικές.

Ειδικότερα πέντε άξονες αξιολογήθηκαν με ποσοστόεπιτυχίας μεγαλύτερο του 90%:

·        D1 (Οργανωτική σχέσημεταξύ N.S.O. και W.O.S.M.) 100%,

·        D6 (Οι ενήλικες στονΠροσκοπισμό) 100%,

·        D5 (Επικοινωνία,κατοχύρωση, δημόσια εικόνα) 95,8%,

·        D7 (Εξεύρεση πόρων καιέλεγχος οικονομικών) 90,9% και

·        D8 (Προσκοπικό Πρόγραμμα)90,5%.

Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το ποσοστόεπιτυχίας 100% στον άξονα D6 (Οι ενήλικες στονΠροσκοπισμό), όπου η νέα οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τηνευέλικτη δομή και τη χρήση του e-learningθεωρήθηκε θεμελιώδους σημασίας για την αύξηση της επάρκειας των Βαθμοφόρων (μεδεδομένη και τη συγκεκριμένη γεωγραφική κατάτμηση της χώρας).

Οι άξονες D5 (Επικοινωνία,κατοχύρωση, δημόσια εικόνα) και D8 (Προσκοπικόπρόγραμμα) πήραν επίσης υψηλή βαθμολογία, γιατί υπάρχει άφθονο υλικό διαθέσιμοπρος κάθε ενδιαφερόμενο και κάθε άτομο ή φορέα που επηρεάζει και επηρεάζεταιαπό το Σ.Ε.Π.

 

Προσδιορίστηκαν αρκετά δυνατά σημεία:

·        Καλήανάλυση των πιθανών απειλών, αν και χρειάζεται να καταγραφούν οι τρόποιπαρακολούθησης της κάλυψης των εκκρεμοτήτων

·        Καλόσύστημα εκπαίδευσης και παρακολούθησης, με την αυξανόμενη έμφαση που δίνεταιστην ευέλικτη εκπαίδευση και στο e-learning

·        Καλόσύστημα απογραφής των μελών

·        Εξαιρετικόηλεκτρονικό σύστημα που μπορεί να συνδυάζει τα στοιχεία των ενηλίκων μελών μετα στοιχεία της εκπαίδευσής τους

·      Διαφάνειατων δαπανών με κατηγοριοποίηση που επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση τωνδιαφόρων εξόδων και το συσχετισμό τους με τις διάφορες προσκοπικές δράσεις

·        Εξαιρετικόσύστημα ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης (Κανονισμός, Εξελεγκτική Επιτροπή,Ορκωτός Ελεγκτής)

·        Σύστημαδιοίκησης σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ISO 9001, πιστοποιημένοαπό τοπικό υπεύθυνο φορέα.

 

Το σημαντικότερο στοιχείο της αξιολόγησηςαυτής είναι ότι επισημάνθηκαν και αδυναμίες σε τομείς που χρειάζονται βελτίωση:

·        Στονάξονα D3 (Στρατηγικό πλαίσιο), αν και έχει υψηλή βαθμολογία(80,6%), επισημαίνεται ότι:

Ø Ημη ύπαρξη ποσοτικών K.P.I.’s(κριτηρίων επιτυχούς εκτέλεσης) εμποδίζει την αντικειμενική αξιολόγηση τωνδραστηριοτήτων. Η απλή περιγραφική καταγραφή των στόχων μιας δράσης δεν βοηθάστην ακριβή αξιολόγηση της διεξαγωγής, ώστε να οδηγήσει σε διορθωτικέςενέργειες στους τομείς που δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι

Ø Δενυπάρχει κατάλογος με τους stakeholders (ενδιαφερόμενους γιατο Σ.Ε.Π.)

Ø Οινέοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά δενυπάρχουν δικλείδες που να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή ελάχιστου αριθμού νέων σεόλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων

·        Ηχαμηλή βαθμολογία στον άξονα D4 (Διασφάλιση διαφάνειας και εντιμότητας –58,3%), οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η διαδικασίααναφοράς και ελέγχου κάθε είδους παραπτωμάτων.

Ø Η«Πολιτική για την Προστασία των Παιδιών» που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. το Δεκέμβριοτου 2012 και δημοσιεύτηκε και στο στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π., δίνει ένατηλεφωνικό αριθμό που επιτρέπει την αναφορά περιστατικών από οποιονδήποτε θέλεινα αναφέρει κάποιο συμβάν, όμως ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε τηλέφωνο της ΚεντρικήςΔιοίκησης, γεγονός που δεν παρέχει τα εχέγγυα για ανεξάρτητη και αντικειμενικήαντιμετώπιση

Ø Ηαντιμετώπιση ηθικών παραπτωμάτων αντιμετωπίζεται σε τελική φάση από το Δ.Σ.

Ø ΤοΣ.Ε.Π. θα πρέπει να επεκτείνει την πολιτική του πέρα από την «Πολιτική για τηνΠροστασία των Παιδιών» και στην «Πολιτική για την αντιμετώπιση ΗθικώνΠαραπτωμάτων» (όπως η σύγκρουση συμφερόντων σε διάφορα επίπεδα της οργάνωσης,έλεγχος διαδικασίας συγκέντρωσης κεφαλαίων κ.λπ.) και να καθιερώσει μιαδιαδικασία διερεύνησης και ελέγχου για κάθε περίπτωση ηθικών παραπτωμάτων. Ηδιαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι δημοσιοποιημένη και να περιλαμβάνειεξωτερικούς παράγοντες και ανεξάρτητα άτομα, που θα εξασφαλίζουν τηνανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας

·        Στονάξονα D9 (Δυνατότητα ανάπτυξης), η βαθμολογία είναι αρκετά καλή (77,8%), αλλάεπισημαίνεται η έλλειψη καταγεγραμμένης στρατηγικής επικοινωνίας και marketing,καθώς και η απουσία διαδικασίας για προσέλκυση ηγετικών στελεχών – μελών τουΔ.Σ., εκτός προσκοπικού περιβάλλοντος

·        Τέλοςη χαμηλή βαθμολογία στον άξονα D10 (Συνεχής βελτίωση –41,7%), οφείλεται:

Ø Στηνέλλειψη πολιτικών και διαδικασιών για την αξιολόγηση των επιδόσεων του Δ.Σ. καικάθε μέλους του, καθώς και των επιτροπών / ομάδων εργασίας του

Ø Δενυπάρχει διαδικασία για την εκτίμηση της ικανοποίησης των εθελοντών και των νέωνμελών του Σ.Ε.Π.

Ø Όλεςοι εκπαιδεύσεις αξιολογούνται συστηματικά και οι παρατηρήσεις τωνεκπαιδευομένων χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επόμενων εκπαιδεύσεων, όμωςγια τις πανελλήνιες δράσεις, που αναφέρονται και στον ετήσιο απολογισμόδράσεων, δεν γινόταν συστηματική αξιολόγηση.

 

Η ομάδα εργασίας έχει ετοιμάσει προτάσεις καιήδη γίνονται ενέργειες που θα οδηγήσουν στη θεσμοθέτηση διαδικασιών, με τιςοποίες θα αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που εντόπισε η αξιολόγηση.


Διαρκής προσπάθεια του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι να εφαρμόζει υψηλούεπιπέδου διακυβέρνηση και λογοδοσία της Διοίκησης σε σύγκριση με τις καλύτερεςπρακτικές των Εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων, ώστε να προσφέρει υψηλού επιπέδουΠροσκοπισμό στα παιδιά και τους νέους της Ελλάδας και να είναι αξιόπιστο καιαξιοσέβαστο στην εποπτεύουσα και σε κάθε κρατική και δημοτική Αρχή, στηνΠαγκόσμια Προσκοπική Κίνηση και στις Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις, σε όλουςτους συνεργαζόμενους φορείς, σε πιθανούς χορηγούς και γενικά στην ΕλληνικήΚοινωνία


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 50_2017.pdf
ΑΝ.50_GSAT ORIGINAL.pdf