Εκπαιδευτική Πρόταση για το Προσκοπικό Πρόγραμμα

Η πρακτική της δημιουργίας ενός εγγράφου με τίτλο «Εκπαιδευτική Πρόταση» επιτρέπει στους Εθνικούς Προσκοπικούς Οργανισμούς να δηλώνουν ξεκάθαρα τους στόχους προς τους οποίους θα πορευτούν. 

Η Εκπαιδευτική Πρόταση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων εκφράζει το σύνολο των ιδεών που συνιστούν το σκοπό και την ταυτότητα του Ελληνικού Προσκοπισμού, προσδιορίζοντας την πρόθεση του για τους νέους και την ελληνική κοινωνία, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η πρόθεση αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Ταυτόχρονα, μας δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσουμε πώς η Κίνηση καλύπτει τις ανάγκες των νέων και της κοινωνίας, σύμφωνα με την αποστολή, το σκοπό, τις αρχές και τις μεθόδους του Προσκοπισμού.

Η Εκπαιδευτική Πρόταση:

  • Καθορίζει με σαφήνεια τον σκοπό γύρω από τον οποίο θα οικοδομηθεί το Προσκοπικό πρόγραμμα, δίνοντας σε αυτό αυτοτέλεια, νόημα και ταυτότητα.
  • Ορίζει το ιδανικό σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των στόχων του Προσκοπικού προγράμματος.
  • Δημιουργεί το γενικό πλαίσιο που θα καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων εντός του Σ.Ε.Π., κάτι το οποίο θα επηρεάζει τόσο τη διαχείριση των ενηλίκων όσο και τη θεσμική διαχείριση.
  • Καλεί τα Ενήλικα Στελέχη να δεσμευτούν και να συνεργαστούν για την επίτευξη των θεσμικών στόχων της Κίνησης.
  • Παρουσιάζει την Προσκοπική Κίνηση και τον εκπαιδευτικό σκοπό του Σ.Ε.Π. στην κοινωνία και σε κάθε ενδιαφερόμενο, εκφράζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Προσκοπισμός ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των νέων και της κοινωνίας που υπηρετεί.
  • Οραματίζεται και προβλέπει.

Η Εκπαιδευτική Πρόταση του Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη της τα υφιστάμενα ερευνητικά δεδομένα για την κοινωνία και τη νεολαία, τη γνώμη των νέων και τις στρατηγικές στοχεύσεις και τη φυσιογνωμία της Προσκοπικής Κίνησης.

Η Εκπαιδευτική Πρόταση του Σ.Ε.Π. μπορεί να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη προτάσεων συνέργειας με τρίτους, όπως δημόσιοι οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, η ελληνική κυβέρνηση, επιχειρήσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

Το έγγραφο εχει κοινοποιηθεί στις παρακάτω εκδόσεις:Η Εκπαιδευτική Πρόταση του Σ.Ε.Π. μπορεί να κοινοποιηθεί σε επόμενες εκδόσεις, καθώς η διαδικασία της Αναθεώρησης του Προσκοπικού προγράμματος θα εξελίσσεται.

Σχόλια, σκέψεις και παρατηρήσεις μπορούν να προωθούνται στην Ομάδα Αναθεώρησης στο mail [email protected] και να οδηγήσουν σε σημαντικές προσθήκες και αλλαγές.