Ρόλοι Ενηλίκων Στελεχών

Ρόλοι και καθήκοντα

Tο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, προκειμένου να υλοποιήσει τον Σκοπό και την Αποστολή του, λειτουργεί βάση μιας διοικητικής δομής, στην οποίαόλα τα Ενήλικα Στελέχη έχουν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Οι ρόλοι αυτοί, ανκαι λαμβάνονται εθελοντικά λόγω της ιδιαιτερότητας του οργανισμού (που έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα), έχουν ένα σημαντικό πεδίο ευθύνης. Το πεδίο ευθύνης αυτό -το οποίο ονομάζουμε καθήκοντα-εκχωρείται με Εντολή Διοίκησης από το προϊστάμενο κλιμάκιο. Κάθε ενήλικο μέλος του Σ.Ε.Π. αναλαμβάνοντας ενάν ρόλο, αποδέχεται και τον τομέα ευθύνης που του αναλογεί και που συνολικά έχει τοΣ.Ε.Π. απέναντι στον νόμο και την πολιτεία.

Οι Εντολές Διοίκησης Βαθμοφόρων, ανάλογα με τα καθήκοντα για τα οποία προτείνονται, χορηγούνται είτε με ανάθεση, ή με ανάδειξη, σύμφωνα με διαδικασίες και προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό Διοίκησης Οργάνωσης και Λειτουργίας Σ.Ε.Π. 

Αρμόδιοι για την παροχή, ανανέωση, αναστολή και άρση Εντολής Διοίκησης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Έφορος. Επίσης, προτάσεις για χορήγηση Εντολής Διοίκησης, στα Ενήλικα Στελέχη που βρίσκονται στα όρια δικαιοδοσίας τους, κάνει ο Αρχηγός Συστήματος και ο Περιφερειακός Έφορος. Όλες οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις περιγράφονται στον Κανονισμός Διοίκησης Οργάνωσης και Λειτουργίας Σ.Ε.Π.

Οι βασικοί ρόλοι με τα καθήκοντά τους είναι :

    Υπαρχηγός Τμήματος

    Αρχηγός Τμήματος

    Αρχηγός Συστήματος

    Περιφερειακός Εφόρος

Εκτός από τους ρόλους αυτούς, προκύπτουν και βοηθητικοί ρόλοι (Έφορος, Υπαρχηγός Συστήματος κ.λπ.) των οποίων τα καθήκοντα ορίζονται από εγκυκλίους και διατάξεις του Κανονισμού και αφορούν στην εκπλήρωση συγκεκριμένων έργων (π.χ. το Προσκοπικό Πρόγραμμα, την Εκπαίδευση ή τηνΕπικοινωνία κλπ). Ανάλογα με το κλιμάκιο, τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις των ρόλων διαφοροποιούνται.

*Για να δείτε και να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τους ρόλους πατήστε εδώ

Υπαρχηγός Τμήματος

Τίτλος : Υπαρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων (Υ.Α.Λ.), ΥπαρχηγόςΟμάδος Προσκόπων (Υ.Ο.Π.), Υπαρχηγός Κοινότητας Ανιχνευτών (Υ.Κ.Α.)

Περιγραφή : Υποστήριξη στην υλοποίηση της Παιδαγωγικής Πρότασης του Κλάδου και στην εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος, σύμφωνα με την μεθοδολογία του αντίστοιχου Κλάδου και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. Η διασφάλιση της ασφάλειας των μελών και των δράσεων και η εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας. Η από κοινού με τους υπόλοιπους Υπαρχηγούς του Τμήματος εξασφάλιση της Διοίκησης και της Αποτελεσματικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Τμήματος, η τήρηση των Αρχών και του Σκοπού της Κίνησης και η Εφαρμογή του Οργανισμού και Κανονισμών του Σ.Ε.Π.

Αναφέρεται : Στον Αρχηγό Συστήματος και στον Αρχηγό Τμήματος.

Είναι υπεύθυνος : Όλα τα μέλη του Τμήματος.

Επικοινωνεί :

 • Μέλη που ανήκουν στο Τμήμα.
 • Άλλους Υπαρχηγούς του Τμήματος.
 • Γονείς και κηδεμόνες των παιδιών και των νέων του Τμήματος.
 • Άλλα άτομα και φορείς από το περιβάλλον των παιδιών και των νέων.
 • Αρχηγό και Υπαρχηγούς του Συστήματος.
 • Βαθμοφόρους των άλλων Τμημάτων του Συστήματος.
 • Περιφερειακό Έφορο και λοιπά μέλη του Επιτελείου της Περιφερειακής Εφορείας. Τοπικό Έφορο και λοιπά μέλη του Επιτελείου της Τοπικής Εφορείας (όπου υπάρχει)
 • Έφορο του Κλάδου της Περιφερειακής Εφορείας και λοιπά μέλη της Ομάδας Εργασίας του Κλάδου.
 • Έφορο του Κλάδου της Γενικής Εφορείας και λοιπά μέλη της Ομάδας Εργασίας του Κλάδου. 

Προϋποθέσεις :

 • Ελληνική Ιθαγένεια.
 • Ηλικία 18 – 45 ετών (ανάλογα με τον Κλάδο).
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 • Λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Διοίκησης, Οργάνωσης & Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. Μέρος 4ο 2 και 4 

Επίσης :

 • Προσφέρεται να αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί.
 • Διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο.
 • Χαίρει εκτίμησης της τοπικής και ευρύτερης Κοινωνίας.
 • Είναι σε θέση να προάγει το έργο της Κίνησης στον χώρο που δραστηριοποιείται το Σύστημα.
 • Διαθέτει την ικανότητα διαπαιδαγώγησης παιδιών, εφήβων, νέων και νεανίδων, ανάλογα με τον Κλάδο που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της θητείας του.
 • Αποδοχή των Αρχών της Προσκοπικής Κίνησης.

Κύρια καθήκοντα :

 • Φροντίζει μαζί με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των μελών του Τμήματος, μέσω της σωστής εφαρμογής της μεθοδολογίας του αντίστοιχου Κλάδου.
 • Φροντίζει μαζί με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος, με κύριο οδηγό το Προσωπικό του Παράδειγμα, να προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες στα μέλη του Τμήματος, να τα ενθαρρύνει, να παρακολουθεί και να επιβραβεύει τις προσπάθειές τους, να τα βοηθά να ανακαλύπτουν τις δυνατότητες που διαθέτουν, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να αναπτύσσονται σε μια ατμόσφαιρα αλληλοσεβασμού και εκτίμησης.

 • Υποστηρίζει την παροχή ενός ενδιαφέροντος, ελκυστικού και ισορροπημένου Προσκοπικού Προγράμματος στα μέλη του Τμήματος, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ανάγκες, προσδοκίες και ενδιαφέροντα των μελών του.

 • Εξασφαλίζει την ασφάλεια των μελών του Τμήματος (σωματική, λεκτική, ψυχική – σεξουαλική, συναισθηματική, υγιεινή) και την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, καθώς και την ασφάλεια των δράσεων που υλοποιούμε, τον χώρο που κινούμαστε (εστία, πόλη, φύση, διαδίκτυο) και των μέσων (σκάφη, κατασκηνωτικό υλικό, υλικό προγράμματος, εποπτικό υλικό, ηλεκτρολογικά εργαλεία, κλπ) που χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων και Προσκοπικών Δράσεων και λοιπών Κανονισμών του Σ.Ε.Π.                     
 • Υποστηρίζει μαζί με τους άλλους Βαθμοφόρους ώστε να υλοποιούνται οπωσδήποτε οι προβλεπόμενες δράσεις υπαίθρου, εκδρομές, κατασκηνώσεις, μεγάλες δράσεις και ταξίδια, αναγνωρίζοντας την Φύση ως το κατ εξοχήν περιβάλλον που «παίζεται το Προσκοπικό Παιχνίδι».

 • Συνεργάζεται με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος στο να κατευθύνει, να παρακολουθεί, να συντονίζει και να αξιολογεί την δραστηριότητα των ενηλίκων και των ανηλίκων μελών του Τμήματός του.

 • Συνεργάζεται με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος ώστε να επιδιώκει την ανάπτυξη του Τμήματος και ο αριθμός των μελών να είναι σύμφωνος με τον προβλεπόμενο από τον Κανονισμό των Κλάδων.

 • Υποστηρίζει τη συνέχεια της Προσκοπικής Αγωγής με την ομαλή μετάβαση των μελών του Τμήματος από Κλάδο σε Κλάδο.

 • Διασφαλίζει τη σωστή επικοινωνία και φροντίζει για τη σωστή εικόνα της Κίνησης στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

 • Σε συνεργασία με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος αναπτύσσει, διατηρεί και προάγει τις σχέσεις με τους γονείς των μελών του Τμήματος και τους ενημερώνει σχετικά με την πρόοδό τους.

 • Φροντίζει για την προσωπική του ανάπτυξη και εκπαίδευση.

 • Συνεργάζεται με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος, την κατάρτιση και την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, την τήρηση των Αρχών και του Σκοπού, καθώς και την εφαρμογή του Οργανισμού και των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, προόδου και αρμονικών σχέσεων.

 • Συνεργάζεται με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος για την εφαρμογή των Κριτηρίων Αξιολόγησης του Προσκοπικού Έργου.

 • Φροντίζει με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος για την διατήρηση και προαγωγή των παραδόσεων του Τμήματος συμβάλλοντας στη δημιουργία της ιστορίας του Συστήματος.

 • Συνεργάζεται με τον Αρχηγό του Συστήματος, τους λοιπούς Βαθμοφόρους και μέλη της Ε.Κ.Σ. του Συστήματος.

 • Συμμετέχει ενεργά στα Συμβούλια του Συστήματος και λοιπά συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων.

 • Συμμετέχει στη διαδικασία ανάδειξης του Αρχηγού Συστήματος και του Περιφερειακού Εφόρου.

 • Συνεργάζεται με τους άλλους Βαθμοφόρους του Τμήματος για την ανάπτυξη και πρόοδο του Συστήματός του και συνεργάζεται με τα ανώτερα κλιμάκια για την υλοποίηση στόχων και προγραμμάτων τους.

 • Συνεργάζεται με τον Έφορο Κλάδου και συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας του Κλάδου της Περιφερειακής Εφορείας για τη σωστή οργάνωση, πρόοδο και ανάπτυξη του Κλάδου.

 • Μετέχει των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στο Σ.Ε.Π. ανάλογα με την περίπτωση (Συμβούλιο Συστήματος, Συνέδριο Περιφέρειας, Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π., Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, Ομάδες Εργασίας, κλπ).

 • Γενικότερα μπορεί να αναλάβει μέρος των καθηκόντων για τα οποία είναι υπεύθυνος ο Αρχηγός Τμήματος, στο πλαίσιο καταμερισμού έργου μεταξύ των μελών του Επιτελείου του Τμήματος.

Αρχηγός Τμήματος

Τίτλος : Αρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων (Α.Α.Λ.), Αρχηγός Ομάδος Προσκόπων (Α.Ο.Π.), Αρχηγός Κοινότητας Ανιχνευτών (Α.Κ.Α.), Αρχηγός Προσκοπικού Δικτύου (Α.Π.Δ.).

Περιγραφή : Η υλοποίηση της Παιδαγωγικής Πρότασης του Κλάδου και η εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος σύμφωνα με την μεθοδολογία του αντίστοιχου Κλάδου και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. Η διασφάλιση της Ασφάλειας των μελών και των δράσεων και η εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας. Η εξασφάλιση της Διοίκησης και της Αποτελεσματικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Τμήματος, η τήρηση των Αρχών και του Σκοπού της Κίνησης και η Εφαρμογή του Οργανισμού και Κανονισμών του Σ.Ε.Π.

Αναφέρεται : Στον Αρχηγό Συστήματος.

Είναι υπεύθυνος : Όλα τα μέλη του Τμήματος, ενήλικα ή ανήλικα.

Επικοινωνεί :

 • Μέλη που ανήκουν στο Τμήμα (ανήλικα ή ενήλικα).
 • Υπαρχηγούς του Τμήματος.
 • Γονείς και κηδεμόνες των παιδιών και των νέων του Τμήματος.
 • Άλλα άτομα και φορείς από το περιβάλλον των παιδιών και των νέων.
 • Αρχηγό και Υπαρχηγούς του Συστήματος.
 • Βαθμοφόρους των άλλων Τμημάτων του Συστήματος.
 • Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης του Συστήματος όποτε χρειάζεται.
 • Περιφερειακό Έφορο και λοιπά μέλη του Επιτελείου της Περιφερειακής Εφορείας. Τοπικό Έφορο και λοιπά μέλη του Επιτελείου της Τοπικής Εφορείας (όπου υπάρχει).
 • Έφορο του Κλάδου της Περιφερειακής Εφορείας και λοιπά μέλη της Ομάδας Εργασίας του Κλάδου.
 • Έφορο του Κλάδου της Γενικής Εφορείας και λοιπά μέλη της Ομάδας Εργασίας του Κλάδου. 

Προϋποθέσεις :

 • Ελληνική Ιθαγένεια.
 • Ηλικία 20 – 50 ετών (ανάλογα με τον Κλάδο).
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 • Λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Διοίκησης, Οργάνωσης & Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. Μέρος 4ο 2 και 4

Επίσης :

 • Προσφέρεται να αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί.
 • Διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο.
 • Χαίρει εκτίμησης της τοπικής και ευρύτερης Κοινωνίας.
 • Είναι σε θέση να προάγει το έργο της Κίνησης στον χώρο που δραστηριοποιείται το Σύστημα.
 • Διαθέτει την ικανότητα διαπαιδαγώγησης παιδιών, εφήβων, νέων και νεανίδων, ανάλογα με τον Κλάδο που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Κύρια καθήκοντα :

 • Φροντίζει για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των μελών του Τμήματος, μέσω της σωστής εφαρμογής της μεθοδολογίας του αντίστοιχου Κλάδου.

 • Φροντίζει, με κύριο οδηγό το Προσωπικό του Παράδειγμα, να προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες στα μέλη του Τμήματος, να τα ενθαρρύνει, να παρακολουθεί και να επιβραβεύει τις προσπάθειές τους, να τα βοηθά να ανακαλύπτουν τις δυνατότητες που διαθέτουν, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να αναπτύσσονται σε μια ατμόσφαιρα αλληλοσεβασμού και εκτίμησης.

 • Διασφαλίζει την παροχή ενός ενδιαφέροντος, ελκυστικού και ισορροπημένου Προσκοπικού Προγράμματος στα μέλη του Τμήματος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των μελών του.

 • Εξασφαλίζει την ασφάλεια των μελών του Τμήματος (σωματική, λεκτική, ψυχική – σεξουαλική, συναισθηματική, υγιεινή) και την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, καθώς και την ασφάλεια των δράσεων που υλοποιούμε, τον χώρο που κινούμαστε (εστία, πόλη, φύση, διαδίκτυο) και των μέσων (σκάφη, κατασκηνωτικό υλικό, υλικό προγράμματος, εποπτικό υλικό, ηλεκτρολογικά εργαλεία, κλπ) που χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων και Προσκοπικών Δράσεων και λοιπών Κανονισμών του Σ.Ε.Π.

 • Φροντίζει ώστε να υλοποιούνται οπωσδήποτε οι προβλεπόμενες δράσεις υπαίθρου, εκδρομές, κατασκηνώσεις, μεγάλες δράσεις και ταξίδια, αναγνωρίζοντας τη Φύση ως το κατ’ εξοχήν περιβάλλον που «παίζεται το Προσκοπικό Παιχνίδι».

 • Κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και αξιολογεί τη δραστηριότητα των ενηλίκων και των ανηλίκων μελών του Τμήματός του.

 • Επιδιώκει την ανάπτυξη του Τμήματος ώστε ο αριθμός των μελών να είναι σύμφωνος με τον προβλεπόμενο από τον Κανονισμό των Κλάδων.

 • Εξασφαλίζει τη συνέχεια της Προσκοπικής Αγωγής με την ομαλή μετάβαση των μελών του Τμήματος από Κλάδο σε Κλάδο.

 • Διασφαλίζει τη σωστή επικοινωνία και φροντίζει για τη σωστή εικόνα της Κίνησης στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

 • Αναπτύσσει, διατηρεί και προάγει τις σχέσεις με τους γονείς των μελών του Τμήματος και τους ενημερώνει σχετικά με την πρόοδό τους.

 • Φροντίζει για την προσωπική του ανάπτυξη και εκπαίδευση, όσο και για αυτή των υπολοίπων ενηλίκων στελεχών του Τμήματος.

 • Φροντίζει για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος, την κατάρτιση και την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, την τήρηση των Αρχών και του Σκοπού, καθώς και την εφαρμογή του Οργανισμού και των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, προόδου και αρμονικών σχέσεων.

 • Εφαρμόζει τα Κριτήρια Αξιολόγησης του Προσκοπικού Έργου.

 • Παρακολουθεί και φροντίζει για την έγκαιρη καταβολή της Ετήσιας Συνδρομής των μελών του Τμήματος.

 • Τηρεί τα εξής βιβλία

o     Μητρώο Μελών Τμήματος

o     Φάκελο ατομικής προόδου μελών

o     Αρχείο Προγραμμάτων Δράσεων και Κατασκηνώσεων

o     Ημερολόγιο Τμήματος

o     Βιβλίο Ταμείου Εσόδων – Εξόδων Τμήματος, τοοποίο ελέγχει η Ε.Κ.Σ. του Συστήματος

·        Διατηρεί και προάγει τις παραδόσεις του Τμήματοςσυμβάλλοντας στη δημιουργία της ιστορίας του Συστήματος.

 • Συνεργάζεται με τον Αρχηγό του Συστήματος, τους λοιπούς Βαθμοφόρους και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του Συστήματος.

 • Συμμετέχει ενεργά στα Συμβούλια του Συστήματος και λοιπά συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων και ενθαρρύνει σχετικά τους Υπαρχηγούς του.

 • Συμμετέχει στη διαδικασία ανάδειξης του Αρχηγού Συστήματος και του Περιφερειακού Εφόρου.

 • Προτείνει στον Αρχηγό Συστήματος τους Υπαρχηγούς του για την έκδοση Εντολής Διοίκησης.

 • Φροντίζει για την ανάπτυξη και πρόοδο του Συστήματός του και συνεργάζεται με τα ανώτερα κλιμάκια για την υλοποίηση στόχων και προγραμμάτων τους.

 • Συνεργάζεται με τον Έφορο Κλάδου και συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας του Κλάδου της Περιφερειακής Εφορείας για τη σωστή οργάνωση, πρόοδο και ανάπτυξη του Κλάδου.

 • Μετέχει των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στο Σ.Ε.Π. ανάλογα με την περίπτωση (Συμβούλιο Συστήματος, Συνέδριο Περιφέρειας, Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π., Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, Ομάδες Εργασίας, κλπ).

 • Μερικά από τα καθήκοντα για τα οποία είναι υπεύθυνος ο Αρχηγός Τμήματος μπορεί να ανατεθούν στους Υπαρχηγούς του Τμήματος στο πλαίσιο καταμερισμού έργου μεταξύ των μελών του Επιτελείου του Τμήματος.

Ατομικά Προσόντα 

Γνώσεις & Εμπειρία

Απαραίτητη / Επιθυμητή                                                            

Ικανότητα να μεταχειρίζεται αποτελεσματικά ανθρώπινο δυναμικό.

Απαραίτητη

Καλή αντίληψη των προκλήσεων και των θεμάτων που αντιμετωπίζουν όσοι ασχολούνται με τον εθελοντισμό.

Επιθυμητή

Καλή αντίληψη θεμάτων και γνώσεων σχετικών με την παιδαγωγική. 

Επιθυμητή

Καλή αντίληψη της μεθοδολογίας του αντίστοιχου Κλάδου. 

Επιθυμητή

Εμπειρία εργαζόμενος ή προσφέροντας υπηρεσίες στην Προσκοπική ή στην Οδηγική Κίνηση.

Επιθυμητή


 

Ικανότητες

Απαραίτητη / Επιθυμητή                                                            

Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου και της ικανότητας να επικοινωνεί.

Απαραίτητη

Να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση με αποτελεσματικότητα.

Απαραίτητη

Να παρέχει εμπνευσμένη ηγεσία στα μέλη του Τμήματος.

Απαραίτητη

Να δημιουργεί, διατηρεί και διευκολύνει διαδικασίες και πρακτικές για παραγωγικές συνθήκες εργασίας μεταξύ ατόμων με διαφορετική προσωπικότητα και χαρακτήρα.

Απαραίτητη

Να διευκολύνει άλλους να εντοπίζουν θέματα, να επιλέγουν υλοποιήσιμους στόχους, και να αποκτούν τις απαραίτητες ικανότητες και την αυτοπεποίθηση να εργάζονται ως μια αποτελεσματική ομάδα.

Απαραίτητη

Ικανότητα να διαπραγματεύεται και να καταλήγει σε συμφωνία.

Απαραίτητη

Να προγραμματίζει, διαχειρίζεται και ελέγχει προσωπικούς στόχους, έργο και χρόνο.

Απαραίτητη

Να δημιουργεί και να εφαρμόζει μακρόχρονα σχέδια που βελτιώνουν και αναπτύσσουν την Κίνηση και να προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τους πόρους και τα μέσα που χρειάζονται για να υλοποιηθούν.

Απαραίτητη

Να έχει καλή γνώση χρήση Η/Υ.

Απαραίτητη

 

 

Ατομικά προτερήματα

Απαραίτητη / Επιθυμητή                                                            

Κατανόηση των αναγκών των ενηλίκων εθελοντών.

Απαραίτητη

Ευελιξία στην προσέγγιση των θεμάτων.

Απαραίτητη

Αυτοπαρακίνηση.

Απαραίτητη

Ικανότητα να εργάζεται σε ομάδα και να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία.

Απαραίτητη

Ευρηματικός, ενεργητικός, ενθουσιώδης για το έργο.

Απαραίτητη

Υπευθυνότητα, Συνέπεια.

Απαραίτητη

Αγάπη για το Παιδί.

Απαραίτητη

Φωτεινό Παράδειγμα.

Απαραίτητη

Αποδοχή των Αρχών της Προσκοπικής Κίνησης.

Απαραίτητη

 

Ποιος ο Ρόλος του Αρχηγού Τμήματος – 6 Πυλώνες Ηγεσίας &Διοίκησης

Τι έργο σχεδιάζει, προγραμματίζει, υλοποιεί, αξιολογεί οΑρχηγός Τμήματος – 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου

Ο Ρόλος του Αρχηγού Τμήματος βασίζεται στους 6 Πυλώνες Ηγεσίας και Διοίκησης, που το Σ.Ε.Π. θεωρεί ότι είναι απαραίτητα συστατικά Αποτελεσματικής και Παραγωγικής Ηγεσίας, προκειμένου να ενθαρρύνει και να παρακινεί τα ενήλικα μέλη του να παρέχουν ένα Προσκοπικό Έργο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και να εκφράζει τις αρχές και τις αξίες της Προσκοπικής Κίνησης.

1.       Η παροχή Καθοδήγησης – ως ένας αποτελεσματικός Αρχηγός Τμήματος πρέπει:

 • Με το Προσωπικό Παράδειγμα να δημιουργεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών του Τμήματος.

 • Να έχει όραμα για την πορεία και ανάπτυξη του Συστήματος, που να περιλαμβάνει τη στρατηγική και τους στόχους του Σ.Ε.Π. και τον Προγραμματισμό της Περιφερειακής Εφορείας και του Συστήματός του.

 • Να αναπτύξει ένα σχέδιο που να περιγράφει το πρόγραμμα ενεργειών που θα υλοποιεί το όραμα του Σ.Ε.Π. και που θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 • Να παρέχει ηγεσία, έμπνευση και παρακίνηση στα ενήλικα μέλη του Τμήματος.

 • Να προσφέρει γνώσεις, ικανότητες, εμπειρίες και βιώματα που θα βοηθούν τα μέλη του Τμήματος να αναπτυχθούν, καθώς και την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων του Τμήματος και του Κλάδου.

 • Να ενθαρρύνει, παρακολουθεί και αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλουν τα μέλη του Τμήματος, να τα βοηθά να αναλαμβάνουν ευθύνες, να ανακαλύπτουν δυνατότητες και να αναπτύσσονται σε μια ατμόσφαιρα αλληλοσεβασμού και εκτίμησης.

 • Να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του Συστήματος ακολουθούν και εφαρμόζουν τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες του Σ.Ε.Π.

 • Να έχει συχνές προσωπικές συναντήσεις με τα Ενήλικα Στελέχη και να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη στο έργο τους.

 

2.        Το Ομαδικό Έργο – ως ένας αποτελεσματικός Αρχηγός Τμήματος πρέπει:

 • Να αναπτύξει καλές σχέσεις συνεργασίας που να βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τις Αρχές της Κίνησης τόσο μεταξύ των μελών του Τμήματος, αλλά και με όσους συνεργάζεται γενικότερα.

 • Να φροντίζει και να διασφαλίζει ώστε να προσελκύει και να προτείνει στον Αρχηγό Συστήματος τα κατάλληλα άτομα για τα καθήκοντα του Υπαρχηγού στο Τμήμα.

 • Να διοικεί και να υποστηρίζει κάθε ενήλικο μέλος του Τμήματος, να του καθορίζει και να του αναθέτει έργο, καθώς και να το αξιολογεί.

 • Να υποστηρίζει τα ενήλικα μέλη του Τμήματος να αναπτυχθούν μέσα από την επίσημη εκπαίδευση του Σώματος, από τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία που αποκτούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που ανακύπτουν από αυτή.

 • Να καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας και Ομαδικού Πνεύματος μεταξύ των μελών και να φροντίζει για την ανάπτυξη της «ομάδας» στο σύνολό της.

 • Να αντιμετωπίζει άμεσα και στο πλαίσιο του Τμήματος τα θέματα που δημιουργούνται και να φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιούνται οι προϋποθέσεις για τριβές μέσω καλής επικοινωνίας ή άλλων μεθόδων.

 • Να φροντίζει να λειτουργούν τα προβλεπόμενα, από την Μεθοδολογία κάθε Κλάδου, συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων και να φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία τους.

 • Να συμμετέχει παραγωγικά στα Συμβούλια του Συστήματος και Συνεδρίων της Περιφερειακής Εφορείας.

 • Να διασφαλίζει ότι τα Ενήλικα Στελέχη του εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου αλλά και τις προσδοκίες του Σ.Ε.Π. και της κοινωνίας. Επίσης, σε περίπτωση παραπτωμάτων φροντίζει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και να ακολουθούνται οι δέουσες διαδικασίες σε συνεργασία με τον Αρχηγό Συστήματος.

 • Να αξιολογεί το έργο των στελεχών του, να προτείνει την ανανέωση των καθηκόντων, ή την ανάθεση νέων καθηκόντων ή ακόμα και την άρση εντολής ή την αποχώρηση ανάλογα με την αξιολόγηση του έργου.

 • Να φροντίζει για τη διαδοχή στα καθήκοντά του.

 • Να δημιουργεί και να διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με άλλες Οργανώσεις και Συλλόγους που έχουν κοινούς με εμάς στόχους και αρχές και ενεργοποιούνται στην περιοχή.

 

3.        Υλοποίηση Στόχων / Αποτελεσματικότητα – ως ένας αποτελεσματικός Αρχηγός Τμήματος πρέπει:

 • Να υλοποιεί και να ολοκληρώνει αποτελεσματικά προγράμματα και έργα για τα οποία έχει την ευθύνη.

 • Να εφαρμόζει σωστά τη Μεθοδολογία του Κλάδου και να φροντίζει για την υλοποίηση των παιδαγωγικών του στόχων.

 • Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά προβλήματα και θέματα που ανακύπτουν μεταξύ των Ενηλίκων ή και ανηλίκων μελών του Τμήματός του, καθώς και με γονείς ή κηδεμόνες των μελών του Τμήματος και να ζητά βοήθεια από τον Αρχηγό Συστήματος ή άλλους ειδικούς, όπου και όταν χρειάζεται.

 

4.       Η Δημιουργία Κλίματος για την υιοθέτησηΑλλαγών – ως ένας αποτελεσματικός Αρχηγός Τμήματος πρέπει:

 • Να ενθαρρύνει τα ενήλικα μέλη του Τμήματος να αναζητούν νέους και ευρηματικούς τρόπους για να βελτιώσουν το Τμήμα.

 • Να είναι θετικοί σε νέες ιδέες, να ασκούν θετική κριτική σ’ αυτές και να ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν κάθε εργασία που τις βελτιώνει.

 • Να προγραμματίζουν ενέργειες που υλοποιούν νέες πρακτικές, συνεργαζόμενοι τόσο με τα άλλα Ενήλικα Στελέχη του Τμήματος όσο και με τα υπόλοιπα μέλη του.

 • Να αναγνωρίζει την συμβολή των άλλων στις όποιες αλλαγές και βελτιώσεις.

 

5.        Καλήχρήση των πόρων – ως ένας αποτελεσματικός Αρχηγός Τμήματος πρέπει

 • Να συνεργάζεται με τον Αρχηγό Συστήματος, τα υπόλοιπα Ενήλικα Στελέχη Τμημάτων και την Ε.Κ.Σ., ώστε το Τμήμα να έχει τον απαραίτητο αριθμό Βαθμοφόρων και τα κατάλληλα υλικά και μέσα, για την σωστή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.

 • Να φροντίζει μαζί με τους Υπαρχηγούς των Τμημάτων, ώστε η Εστία και το υλικό του Συστήματος να είναι ασφαλή, να συντηρούνται σωστά και τα μέλη να κάνουν σωστή χρήση αυτών.

 • Να φροντίζει μαζί με όλα τα μέλη του Συστήματος να έχουν οικολογική συμπεριφορά και να ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δράσεων και λοιπών ενεργειών του Τμήματος.

 • Να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που απασχολεί το Τμήμα βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία, αξιοποιώντας κάθε δυνατή και διαθέσιμη πληροφορία.

 • Να διασφαλίζει ότι όλα τα ενήλικα μέλη του Τμήματος έχουν τη σωστή πληροφόρηση, στον κατάλληλο χρόνο και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 

6.        Σωστή Διαχείριση Χρόνου και Προσωπικών Ικανοτήτων – ως ένας αποτελεσματικός Αρχηγός Τμήματος πρέπει:

 • Να συμφωνεί σε ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους στόχους με τον Αρχηγό Συστήματος για την ανάπτυξη του Τμήματος, στο πλαίσιο των στόχων και του στρατηγικού σχεδιασμού του Σ.Ε.Π. και της Περιφερειακής Εφορείας και να προάγει το Όραμα και την Αποστολή της Προσκοπικής Κίνησης.

 • Να αναζητά τη γνώμη και από άλλα Ενήλικα Στελέχη για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την απόδοσή του.

 • Να κάνει συχνό έλεγχο για τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον χρόνο του/της και να εντοπίζει τρόπους με τους οποίους θα βελτιώνει την απόδοση, έτσι ώστε να μπορεί να επικεντρώνεται στους στόχους και τις προτεραιότητες που υπάρχουν και έχουν συμφωνηθεί με τον Αρχηγό Συστήματος.

 • Να προσδιορίσει τις ικανότητες και τις γνώσεις που χρειάζεται να αναπτύξει και να βελτιώσει καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα το υλοποιήσει.

 • Να συμμετέχει στα Συμβούλια του Συστήματος, στα Συνέδρια της Περιφέρειας, στα Πανελλήνια Προσκοπικά Συνέδρια, στις Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Ε.Π., στις Ομάδες Εργασίας και λοιπές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες .

 

Τα 6 Πεδία Προσκοπικού Έργου

Ο Αρχηγός Τμήματος για να μπορέσει να υλοποιήσει τα Οράματακαι τους Στόχους του Συστήματος, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα,τους πόρους και τον χρόνο, ώστε να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα στιςδραστηριότητες, προγραμματίζει χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες, τοσύνολο των μελλοντικών ενεργειών του Τμήματος. (Κανονισμός Διοίκησης, Οργάνωσης& Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. Μέρος 2ο).

Τα 6 Πεδία Προσκοπικού Έργου, βάση των οποίων γίνεται οΠρογραμματισμός των Ενεργειών (ετήσιο και 3ετές πρόγραμμα) είναι :

1.       ΑριθμητικήΔύναμη – Μέλη

2.       Προσκοπικό Πρόγραμμα

3.       Οργάνωση– Διοίκηση

4.       Βαθμοφόροι,Ηγεσία – Εκπαίδευση

5.       Επικοινωνία– Δημόσιες Σχέσεις

6.       Οικονομικά,(Πόροι, Μέσα, Ακίνητη Περιουσία)

Η διαίρεση αυτή αποτελεί την πλέον δόκιμη ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων εκάστου κλιμακίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, βάση της οποίας γίνεται και η ετήσια (κάθε Σεπτέμβριο) Αξιολόγηση Προσκοπικού Έργου κάθε Προσκοπικού Συστήματος (ΑΝ 101/2012 & ΑΝ95/2013).

Οι ανωτέρω Τομείς δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν ενέργειες απομονωμένες, αλλά αντιθέτως σαν πλήρεις και άρρηκτα συνδεδεμένες,εμπλεκόμενες και υποστηριζόμενες μεταξύ τους.

Ένας πετυχημένος Αρχηγός Τμήματος πρέπει να φροντίζει γιατην:

1.         ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΜΕΛΗ

 • Εγγεγραμμένη Προσκοπική δύναμη – όλα τα μέλη κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας.
 • Εγγραφές νέων μελών (παιδιών – εφήβων) αγοριών και κοριτσιών στο Τμήμα.
 • Προσέλκυση ενηλίκων εκτός Κίνησης – Στελέχωση Τμημάτων με νέους Βαθμοφόρους.
 • Νέοι Βαθμοφόροι προερχόμενοι από τους Ανιχνευτές.
 • Αριθμός μελών ανά Τμήμα (ΛΥΚ - ΠΡΟΣ - ΑΝΙΧ - ΠΡΟΣΚ. ΔΙΚΤΥΟ - ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ) ανάλογος των προβλεπομένων από τον Κανονισμό.

2.       ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Εφαρμογή Μεθοδολογίας Κλάδων, τόσο στον Προγραμματισμό όσο και στην υλοποίηση του Προσκοπικού Προγράμματος στις Αγέλες (Μηνιαίο θέμα-Δραστηριότητα Αγέλης), στις Ομάδες (Κατ’ Ενωμοτίες Σύστημα-Μηνιαίο Πρόγραμμα), στις Κοινότητες (Σύνοδος-Όμιλοι Εργασίας-Πρόγραμμα Δράσης), στα Προσκοπικά Δίκτυα (Σύνοδος-Ομάδες Δράσης-«Εμείς & οι Άλλοι»- Συνεργασίες-Υπηρετείν-«Ταξίδι»).
 • Συμμετοχή στα προγράμματα ενεργειών & δραστηριοτήτων της Π.Ε.για την υποστήριξη και ενίσχυση του Προσκοπικού Προγράμματος των Τμημάτων.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση Προσκοπικού Προγράμματος Τμημάτων.
 • Παρακολούθηση προόδου Παιδιών, Εφήβων & μελών Προσκοπικού Δικτύου

o     Κριτήρια Αξιολόγησης Λυκοπούλων

o     Χρυσό Βέλος & Τρίφυλλο

o     Ανιχνευτής Δάφνης

o     Πρόσκοπος Έθνους

o     Ταξιδευτής του Κόσμου

o     Πρόσκοπος του Κόσμου – Scouts of the World

 • Δράσεις Υπαίθρου & θερινές κατασκηνώσεις Τμημάτων σύμφωνα με τη Μεθοδολογία κάθε Κλάδου.
 • Μεγάλες Δράσεις Τμημάτων & Εφορειών.
 • Εξασφάλιση κανόνων ασφαλείας, όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό Ασφάλειας.
 • Σύνταξη Απολογισμού Εργασίας Συστημάτων.

3.       ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Αριθμός Βαθμοφόρων, ανά Τμήμα, ανάλογος των προβλεπόμενων από σχετικούς κανονισμούς.
 • Εσωτερική οργάνωση Τμημάτων (Γραμματεία-Διαχείριση, τήρηση σχετικών εντύπων & φακέλων).
 • Τακτική σύγκλιση Συμβουλίων - οργάνων λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία κάθε Κλάδου και τους ισχύοντες Κανονισμούς, Λήψη Αποφάσεων, υλοποίηση αποφάσεων.
 • Ανελλιπής & Τακτική έκδοση - ανανέωση Εντολών Διοίκησης Βαθμοφόρων & ενημέρωση Μητρώου Βαθμοφόρων.
 • Προσκοπικές Εστίες με λειτουργική οργάνωση και διακόσμηση σύμφωνα με τις ανάγκες του Προσκοπικού Προγράμματος και τη μεθοδολογία των Κλάδων.
 • Λειτουργία Ομάδων Εργασίας & Επιτροπών Κλάδων για την ενίσχυση του έργου των Βαθμοφόρων και των Τμημάτων.

4.         ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΗΓΕΣΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 • Σύστημα καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών Βαθμοφόρων.
 • Καθορισμός ευθυνών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων Βαθμοφόρων - Περιγραφή καθηκόντων.
 • Εφαρμογή του «Κύκλου Ζωής Βαθμοφόρου» (προσέλκυση-ανάληψη καθηκόντων- εκπαίδευση-αξιολόγηση εργασίας).
 • Ηλικίες Βαθμοφόρων ανάλογες με καθήκοντα και ισχύοντες Κανονισμούς.
 • Ενθάρρυνση και συμμετοχή Βαθμοφόρων στις Εκπαιδεύσεις - εξασφάλιση προϋποθέσεων.
 • Σεμινάρια, Συζητήσεις-έντυπα, βοηθήματα.
 • Κίνητρα-Ηθική υποστήριξη έργου Βαθμοφόρων.

5.         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ– ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Εξασφάλιση καλής εσωτερικής επικοινωνίας & ενημέρωσης (γρήγορη & έγκαιρη διακίνηση ανακοινώσεων Γ.Ε, Π.Ε., Συστήματος).
 • Συνεχής και αμφίδρομη επικοινωνία με γονείς και κηδεμόνες (έκδοση ενημερωτικού δελτίου, αμφίδρομη συνεχής προφορική επικοινωνία).
 • Επικοινωνία & Πληροφόρηση Κοινωνικού Συνόλου, Ενίσχυση εικόνας Προσκοπισμού σε συνεργασία με τον Αρχηγό Συστήματος (Δημοσιεύσεις στον τύπο & στα ΜΜΕ για τις δραστηριότητες των Τμημάτων και του Σ.Ε.Π. γενικότερα, προβολή της Κοινωνικής Προσφοράς).
 • Δημόσιες εμφανίσεις Τμήματος. 
 • Συνεργασία με Αρχές, Οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς.
 • Ενέργειες και δραστηριότητες Κοινωνικής Προσφοράς.

6.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - πόροι, μέσα, ακίνητηπεριουσία

 • Τήρηση Βιβλίων Ταμείου Εσόδων - Εξόδων Τμήματος & παραστατικών σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης.
 • Έγκαιρη καταβολή συνδρομών μελών Σ.Ε.Π.
 • Πραγματοποίηση προσοδοφόρων δράσεων.
 • Ύπαρξη υλικού προγράμματος, κατασκηνωτικού υλικού και λοιπών μέσων για την     αποτελεσματική υλοποίηση του Προσκοπικού Προγράμματος.
 • Σωστή χρήση και φροντίδα για την επιμελή συντήρηση πόρων, μέσων και υλικών.          

 

 

Αρχηγός Συστήματος

    Γενικά

    Ατομικά Προσόντα

    Περιγραφή τουέργου

Γενικά

Τίτλος : Αρχηγός Συστήματος

Περιγραφή έργου: Η Διοίκηση και Υποστήριξη του Προσκοπικού Συστήματος, η εξασφάλιση της Αποτελεσματικής Λειτουργίας και Ανάπτυξής του και η σωστή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.

Αναφέρεται : Στον Περιφερειακό Έφορο

Είναι υπεύθυνος για : Όλα τα μέλη του Προσκοπικού Συστήματος, ενήλικα ή ανήλικα, στελέχη και μη.

Επικοινωνεί με :

 • Αρχηγούς και Υπαρχηγούς των Τμημάτων που λειτουργούν στο Σύστημα.
 • Υπαρχηγούς Συστήματος.
 • Γονείς και κηδεμόνες των παιδιών και νέων του Συστήματος
 • Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης του Συστήματος.
 • Περιφερειακό Έφορο και λοιπά μέλη του Επιτελείου της Περιφερειακής Εφορείας. Τοπικό Έφορο και λοιπά μέλη του Επιτελείου της Τοπικής Εφορείας (όπου υπάρχει).
 • Άλλους Αρχηγούς Συστήματος της Περιφερειακής Εφορείας που ανήκει.
 • Γενικό Έφορο και μέλη της Γενικής Εφορείας

Προϋποθέσεις :

 • Ελληνική Ιθαγένεια.
 • Ηλικία 23 – 50 ετών.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 • Λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Διοίκησης, Οργάνωσης & Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. Μέρος 4ο, 2 και 4.

Επίσης :

 • Προσφέρεται να αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί.
 • Διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο.
 • Χαίρει εκτίμησης της Κοινωνίας και των Τοπικών Αρχών.
 • Είναι σε θέση να προάγει το έργο των Βαθμοφόρων και των Τμημάτων του Συστήματος.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων του, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Κύρια καθήκοντα :

 • Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία, ανάπτυξη και πρόοδο του Συστήματος, διαθέτει τους κατάλληλους πόρους και διαδικασίες για την υποστήριξη και ανάπτυξη των ενηλίκων μελών του Συστήματος, τόσο των Βαθμοφόρων όσο και των μελών της Ε.Κ.Σ.

 • Διοικεί και υποστηρίζει τους Αρχηγούς των Τμημάτων του Συστήματός του, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων του έργου τους, αξιολόγηση αυτού σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και με προσωπικές συναντήσεις με αυτούς.

 • Συμμετέχει στα Συμβούλια του Συστήματος και λοιπά συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων.

 • Διασφαλίζει ότι το Σύστημα διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, ότι παρέχεται η αντίστοιχη υποστήριξη και υπάρχει η δέουσα ατμόσφαιρα στις σχέσεις μεταξύ των ενηλίκων μελών, για τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, για να ανταποκριθεί στις Προσκοπικές ανάγκες της περιοχής του.

 • Διασφαλίζει ότι παρέχεται ένα ενδιαφέρον, ελκυστικό και ισορροπημένο Προσκοπικό Πρόγραμμα στα μέλη των Τμημάτων του Συστήματος.

 • Φροντίζει για την ανάπτυξη και πρόοδο του Συστήματός του και συνεργάζεται με τα ανώτερα κλιμάκια για την υλοποίηση στόχων και προγραμμάτων, που αφορούν στην ανάπτυξη της Κίνησης στην περιοχή.

 • Συνεργάζεται με τον Περιφερειακό Έφορο, μέλη του επιτελείου της Π.Ε., και τους άλλους Α.Σ. στην Περιφέρεια, για να εξασφαλίσουν την καλή πρόοδο της Περιφέρειας και τη σωστή υποστήριξη των Συστημάτων και μετέχει των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στο Σ.Ε.Π., ανάλογα με την περίπτωση (Συμβούλιο Αρχηγών Συστημάτων και Εφόρων Π.Ε., Συνέδρια Περιφερειών, Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π., Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, Ομάδες Εργασίας, κλπ).

Μερικά από τα καθήκοντα για τα οποία είναι υπεύθυνος ο Αρχηγός Συστήματος, μπορεί να ανατεθούν στους Υπαρχηγούς Συστήματος, στο πλαίσιο καταμερισμού έργου μεταξύ των μελών του Επιτελείου του Συστήματος.

Ατομικά Προσόντα

Γνώσεις & Εμπειρία

Απαραίτητη / Επιθυμητή                                                            

Ικανότητα να μεταχειρίζεται αποτελεσματικά ανθρώπινο δυναμικό.

Απαραίτητη

Καλή αντίληψη των προκλήσεων και των θεμάτων που αντιμετωπίζουν όσοι ασχολούνται με τον εθελοντισμό.

Επιθυμητή

Εμπειρία στην ενασχόληση και τη συνεργασία με νέους/νέες, καθώς και στην προσφορά υπηρεσίας και τη συνεργασία με άλλους ενήλικες.

Επιθυμητή

Εμπειρία εργαζόμενος ή προσφέροντας υπηρεσίες στην Προσκοπική ή στην Οδηγική Κίνηση.

Επιθυμητή

 

 

Ικανότητες

Απαραίτητη / Επιθυμητή                                                            

Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου και της ικανότητας να επικοινωνεί.

Απαραίτητη

Να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση με αποτελεσματικότητα.

Απαραίτητη

Να παρέχει εμπνευσμένη ηγεσία στα μέλη του Συστήματος.

Απαραίτητη

Να δημιουργεί, διατηρεί και διευκολύνει διαδικασίες και πρακτικές για παραγωγικές συνθήκες εργασίας μεταξύ ατόμων με διαφορετική προσωπικότητα και χαρακτήρα.

Απαραίτητη

Να διευκολύνει άλλους να εντοπίζουν θέματα, να επιλέγουν υλοποιήσιμους στόχους και να αποκτούν τις απαραίτητες ικανότητες και την αυτοπεποίθηση να εργάζονται ως μία αποτελεσματική ομάδα.

Απαραίτητη

Ικανότητα να διαπραγματεύεται και να καταλήγει σε συμφωνία.

Απαραίτητη

Να προγραμματίζει, διαχειρίζεται και ελέγχει προσωπικούς στόχους, έργο και χρόνο.

Απαραίτητη

Να δημιουργεί και να εφαρμόζει μακρόχρονα σχέδια που βελτιώνουν και αναπτύσσουν την Κίνηση και να προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τους πόρους και τα μέσα που χρειάζονται για να υλοποιηθούν.

Απαραίτητη

Να έχει καλή γνώση χρήση Η/Υ.

Απαραίτητη

 

 

Ατομικά προτερήματα

Απαραίτητη / Επιθυμητή                                                            

Κατανόηση των αναγκών των ενηλίκων εθελοντών.

Απαραίτητη

Ευελιξία στην προσέγγιση των θεμάτων.

Απαραίτητη

Αυτοπαρακίνηση.

Απαραίτητη

Ικανότητα να εργάζεται σε ομάδα και να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία.

Απαραίτητη

Ευρηματικός, ενεργητικός, ενθουσιώδης για το έργο.

Απαραίτητη

Αποδοχή των Αρχών της Προσκοπικής Κίνησης.

Απαραίτητη

Ποιος ο Ρόλος του Α.Σ. – 6 Πυλώνες Ηγεσίας & Διοίκησης

Τι έργο σχεδιάζει,προγραμματίζει, υλοποιεί, αξιολογεί ο Α.Σ. – 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου

Ο Ρόλος του Αρχηγού Συστήματος βασίζεται στους 6 Πυλώνες Ηγεσίας και Διοίκησης που το Σ.Ε.Π.θεωρεί ότι είναι απαραίτητα συστατικά Αποτελεσματικής και Παραγωγικής Ηγεσίας, προκειμένουνα ενθαρρύνει και να παρακινεί τα ενήλικα μέλη του να παρέχουν ένα ΠροσκοπικόΈργο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και να εκφράζει τις αρχέςκαι τις αξίες της Προσκοπικής Κίνησης.

 

1.      Η παροχή Καθοδήγησης – ως ένας αποτελεσματικός Αρχηγός Συστήματος πρέπει:

 • Με το Προσωπικό Παράδειγμα να δημιουργεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συστήματος.

 • Να έχει όραμα για την πορεία και ανάπτυξη του Συστήματος που να περιλαμβάνει τη στρατηγική και τους στόχους του Σ.Ε.Π. και τον Προγραμματισμό της Περιφερειακής Εφορείας του.

 • Να αναπτύξει ένα σχέδιο που να περιγράφει το πρόγραμμα ενεργειών που θα υλοποιεί το όραμα και που θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 • Να παρέχει ηγεσία, έμπνευση και παρακίνηση στα ενήλικα μέλη του Συστήματος.

 • Να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του Συστήματος ακολουθούν και εφαρμόζουν τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες του Σ.Ε.Π.

 • Να έχει συχνές προσωπικές συναντήσεις με τα Ενήλικα Στελέχη και να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη στο έργο τους.

 

2.       Το Ομαδικό Έργο – ως έναςαποτελεσματικός Αρχηγός Συστήματος πρέπει:

 • Να αναπτύξει καλές σχέσεις συνεργασίας που να βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τις Αρχές της Κίνησης τόσο μεταξύ των μελών του Συστήματος αλλά και με όσους συνεργάζεται γενικότερα.

 • Να φροντίζει και να διασφαλίζει ώστε να προσελκύει και να αναθέτει καθήκοντα στα κατάλληλα άτομα για την αντίστοιχη θέση στο Σύστημα.

 • Να διοικεί και να υποστηρίζει κάθε ενήλικο μέλος του Συστήματος, να του καθορίζει και να του αναθέτει έργο καθώς και να το αξιολογεί.

 • Να υποστηρίζει τα ενήλικα μέλη του Συστήματος να αναπτυχθούν μέσα από την επίσημη εκπαίδευση του Σώματος, από τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία που αποκτούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που ανακύπτουν από αυτή.

 • Να καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας και Ομαδικού Πνεύματος μεταξύ των μελών και την ανάπτυξη της «ομάδας» στο σύνολό της.

 • Να αντιμετωπίζει άμεσα και στο πλαίσιο του Συστήματος τα θέματα που δημιουργούνται και να φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιούνται οι προϋποθέσεις για τριβές μέσω καλής επικοινωνίας ή άλλων μεθόδων.

 • Να συγκαλεί το Συμβούλιο Συστήματος και να φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία του.

 • Να συμμετέχει παραγωγικά στα Συμβούλια με την Ε.Κ.Σ. και των Α.Σ. & Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας.

 • Να διασφαλίζει ότι τα Ενήλικα Στελέχη του εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, αλλά και τις προσδοκίες του Σ.Ε.Π. και της κοινωνίας. Επίσης, σε περίπτωση παραπτωμάτων φροντίζει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και να ακολουθούνται οι δέουσες διαδικασίες σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Έφορο.

 • Να αξιολογεί το έργο των στελεχών του, να προτείνει την ανανέωση των καθηκόντων, ή την ανάθεση νέων καθηκόντων ή ακόμα και την άρση εντολής ή την αποχώρηση, ανάλογα με την αξιολόγηση του έργου.

 • Να δημιουργεί και να διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με άλλες Οργανώσεις και Συλλόγους που έχουν κοινούς με εμάς στόχους και αρχές και ενεργοποιούνται στην περιοχή.

 

3.      Υλοποίηση Στόχων / Αποτελεσματικότητα – ως ένας αποτελεσματικός Αρχηγός Συστήματοςπρέπει:

 • Να υλοποιεί και να ολοκληρώνει αποτελεσματικά προγράμματα και έργα για τα οποία έχει την ευθύνη.

 • Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά προβλήματα και θέματα που ανακύπτουν μεταξύ των Ενηλίκων ή και ανηλίκων μελών του Συστήματός του, καθώς και με γονείς ή κηδεμόνες των μελών του Συστήματος.

 

4.      ΗΔημιουργία Κλίματος για την υιοθέτηση Αλλαγών – ως ένας αποτελεσματικόςΑρχηγός Συστήματος πρέπει

 • Να ενθαρρύνει τα ενήλικα μέλη του Συστήματος να αναζητούν νέους και ευρηματικούς τρόπους για να βελτιώσουν το Σύστημα.

 • Να είναι θετικοί σε νέες ιδέες, να ασκούν θετική κριτική σ’ αυτές και να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν κάθε εργασία που τις βελτιώνει.

 • Να προγραμματίζουν ενέργειες που υλοποιούν νέες πρακτικές, συνεργαζόμενοι με όλα τα μέλη του Συστήματος.

 • Να αναγνωρίζει τη συμβολή των άλλων στις όποιες αλλαγές και βελτιώσεις.

 

5.      Καλήχρήση των πόρων – ως ένας αποτελεσματικός Αρχηγός Συστήματος πρέπει:

 • Να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ε.Κ.Σ., να κάνει τις αντίστοιχες εισηγήσεις και να συμβάλει στη σωστή διαχείριση των οικονομικών.

 • Ως συμμετέχων στην Ε.Κ.Σ. φροντίζει ώστε να υπάρχουν ικανοί πόροι για το Σύστημα, συμπεριλαμβανομένου των εσόδων από χορηγίες και άλλες πηγές.

 • Να φροντίζει μαζί με τους Αρχηγούς των Τμημάτων και την Ε.Κ.Σ., ώστε η Εστία και το υλικό του Συστήματος είναι ασφαλή, να συντηρούνται σωστά και τα μέλη να κάνουν σωστή χρήση αυτών.

 • Να συνεργάζεται με τους Αρχηγούς των Τμημάτων και την Ε.Κ.Σ. ώστε τα Τμήματα να έχουν τον απαραίτητο αριθμό Βαθμοφόρων και άλλων μέσων για τη σωστή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.

 • Να φροντίζει, μαζί με όλα τα μέλη του Συστήματος  να έχουν οικολογική συμπεριφορά και να ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δράσεων και λοιπών ενεργειών του Συστήματος.

 • Να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που απασχολεί το Σύστημα, βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία, αξιοποιώντας κάθε δυνατή και διαθέσιμη πληροφορία.

 • Να διασφαλίζει ότι όλα τα ενήλικα μέλη του Συστήματος έχουν τη σωστή πληροφόρηση, στον κατάλληλο χρόνο και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 

6.      ΣωστήΔιαχείριση Χρόνου και Προσωπικών Ικανοτήτων – ως ένας αποτελεσματικόςΑρχηγός Συστήματος πρέπει

 • Να συμφωνεί σε ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους στόχους με τον Περιφερειακό Έφορο για την ανάπτυξη του Συστήματος, στο πλαίσιο των στόχων και του στρατηγικού σχεδιασμού του Σ.Ε.Π. και να προάγει το Όραμα και την Αποστολή της Προσκοπικής Κίνησης.

 • Να αναζητά την γνώμη και από άλλα Ενήλικα Στελέχη για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την απόδοσή του.

 • Να κάνει συχνό έλεγχο για τον τρόπο που χρησιμοποιεί το χρόνο του/της και να εντοπίζει τρόπους με τους οποίους θα βελτιώνει την απόδοση, έτσι ώστε να μπορεί να επικεντρώνεται στους στόχους και τις προτεραιότητες που υπάρχουν και έχουν συμφωνηθεί με τον Περιφερειακό Έφορο.

 • Να προσδιορίσει τις ικανότητες και τις γνώσεις που χρειάζεται να αναπτύξει και να βελτιώσει καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα το υλοποιήσει.

 • Να συμμετέχει στα Συνέδρια της Περιφέρειας, τα Πανελλήνια Προσκοπικά Συνέδρια, τις Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Ε.Π., Ομάδες Εργασίας και λοιπές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες .

 

Τα 6 Πεδία Προσκοπικού Έργου

Ο Αρχηγός Συστήματος για να μπορέσει να υλοποιήσει τα Οράματα και τους Στόχους του Συστήματος, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, ταμέσα, τους πόρους και τον χρόνο ώστε να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα στις δραστηριότητες, προγραμματίζει χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες, το σύνολο των μελλοντικών ενεργειών του Συστήματος . (Κανονισμός Διοίκησης, Οργάνωσης& Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. Μέρος 2ο).

Τα 6 Πεδία Προσκοπικού Έργου βάση των οποίων γίνεται ο Προγραμματισμός των Ενεργειών (ετήσιο και 3ετές πρόγραμμα) είναι :

1.      Αριθμητική Δύναμη – Μέλη

2.      Προσκοπικό Πρόγραμμα

3.      Οργάνωση – Διοίκηση

4.      Βαθμοφόροι, Ηγεσία – Εκπαίδευση

5.      Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις

6.      Οικονομικά (Πόροι, Μέσα, Ακίνητη Περιουσία)

Η διαίρεση αυτή αποτελεί την πλέον δόκιμη ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων εκάστου κλιμακίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, βάση της οποίας γίνεται και η ετήσια (κάθε Σεπτέμβριο) Αξιολόγηση Προσκοπικού Έργου κάθε Προσκοπικού Συστήματος (ΑΝ 101/2012 &ΑΝ95/2013).

Οι ανωτέρω Τομείς δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν ενέργειες απομονωμένες, αλλά αντιθέτως σαν πλήρεις και άρρηκτα συνδεδεμένες,εμπλεκόμενες και υποστηριζόμενες μεταξύ τους.

Ένας πετυχημένος Αρχηγός Συστήματος πρέπει να φροντίζει για:

   1. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΜΕΛΗ

 • Εγγεγραμμένη Προσκοπική δύναμη – όλα τα μέλη κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας.
 • Εγγραφές νέων μελών (παιδιών – εφήβων) αγοριών και κοριτσιών στα υπάρχοντα τμήματα.
 • Προσέλκυση ενηλίκων εκτός Κίνησης – Στελέχωση Τμημάτων – Συστημάτων –Εφορειών με νέους Βαθμοφόρους.
 • Νέοι Βαθμοφόροι προερχόμενοι από τους Ανιχνευτές.
 • Ίδρυση νέων Τμημάτων-Συστημάτων-Εφορειών.
 • Ίδρυση Ε.Κ.Σ./Ε.Π.Π.
 • Αριθμός μελών ανά τμήμα (ΛΥΚ-ΠΡΟΣ-ΑΝΙΧ-ΠΡΟΣΚ. ΔΙΚΤΥΟ-ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ) ανάλογος των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό.

    2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Εφαρμογή Μεθοδολογίας Κλάδων στις Αγέλες (Μηνιαίο θέμα-Δραστηριότητα Αγέλης), στις Ομάδες (Κατ’ Ενωμοτίες Σύστημα-Μηνιαίο Πρόγραμμα), στις Κοινότητες (Σύνοδος-Όμιλοι Εργασίας-Πρόγραμμα Δράσης), στα Προσκοπικά Δίκτυα (Σύνοδος-Ομάδες Δράσης-«Εμείς & οι Άλλοι»-Συνεργασίες-Υπηρετείν-«Ταξίδι»).
 • Προγράμματα ενεργειών & δραστηριοτήτων της Π.Ε. για την υποστήριξη και ενίσχυση του Προσκοπικού Προγράμματος των Τμημάτων.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση Προσκοπικού Προγράμματος Τμημάτων.
 • Παρακολούθηση προόδου Παιδιών, Εφήβων & μελών Προσκοπικού Δικτύου

o       Κριτήρια Αξιολόγησης Λυκοπούλων

o       Χρυσό Βέλος & Τρίφυλλο

o       Ανιχνευτής Δάφνης

o       Πρόσκοπος Έθνους

o       Ταξιδευτής του Κόσμου

o       Πρόσκοπος του Κόσμου – Scouts of the World

 • Δράσεις Υπαίθρου & θερινές κατασκηνώσεις Τμημάτων.
 • Μεγάλες Δράσεις Τμημάτων & Εφορειών
 • Σύνταξη Απολογισμού Εργασίας Συστημάτων, Π.Ε. και των Ε.Κ.Σ. τους.

    3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Αριθμός Βαθμοφόρων ανά Τμήμα-Σύστημα & Εφορεία, ανάλογος των προβλεπόμενων από σχετικούς κανονισμούς.
 • Εσωτερική οργάνωση Τμημάτων-Συστημάτων & Εφορειών (Γραμματεία-Διαχείριση, τήρηση σχετικών εντύπων & φακέλων).
 • Τακτική σύγκλιση Συμβουλίων & Συνεδρίων Βαθμοφόρων σύμφωνα με ισχύοντες Κανονισμούς, Λήψη Αποφάσεων, υλοποίηση αποφάσεων.
 • Ανελλιπής & Τακτική έκδοση - ανανέωση Εντολών Διοίκησης Βαθμοφόρων & ενημέρωση Μητρώου Βαθμοφόρων.
 • Εσωτερική οργάνωση Ε.Κ.Σ.-Προγράμματα ενεργειών & δραστηριοτήτων για την ενίσχυση έργου Τμημάτων & Εφορειών.
 • Προσκοπικές Εστίες & Γραφεία Εφορειών με λειτουργική οργάνωση και διακόσμηση, σύμφωνα με τις ανάγκες του Προσκοπικού Προγράμματος και τη μεθοδολογία των Κλάδων.
 • Λειτουργία Ομάδων Εργασίας & Επιτροπών Κλάδων για την ενίσχυση του έργου των Βαθμοφόρων και των Τμημάτων.

   4. ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΗΓΕΣΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Σύστημα καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών Βαθμοφόρων.
 • Καθορισμός ευθυνών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων Βαθμοφόρων - Περιγραφή καθηκόντων.
 • Εφαρμογή του «Κύκλου Ζωής Βαθμοφόρου» (προσέλκυση-ανάληψη καθηκόντων- εκπαίδευση-αξιολόγηση εργασίας).
 • Ηλικίες Βαθμοφόρων ανάλογες με καθήκοντα και ισχύοντες Κανονισμούς.
 • Ενθάρρυνση και συμμετοχή Βαθμοφόρων στις Εκπαιδεύσεις-εξασφάλιση προϋποθέσεων.
 • Σεμινάρια, Συζητήσεις-έντυπα, βοηθήματα.
 • Κίνητρα-Ηθική υποστήριξη έργου Βαθμοφόρων.

    5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Εξασφάλιση καλής εσωτερικής επικοινωνίας & ενημέρωσης (γρήγορη & έγκαιρη διακίνηση ανακοινώσεων Γ.Ε, Π.Ε., Έκδοση ενημερωτικού δελτίου, αμφίδρομη συνεχής προφορική επικοινωνία).
 • Επικοινωνία & Πληροφόρηση Κοινωνικού Συνόλου, Ενίσχυση εικόνας Προσκοπισμού (Δημοσιεύσεις στον τύπο & στα ΜΜΕ για τις δραστηριότητες των Τμημάτων και του Σ.Ε.Π. γενικότερα, προβολή της Κοινωνικής Προσφοράς).
 • Δημόσιες εμφανίσεις Τμημάτων & Εφορειών.
 • Συνεργασία με Αρχές, Οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς.
 • Ενέργειες και δραστηριότητες Κοινωνικής Προσφοράς.

   6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - πόροι, μέσα, ακίνητηπεριουσία

 • Σύνταξη Οικονομικών Προϋπολογισμών Ε.Κ.Σ. Συστημάτων
 • Τήρηση σχετικών βιβλίων & παραστατικών σύμφωνα με τις οδηγίες του Σ.Ε.Π.
 • Έγκαιρη καταβολή συνδρομών μελών Σ.Ε.Π.
 • Πραγματοποίηση προσοδοφόρων δράσεων.
 • Εγγραφή αρωγών μελών Σ.Ε.Π.
 • Εξασφάλιση και φροντίδα της ακίνητης περιουσίας του Σ.Ε.Π.
 • Εξεύρεση & αξιοποίηση πόρων από Χορηγούς

Περιφερειακός Έφορος

    Γενικά

    Ατομικά Προσσόντα

    Περιγραφή τουέργου

Γενικά

Τίτλος : Περιφερειακός Έφορος

Περιγραφή έργου : Η Διοίκηση και Υποστήριξη τηςΠεριφερειακής Εφορείας, η εξασφάλιση της Αποτελεσματικής Λειτουργίας καιΑνάπτυξής της, η σωστή εφαρμογή του Προσκοπικού Έργου, σύμφωνα με τουςΚανονισμούς του Σ.Ε.Π. και η διοίκηση, ανάπτυξη και υποστήριξη του ενήλικουδυναμικού στην Περιφέρεια.

Αναφέρεται : Στον Γενικό Έφορο και τον εντεταλμένο Βοηθό ΓενικόΈφορο.

Είναι υπεύθυνος για : Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Π., ενήλικα ήανήλικα, στελέχη και μη, που βρίσκονται στα όρια της Π.Ε.

Επικοινωνεί με:

 • Γενικό Έφορο,
 • Βοηθό Γενικό Έφορο, Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο, λοιπούς Εφόρους της Γενικής Εφορείας,
 • Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης.
 • Αρχηγούς Συστημάτων, Υπαρχηγούς Συστημάτων και λοιπούς Βαθμοφόρους.
 • Μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης της Π.Ε. και των Συστημάτων.
 • Ένωση Παλαιών Προσκόπων.
 • Τοπικές Αρχές, Κοινωνικούς φορείς και άλλα μέλη της κοινωνίας.
 • Άλλους Περιφερειακούς Εφόρους.

Προϋποθέσεις :

 • Ελληνική Ιθαγένεια.
 • Ηλικία 25 – 55 ετών.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 • Λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Διοίκησης, Οργάνωσης & Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. Μέρος 4ο 2 και 4

Επίσης :

 • Προσφέρεται να αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί.
 • Διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο.
 • Χαίρει εκτίμησης της Κοινωνίας και των Τοπικών Αρχών.
 • Είναι σε θέση να προάγει το έργο των Συστημάτων.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Κύρια καθήκοντα :

 • Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία, ανάπτυξη και πρόοδο της Περιφερειακής Εφορείας, διαθέτει τους κατάλληλους πόρους και διαδικασίες για την υποστήριξη και ανάπτυξη των ενηλίκων μελών της Π.Ε., τόσο των Βαθμοφόρων όσο και των μελών της Ε.Κ.Σ.

 • Διοικεί και υποστηρίζει τους Αρχηγούς Συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων του έργου τους, αξιολόγηση αυτού σε τακτά διαστήματα, καθώς και με προσωπικές συναντήσεις.

 • Καθορίζει το Όραμα για την Περιφέρεια και προσδιορίζει τις Στρατηγικές προτεραιότητες, τους Στόχους και το Σχέδιο Δράσης που θα τους υλοποιεί.

 • Συμμετέχει στο Συμβούλιο Αρχηγών Συστημάτων, των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας, στις Ομάδες Εργασίας Κλάδων – Ειδικοτήτων, στις Επιτροπές Έργου και λοιπά συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων που λειτουργούν στα όρια της περιοχής του.

 • Διασφαλίζει ότι η Περιφερειακή Εφορεία διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που να εξασφαλίζει την δέουσα υποστήριξη στα Συστήματα και να ανταποκρίνεται στις Προσκοπικές ανάγκες της περιοχής του.

 • Επιλύει τα διάφορα προβλήματα στην Περιφέρειά του με τρόπο που να διασφαλίζει την παροχή ενός ποιοτικού Προσκοπικού Έργου στα παιδιά και τους νέους της περιοχής του.

 • Συνεργάζεται με τον Γενικό Έφορο, τον Βοηθό Γενικό Έφορο και λοιπούς Εφόρους της Γενικής Εφορείας, για την υλοποίηση στόχων και προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και την πρόοδο της Κίνησης στην περιοχή του.

 • Συνεργάζεται με τους Αρχηγούς Συστημάτων και με τα μέλη του Επιτελείου του για να εξασφαλίσουν την καλή πρόοδο των Συστημάτων και την ανάλογη υποστήριξη που να διασφαλίζει την παροχή ενός ενδιαφέροντος, ελκυστικού και ισορροπημένου Προσκοπικού Προγράμματος στα μέλη των Τμημάτων του Συστήματος.

 • Συμμετέχει των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στο Σ.Ε.Π. ανάλογα με την περίπτωση (Συμβούλιο Περιφερειακών Εφόρων, Συνέδρια Περιφερειών, Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π., Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, Ομάδες Εργασίας, κλπ).

Ο Περιφερειακός Έφορος για την επίτευξη της αποστολής τουδιαθέτει έναν αριθμό Βαθμοφόρων που στελεχώνουν το Επιτελείο του, στους οποίουςαναθέτει αρμοδιότητες αντίστοιχες με τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο καταμερισμούέργου μεταξύ των μελών του Επιτελείου της Π.Ε.

Ατομικά Προσόντα

Γνώσεις & Εμπειρία

Απαραίτητη / Επιθυμητή                                                            

Ικανότητα να μεταχειρίζεται αποτελεσματικά ανθρώπινο δυναμικό.

Απαραίτητη

Καλή αντίληψη των προκλήσεων και των θεμάτων που αντιμετωπίζουν όσοι ασχολούνται με τον εθελοντισμό.

Επιθυμητή

Εμπειρία στην ενασχόληση και την συνεργασία με νέους/νέες, καθώς και στην προσφορά υπηρεσίας και τη συνεργασία με άλλους ενήλικες.

Επιθυμητή

Εμπειρία εργαζόμενος ή προσφέροντας υπηρεσίες στην Προσκοπική ή στην Οδηγική Κίνηση.

Επιθυμητή

 

 

Ικανότητες

Απαραίτητη / Επιθυμητή                                                            

Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου και της ικανότητας να επικοινωνεί.

Απαραίτητη

Να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση με αποτελεσματικότητα.

Απαραίτητη

Να παρέχει εμπνευσμένη ηγεσία στην Περιφέρειά του.

Απαραίτητη

Να παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις στην Περιφέρειά του.

Απαραίτητη

Να εμπνέει και να παρακινεί τα Ενήλικα Στελέχη της Περιφέρειάς του.

Απαραίτητη

Να δημιουργεί, διατηρεί και διευκολύνει διαδικασίες και πρακτικές για παραγωγικές συνθήκες εργασίας μεταξύ ατόμων με διαφορετική προσωπικότητα και χαρακτήρα.

Απαραίτητη

Να διευκολύνει άλλους να εντοπίζουν θέματα, να επιλέγουν υλοποιήσιμους στόχους, και να αποκτούν τις απαραίτητες ικανότητες και την αυτοπεποίθηση να εργάζονται ως μια αποτελεσματική ομάδα.

Απαραίτητη

Ικανότητα να διαπραγματεύεται και να καταλήγει σε συμφωνία.

Απαραίτητη

Να προγραμματίζει, να διαχειρίζεται να ελέγχει και να αξιολογεί προσωπικούς στόχους, έργο και χρόνο.

Απαραίτητη

Να δημιουργεί και να εφαρμόζει μακρόχρονα σχέδια που βελτιώνουν και αναπτύσσουν την Κίνηση και να προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τους πόρους και ΤΑ μέσα που χρειάζονται για να υλοποιηθούν.

Απαραίτητη

Να έχει καλή γνώση χρήση Η/Υ.

Απαραίτητη

 

 

Ατομικά προτερήματα

Απαραίτητη / Επιθυμητή                                                            

Κατανόηση των αναγκών των ενηλίκων εθελοντών.

Απαραίτητη

Ευελιξία στην προσέγγιση των θεμάτων.

Απαραίτητη

Αυτοπαρακίνηση.

Απαραίτητη

Ικανότητα να εργάζεται σε ομάδα και να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία.

Απαραίτητη

Ευρηματικός, ενεργητικός, ενθουσιώδης για το έργο.

Απαραίτητη

Αποδοχή των Αρχών της Προσκοπικής Κίνησης.

Απαραίτητη

Ποιος ο Ρόλος του Π.Ε. – 6 Πυλώνες Ηγεσίας & Διοίκησης

Τι έργο σχεδιάζει, προγραμματίζει, υλοποιεί, αξιολογεί οΠ.Ε. – 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου

Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εφόρου βασίζεται στους 6 Πυλώνες Ηγεσίας και Διοίκησης πουτο Σ.Ε.Π. θεωρεί ότι είναι απαραίτητα συστατικά Αποτελεσματικής και Παραγωγικής Ηγεσίας προκειμένου να ενθαρρύνει και να παρακινεί τα ενήλικα μέλητου να παρέχουν ένα Προσκοπικό Έργο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και να εκφράζει τις αρχές και τις αξίες της Προσκοπικής Κίνησης.

 

   1. Η παροχή Καθοδήγησης – ως ένας αποτελεσματικός Περιφερειακός Έφορος πρέπει:

 • Με το Προσωπικό Παράδειγμα να δημιουργεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών της Περιφέρειας.

 • Να έχει όραμα για την πορεία και ανάπτυξη της Περιφέρειας που να περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Σ.Ε.Π. με το Όραμα και τις Στρατηγικές του Προτεραιότητες, καθώς και το Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας.

 • Να αναπτύξει ένα σχέδιο που να περιγράφει το Όραμα, τις στρατηγικές προτεραιότητες, τους στόχους και το πρόγραμμα ενεργειών που θα τους υλοποιεί και που θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 • Να παρέχει ηγεσία, έμπνευση και παρακίνηση στα ενήλικα μέλη της Περιφέρειας.

 • Να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη της Περιφερειακής Εφορείας ακολουθούν και εφαρμόζουν τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες του Σ.Ε.Π.

 • Να έχει συχνές προσωπικές συναντήσεις με τα Ενήλικα Στελέχη και να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη στο έργο τους.

 

    2.Το Ομαδικό Έργο – ως ένας αποτελεσματικός Περιφερειακός Έφορος πρέπει:

 • Να αναπτύξει καλές σχέσεις συνεργασίας που να βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τις Αρχές της Κίνησης, τόσο μεταξύ των μελών της Περιφέρειας αλλά και με όσους συνεργάζεται γενικότερα.

 • Να φροντίζει να υπάρχει ένα σχέδιο προσέλκυσης νέων ενηλίκων στελεχών μαζί με τις αντίστοιχες διαδικασίες που να διασφαλίζουν την επιλογή των κατάλληλων ατόμων για την κάθε θέση.

 • Να καθορίζει και να αναθέτει έργο στους συνεργάτες του, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εξέλιξή του.

 • Να υποστηρίζει τα ενήλικα μέλη της Περιφέρειάς  του να αναπτυχθούν μέσα από την επίσημη εκπαίδευση του Σώματος, από τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία που αποκτούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που ανακύπτουν από αυτή.

 • Να καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας και Ομαδικό Πνεύμα μεταξύ των μελών και την ανάπτυξη της «ομάδας» στο σύνολό της.

 • Να αντιμετωπίζει άμεσα και στο πλαίσιο της Περιφέρειας τα θέματα που δημιουργούνται και να φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιούνται οι προϋποθέσεις για τριβές μέσω καλής επικοινωνίας ή άλλων μεθόδων.

 • Να συγκαλεί τα Συνέδρια, Συμβούλια και λοιπές Ομάδες Εργασίας που λειτουργούν στα όρια της Περιφέρειας και να φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία τους.

 • Να συμμετέχει παραγωγικά στο Συμβούλιο των Περιφερειακών Εφόρων και λοιπών Οργάνων του Σ.Ε.Π.

 • Να συμμετέχει παραγωγικά στα Συμβούλια με την Ε.Κ.Σ.

 • Να διασφαλίζει ότι τα Ενήλικα Στελέχη του εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου αλλά και τις προσδοκίες του Σώματος και της κοινωνίας. Επίσης, σε περίπτωση παραπτωμάτων φροντίζει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και να ακολουθούνται οι δέουσες διαδικασίες σε συνεργασία με τον Γενικό Έφορο, τον Βοηθό Γενικό Έφορο και τον Έφορο Διοίκησης Γενικής Εφορείας.

 • Να αξιολογεί το έργο των στελεχών του, να προτείνει την ανανέωση των καθηκόντων, ή την ανάθεση νέων καθηκόντων ή ακόμα και την άρση εντολής ή την αποχώρηση ανάλογα με την αξιολόγηση του έργου.

 • Να φροντίζει για την αναγνώριση του έργου των ενηλίκων στελεχών που προσφέρουν στα όρια της περιοχής του και για την απονομή των αντίστοιχων ηθικών αμοιβών.

 • Να δημιουργεί και να διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με άλλους Φορείς, Οργανώσεις και Συλλόγους που έχουν κοινούς με εμάς στόχους και αρχές και ενεργοποιούνται στην περιοχή.

 

   3. Υλοποίηση Στόχων / Αποτελεσματικότητα –ως ένας αποτελεσματικός Περιφερειακός Έφορος πρέπει:

 • Να υλοποιεί και να ολοκληρώνει αποτελεσματικά προγράμματα και έργα για τα οποία έχει την ευθύνη.

 • Να εξασφαλίζει τη σωστή διεξαγωγή και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια.

 • Να προβάλλεται, σε συνεργασία με τα Συστήματα, το Προσκοπικό Έργο στην περιοχή.

 • Να υπάρχει κατανόηση των θεμάτων που απασχολούν τους νέους της περιοχής και να κάνουν εμφανή την ύπαρξη και του ρόλου της Κίνησης σε αυτούς.

 • Να παρακολουθούν και να αξιολογούν την υλοποίηση των στόχων και των προγραμμάτων δράσεως των Συστημάτων.

 • Να διαθέτει ένα αξιόπιστο σχέδιο ανάπτυξης, του οποίου την πορεία να αξιολογεί, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και να αναθεωρεί όποτε χρειάζεται.

 • Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά προβλήματα και θέματα που ανακύπτουν μεταξύ των Ενηλίκων ή και ανηλίκων μελών στην Περιφέρειά του, καθώς και με γονείς ή κηδεμόνες των μελών κάθε Συστήματος.

 

   4. Η Δημιουργία Κλίματος για την υιοθέτηση Αλλαγών – ως ένας αποτελεσματικός Περιφερειακός Έφορος πρέπει:

 • Να ενθαρρύνει τα ενήλικα μέλη του Συστήματος να αναζητούν νέους και ευρηματικούς τρόπους για να βελτιώσουν την Περιφέρεια.

 • Να είναι θετικοί σε νέες ιδέες, να ασκούν θετική κριτική σ’ αυτές και να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν κάθε εργασία που τις βελτιώνει.

 • Να επικοινωνεί το Όραμα για την Περιφέρεια και να καθοδηγεί τους συνεργάτες του στις αλλαγές που χρειάζονται για την υλοποίησή του.

 • Να προγραμματίζουν ενέργειες που υλοποιούν νέες πρακτικές, συνεργαζόμενοι με τα αντίστοιχα μέλη της Περιφερειακής Εφορείας.

 • Να αναγνωρίζει την συμβολή των άλλων στις όποιες αλλαγές και βελτιώσεις.

 

    5. Καλή χρήση των πόρων – ως ένας αποτελεσματικός Περιφερειακός Έφορος πρέπει:

 • Να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ε.Κ.Σ., να κάνει τις αντίστοιχες εισηγήσεις και να συμβάλει στη σωστή διαχείριση των οικονομικών.

 • Ως συμμετέχων στην Ε.Κ.Σ. φροντίζει ώστε να υπάρχουν ικανοί πόροι για την Περιφέρεια συμπεριλαμβανομένου των εσόδων από χορηγίες και άλλες πηγές.

 • Φροντίζει μαζί με τους Αρχηγούς Συστημάτων και το Επιτελείο του, για την ασφάλεια των μελών μας, για τη σωστή συντήρηση και χρήση του υλικού και των μέσων, και εν γένει για την τήρηση του Κανονισμού Ασφάλειας Δράσεων.

 • Συνεργάζεται με τους Αρχηγούς Συστημάτων και το Επιτελείο του ώστε να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και πόρους που θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη υποστήριξη για την υλοποίηση του Προσκοπικού Έργου και τη σωστή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.

 • Να φροντίζει μαζί με όλα τα μέλη στην Περιφερειακή Εφορεία να έχουν οικολογική συμπεριφορά και να ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δράσεων και λοιπών ενεργειών στην Περιφέρεια.

 • Να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που απασχολεί την Περιφερειακή Εφορεία βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία, αξιοποιώντας κάθε δυνατή και διαθέσιμη πληροφορία.

 • Να διασφαλίζει ότι όλα τα ενήλικα μέλη στην Περιφερειακή Εφορεία έχουν τη σωστή πληροφόρηση, στον κατάλληλο χρόνο και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

    6. Σωστή Διαχείριση Χρόνου και Προσωπικών Ικανοτήτων – ως ένας αποτελεσματικός Περιφερειακός Έφορος πρέπει:

 • Να συμφωνεί σε ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους στόχους με τον Γενικό Έφορο – Βοηθό Γενικό Έφορο για την ανάπτυξη της Περιφερειακής Εφορείας στο πλαίσιο των στόχων και του στρατηγικού σχεδιασμού του Σ.Ε.Π. και να προάγει το Όραμα και την Αποστολή της Προσκοπικής Κίνησης.

 • Να αναζητά συνεχώς τις μελλοντικές απαιτήσεις και τον ρόλο των καθηκόντων του Περιφερειακού Εφόρου. Να προσδιορίζει τις ικανότητες και τις γνώσεις που χρειάζεται να αναπτυχθούν ή να βελτιωθούν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα     υλοποιηθούν.

 • Να κάνει συχνό έλεγχο για τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον χρόνο του/της και να εντοπίζει μεθόδους με τους οποίους θα βελτιώνει την απόδοση, έτσι ώστε να μπορεί να επικεντρώνεται στους στόχους και τις προτεραιότητες που υπάρχουν και έχουν συμφωνηθεί με τον Γενικό Έφορο – Βοηθό Γενικό Έφορο.

 • Να αναζητά τη γνώμη και άλλων εθελοντών και συνεργατών σχετικά με τον τρόπο που εκτελεί τα καθήκοντά του και να αξιολογεί την κρίση τους.

 • Να συμμετέχεις στο Συμβούλιο των Περιφερειακών Εφόρων, τα Πανελλήνια Προσκοπικά Συνέδρια, τις Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Ε.Π., Πανελλήνια Συνέδρια Κλάδων, Ομάδες Εργασίας και λοιπές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες καθώς και στα Συμβούλια, Συνέδρια, Ομάδες Εργασίας κ.λπ. που λειτουργούν στην Περιφερειακή Εφορεία.

Τα 6 Πεδία Προσκοπικού Έργου

Ο Περιφερειακός Έφορος για να μπορέσει να υλοποιήσει ταΟράματα και τους Στόχους της Περιφερειακής Εφορείας, αξιοποιώντας το ανθρώπινοδυναμικό, τα μέσα, τους πόρους και τον χρόνο ώστε να επιτευχθεί το άριστοαποτέλεσμα στις δραστηριότητες, προγραμματίζει χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχεςδιαδικασίες, το σύνολο των μελλοντικών ενεργειών της Περιφερειακής Εφορείας.

Ο Προγραμματισμός γίνεται με μεθοδικότητα, συνέπεια και στηβάση κοινών για όλους πλαισίων, ώστε να επιτυγχάνεται ένα ομοιόμορφο, συλλογικόκαι μετρήσιμο τελικό αποτέλεσμα.

Τα 6 Πεδία Προσκοπικού Έργου βάση των οποίων γίνεται ο Προγραμματισμός των Ενεργειών (ετήσιο και 3ετές πρόγραμμα) είναι :

1.      Αριθμητική Δύναμη – Μέλη

2.      Προσκοπικό Πρόγραμμα

3.      Οργάνωση – Διοίκηση

4.      Βαθμοφόροι, Ηγεσία – Εκπαίδευση

5.      Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις

6.      Οικονομικά, (Πόροι, Μέσα, Ακίνητη Περιουσία)

Η διαίρεση αυτή αποτελεί την πλέον δόκιμη ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων εκάστου κλιμακίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, βάση της οποίας γίνεται και η ετήσια (κάθε Σεπτέμβριο) Αξιολόγηση Προσκοπικού Έργου κάθε Προσκοπικού Κλιμακίου ( ΑΝ 101/2012 & ΑΝ95/2013).

Οι ανωτέρω Τομείς δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν ενέργειες απομονωμένες αλλά αντιθέτως σαν πλήρεις και άρρηκτα συνδεδεμένες, εμπλεκόμενες και υποστηριζόμενες μεταξύ τους.

Ένας πετυχημένος Περιφερειακός Έφορος πρέπει να φροντίζει για:

   1. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΜΕΛΗ

 • Εγγεγραμμένη Προσκοπική δύναμη – όλα τα μέλη κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας.

 • Εγγραφές νέων μελών (παιδιών – εφήβων) αγοριών και κοριτσιών στα υπάρχοντα τμήματα.

 • Προσέλκυση ενηλίκων εκτός Κίνησης – Στελέχωση Τμημάτων – Συστημάτων –Εφορειών με νέους Βαθμοφόρους.

 • Νέοι Βαθμοφόροι προερχόμενοι από τους Ανιχνευτές.

 • Ίδρυση νέων Τμημάτων-Συστημάτων-Εφορειών.

 • Ίδρυση Ε.Κ.Σ./Ε.Π.Π.

 • Αριθμός μελών ανά τμήμα (ΛΥΚ-ΠΡΟΣ-ΑΝΙΧ-ΠΡΟΣΚ.ΔΙΚΤΥΟ-ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ) ανάλογος των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό.

    2.  ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Έμπρακτη εφαρμογή των Θεμελιωδών Αρχών του Προσκοπισμού.

 • Εφαρμογή Μεθοδολογίας Κλάδων στις Αγέλες (Μηνιαίο θέμα-Δραστηριότητα Αγέλης), στις Ομάδες (Κατ’ Ενωμοτίες Σύστημα-Μηνιαίο Πρόγραμμα), στις Κοινότητες (Σύνοδος-Όμιλοι Εργασίας-Πρόγραμμα Δράσης), στα Προσκοπικά Δίκτυα (Σύνοδος-Ομάδες Δράσης-«Εμείς & οι Άλλοι»-Συνεργασίες-Υπηρετείν-«Ταξίδι»).

 • Προγράμματα ενεργειών & δραστηριοτήτων της Π.Ε., για την υποστήριξη και ενίσχυση του Προσκοπικού Προγράμματος των Συστημάτων και των Τμημάτων.

 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση Προσκοπικού Προγράμματος των Συστημάτων και των Τμημάτων.

 • Παρακολούθηση προόδου Παιδιών, Εφήβων & μελών Προσκοπικού Δικτύου

o       Κριτήρια Αξιολόγησης Λυκοπούλων

o       Χρυσό Βέλος & Τρίφυλλο

o       Ανιχνευτής Δάφνης

o       Πρόσκοπος Έθνους

o       Ταξιδευτής του Κόσμου

o       Πρόσκοπος του Κόσμου – Scouts of the World

 • Δράσεις Υπαίθρου & θερινές κατασκηνώσεις Τμημάτων.

 • Μεγάλες Δράσεις Τμημάτων & Εφορειών

 • Δράσεις Κοινωνικής Συνεργασίας και Προσφοράς

 • Σύνταξη Απολογισμού Εργασίας Συστημάτων και Π.Ε.

   3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Αριθμός Βαθμοφόρων ανά Τμήμα-Σύστημα & Εφορεία ανάλογος των προβλεπόμενων από σχετικούς κανονισμούς.
 • Εσωτερική οργάνωση Τμημάτων-Συστημάτων & Εφορειών (Γραμματεία-Διαχείριση, τήρηση σχετικών εντύπων & φακέλων).
 • Λειτουργία Ομάδων Εργασίας & Επιτροπών Κλάδων για την ενίσχυση του έργου των Βαθμοφόρων και των Τμημάτων.
 • Προσκοπικές Εστίες Συστημάτων & Γραφεία Περιφερειακών Εφορειών με λειτουργική οργάνωση και διακόσμηση σύμφωνα με τις ανάγκες του Προσκοπικού Προγράμματος.
 • Εσωτερική οργάνωση Ε.Κ.Σ.-Προγράμματα ενεργειών & δραστηριοτήτων για την ενίσχυση έργου Τμημάτων, Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών.
 • Ανελλιπής & Τακτική έκδοση - ανανέωση Εντολών Διοίκησης Βαθμοφόρων, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.Ε.Π. (e-sep).         
 • Τακτική σύγκλιση Συμβουλίων & Συνεδρίων Βαθμοφόρων σύμφωνα με ισχύοντες Κανονισμούς, Λήψη Αποφάσεων, υλοποίηση αποφάσεων.

   4. ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΗΓΕΣΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Σύστημα καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών Βαθμοφόρων.

 • Καθορισμός ευθυνών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων Βαθμοφόρων - Περιγραφή καθηκόντων.

 • Εφαρμογή του «Κύκλου Ζωής Βαθμοφόρου» (προσέλκυση-ανάληψη καθηκόντων- εκπαίδευση-αξιολόγηση εργασίας).

 • Ηλικίες Βαθμοφόρων ανάλογες με καθήκοντα και ισχύοντες Κανονισμούς.

 • Ενθάρρυνση και συμμετοχή Βαθμοφόρων στις Εκπαιδεύσεις-εξασφάλιση προϋποθέσεων.

 • Ανεπίσημη Εκπαίδευση - Σεμινάρια, Συζητήσεις-έντυπα, βοηθήματα.

 • Ενθάρρυνση των Βαθμοφόρων, ανδρών και γυναικών, για ανάληψη ευθυνών και συμμετοχή στη διοίκηση.

   5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Εξασφάλιση καλής εσωτερικής επικοινωνίας & ενημέρωσης (γρήγορη & έγκαιρη διακίνηση ανακοινώσεων Γ.Ε, Π.Ε., Έκδοση ενημερωτικού δελτίου, αμφίδρομη συνεχής προφορική επικοινωνία).

 • Επικοινωνία & Πληροφόρηση Κοινωνικού Συνόλου, Ενίσχυση εικόνας Προσκοπισμού (Δημοσιεύσεις στον τύπο & μέσα ενημέρωσης για τις δραστηριότητες των Τμημάτων και του Σ.Ε.Π. γενικότερα, προβολή της Κοινωνικής Προσφοράς).

 • Δημόσιες εμφανίσεις Τμημάτων, Συστημάτων & Εφορειών.

 • Συνεργασία με Αρχές, Οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς.

 • Ενέργειες και δραστηριότητες Κοινωνικής Προσφοράς.

   6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - πόροι, μέσα, ακίνητη περιουσία

 • Σύνταξη Οικονομικών Προϋπολογισμών Ε.Κ.Σ. Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών

 • Τήρηση σχετικών βιβλίων & παραστατικών σύμφωνα με τις οδηγίες του Σ.Ε.Π.

 • Έγκαιρη καταβολή συνδρομών μελών Σ.Ε.Π.

 • Πραγματοποίηση προσοδοφόρων δράσεων.

 • Εγγραφή αρωγών μελών Σ.Ε.Π.

 • Εξασφάλιση και φροντίδα της ακίνητης περιουσίας του Σ.Ε.Π.

 • Εξεύρεση & αξιοποίηση πόρων από Χορηγούς

Συνημμένα αρχεία