Μεθοδολογία

Ολομέλεια του Προσκοπικού Δικτύου: Είναι το κύριο διοικητικό όργανο, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα Μέλη και ο Αρχηγός του Προσκοπικού Δικτύου. Μέσα από την Ολομέλεια του Π.Δ., ένα από τα Μέλη, εκλέγεται ως Πρόεδρος του Προσκοπικού Δικτύου για ένα εξάμηνο (δεν μπορεί να υπερβεί τις δύο συνεχόμενες θητείες).

Η Ολομέλεια του Προσκοπικού Δικτύου ασχολείται με θέματα διοίκησης και λειτουργίας του Τμήματος, ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, προγραμματισμού, διοργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης δράσεων, Προόδου των Μελών, καταμερισμού αρμοδιοτήτων και συγκρότησης των Ομάδων Δράσης.

Ομάδες Δράσης:  Για τη διεξαγωγή κάθε συγκεκριμένης δράσης καταρτίζονται Ομάδες Δράσης με σκοπό την αποτελεσματική διοργάνωση και διεξαγωγή της. Οι Ομάδες Δράσης αποτελούνται από 3-6 Μέλη Π.Δ. Στο πλαίσιο μιας δράσης μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερες από μια Ο.Δ. με διαφορετικό περιεχόμενο (π.χ. επικοινωνία, μεταφορά, ταμείο, υλικό κλπ).

Παράλληλα, μπορεί να λειτουργούν και Ο.Δ. σχετικές με την λειτουργία του Προσκοπικού Δικτύου, όπως για παράδειγμα για τη διαχείριση, τις δημόσιες σχέσεις, την εστία κλπ.

Δράσεις: Γίνονται από τα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Το γεγονός ότι τα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου είναι ενήλικα δίνει την δυνατότητα για μεγαλύτερη ανεξαρτησία κινήσεων και ποικιλία θεμάτων, πάντα μέσα στο πλαίσιο των Αρχών του Σ.Ε.Π. Γίνονται δράσεις υπαίθρου ή πόλης, κλειστού ή ανοικτού χώρου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι δράσεις που διαρκούν μερικές ώρες, ή μέρες, να είναι απλές, ή Μεγάλες Σύνθετες Δράσεις-Ταξίδια.

Μεγάλη Σύνθετη Δράση-Ταξίδι: Διοργανώνεται κάθε χρόνο. Σ’ αυτήν συμμετέχει το σύνολο ή έστω η πλειοψηφία των Μελών του Προσκοπικού Δικτύου και περιλαμβάνει θέματα από διαφορετικά πεδία και αντικείμενα. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας και καλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των Μελών Π.Δ.  Η Μεγάλη Σύνθετη Δράση-Ταξίδι πρέπει να έχει έντονο το χαρακτήρα του εθελοντισμού, της εξωστρέφειας και της συνεργασίας, της χαράς, της κοινωνικής παρέμβασης και τέλος της προσωπικής ανάπτυξης.

Πρόοδος Μέλους Π.Δ.: Το πρόγραμμα Προόδου του Προσκοπικού Δικτύου προσφέρει στους ενηλίκους κίνητρα για προσωπική, φυσική, ηθική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη. Τα Mέλη του Προσκοπικού Δικτύου σχεδιάζουν την Πρόοδό τους, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Η επιλογή των απαιτήσεων της Προόδου έχει ανεξάρτητη σειρά και δεν είναι γραμμική. Τα στάδια της Προόδου είναι: Η Εισδοχή, τα Σακίδια (Ταξιδιώτη, Πληρώματος, Εξερευνητή), ο Ταξιδευτής του Κόσμου, ο Πρόσκοπος του Κόσμου.

Περισσότερα για το Προσκοπικό Δίκτυο, στο έντυπο που ακολουθεί:

Οργάνωση - Λειτουργία Προσκοπικού Δικτύου