Προσκοπικό Δίκτυο

Νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι το αργότερο να συμπληρώσουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, εντάσσονται στο Προσκοπικό Δίκτυο. Κατά την εισδοχή τους στο Προσκοπικό Δίκτυο τα μέλη που προέρχονται από την Ομάδα Προσκόπων ή την Κοινότητα Ανιχνευτών ανανεώνουν την Προσκοπική Υπόσχεση ενώ τα νέα μέλη την δίνουν για πρώτη φορά ενώπιον της Ολομέλειας του Προσκοπικού Δικτύου.

Το Προσκοπικό Δίκτυο είναι το τέταρτο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος και είναι ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων, την Ομάδα Προσκόπων και την Κοινότητα Ανιχνευτών. Αποτελείται από 3 έως 25 μέλη και το Ενήλικο Στέλεχος που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του είναι ο Αρχηγός Προσκοπικού Δικτύου.

Η λειτουργία του Προσκοπικού Δικτύου έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την αυτοδιοίκηση, καθώς λειτουργεί από τα μέλη του για τα μέλη του. Το κύριο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Ολομέλεια του Προσκοπικού Δικτύου, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη και ο Αρχηγός του Προσκοπικού Δικτύου. Η Ολομέλεια ασχολείται με θέματα διοίκησης και λειτουργίας του Προσκοπικού Δικτύου, ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους φορείς, προγραμματισμού, διοργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης δράσεων, της προόδου των μελών του Προσκοπικού Δικτύου, καταμερισμού αρμοδιοτήτων και συγκρότησης Ομάδων Δράσης αποτελούμενες από 3 έως 6 μέλη, με σκοπό την αποτελεσματική διοργάνωση και διεξαγωγή κάθε δράσης του Τμήματος. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Προσκοπικού Δικτύου λαμβάνονται πλειοψηφικά.

Τα Προσκοπικά Δίκτυα των Συστημάτων αποτελούν το Προσκοπικό Δίκτυο της Περιφερειακής Εφορείας, το οποίο παρακολουθεί και συντονίζει η Ομάδα Υποστήριξης και Συντονισμού του Προσκοπικού Δικτύου, υπό την ευθύνη του Εφόρου Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου της Περιφερειακής Εφορείας.

Οι δραστηριότητες του Προσκοπικού Δικτύου ανταποκρίνονται στις επιθυμίες, τις δυνατότητες, τον χρόνο αλλά και τις ανάγκες των μελών του και έχουν εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Προσφέρουν ευκαιρίες προσωπικής και ομαδικής δημιουργικότητας, κοινοτικής ανάπτυξης, προσφοράς, προστασίας περιβάλλοντος, εκδρομών, ταξιδιών, κατασκηνώσεων κ.ά. Γενικά, το Προσκοπικό Δίκτυο παρακινεί τα μέλη του και αποτελεί πρόσφορο πλαίσιο για δημιουργικές «αποδράσεις» κάθε μορφής, πάντα στο πλαίσιο των Αρχών του Προσκοπισμού. Η κορύφωση των δραστηριοτήτων του Προσκοπικού Δικτύου είναι η Μεγάλη Σύνθετη Δράση – Ταξίδι που πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο και έχει έντονο τον χαρακτήρα του εθελοντισμού, της εξωστρέφειας, της συνεργασίας, της χαράς, της κοινωνικής παρέμβασης και της προσωπικής ανάπτυξης.


Η Υπόσχεση του Προσκόπου:

Υπόσχομαι στην τιμή μου, να εκτελώ το καθήκον μου προς τον Θεό και την Πατρίδα, να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και να τηρώ τον Νόμο του Προσκόπου.


Ο Νόμος του Προσκόπου:

  1. Ο Πρόσκοπος λέει την αλήθεια και κρατά τον λόγο του.
  2. Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον εμπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί και να τηρεί τους Νόμους.
  3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος στην οικογένειά του και την κοινωνία.
  4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος κι ευγενής προς όλους κι αδελφός με κάθε Πρόσκοπο.
  5. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του.
  6. Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον.
  7. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος.
  8. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος και φροντίζει για την καλή χρήση του χρόνου.
  9. Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει με τις ικανότητές του.
  10. Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση κι αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.

Ρητό:

Εμείς και οι Άλλοι!