15/08/2018Ειδικότητα Αεροπροσκόπων

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, ενέκρινε το Θεματολόγιο Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας Αεροπροσκόπων, το οποίο είχε επεξεργαστεί το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και αφορούν στις εκπαιδεύσεις :
  • Σχολή Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων (Σ.Β.Α.Γ.)
  • Πανελλήνια Εδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων (Π.Ε.Ε.Β.Α.)
  • Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή Αεροπροσκόπων (Π.Α.Σ.Α.Π.)
  • Πτητικά Σεμινάρια
Διαβάστε περισσότερα ....