ΙΟΑΣ

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, μετά από μια εποικοδομητική συνεργασία πέντε (5) ετών, προχώρησε στην υπογραφή ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».   

Η μέχρι τώρα συνεργασία ΣΕ.Π.- Ι.Ο.ΑΣ. περιλαμβάνει σειρά επιτυχημένων δράσεων συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η οποία με την από κοινού υπογραφή του Συμφώνου επιβεβαιώνεται και επικυρώνεται πλέον και εγγράφως, συστηματοποιώντας καλύτερα τη συνεργασία των δυο υπευθύνων φορέων με την:

  • κατάρτιση προγραμμάτων με ιδέες για δράσεις εντός και εκτός ΣΕΠ,
  • πραγματοποίηση από κοινού δράσεων και ημερίδων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και προσφοράς υπηρεσίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
  • παραγωγή ενημερωτικού υλικού και
  • κατάθεση από κοινού προγραμμάτων για χρηματοδότηση

Έχοντας συνεργαστεί µε επιτυχία σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και διατηρώντας άριστες σχέσεις με τον Ι.Ο.ΑΣ, προσβλέπουμε ότι το κοινό έργο μας θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ειδικότερα των νέων ανθρώπων στους δρόμους της χώρας μας αλλά και θα αποτελέσει πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση διεθνώς.