02/04/2018Χ3. Διαδικασίες Οργάνωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας

X3. Διαδικασίες Οργάνωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας  

Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας Χ3 Διαδικασίες Οργάνωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας οι Εκπαιδευόμενοι σε θέση να δουλεύουν με τα ηλεκτρονικά προγράμματα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

Περιεχόμενο :

·        Διαδικασίες έγκρισης και προετοιμασίας Εκπαιδευτικής Ενότητας

·        Υλοποίηση (εγχειρίδια Εκπαιδευτικού Προσωπικού /Εκπαιδευομένων)

·        Αξιολόγηση

·        Κλείσιμο εκπαιδευτικής διαδικασίας

·        Υποστήριξη διαδικασιών μέσω eTraining

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου Χ3 Διαδικασίες Οργάνωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας