02/04/2018Χ6. Οργάνωση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Χ6. Οργάνωση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 

Η συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Ενότητα δίνει τις απαραίτητες γνώσεις στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΣΕΠ για το πως θα μπορεί να υλοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Περιεχόμενο :

·        Οργάνωση Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας

·        Θεματολόγιο – Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων Ευέλικτης Εκπαίδευσης 

·        Δυναμική Εκπαιδευτικής Ομάδας


Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου Χ6 Οργάνωση και Υλοποίηση  

Πριν την Εκπαιδευτική Δραστηριότητα_Παράρτημα Χ6.1

Κατά την Εκπαιδευτική Δραστηριότητα_Παράρτημα Χ6.2

Μετά την Εκπαιδευτική Δραστηριότητα_Παράρτημα Χ6.3