Εκπαιδεύομαι«Εκπαιδεύομαι»

Στόχος της εκπαίδευσης των Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Ο στόχος είναι η εκπαίδευση να αναφέρεται ατομικά σε κάθε έναν, να είναι ουσιαστική, και στο τέλος της διαδικασίας απόλυτα κατανοητή, εντείνοντας την προσπάθεια για καλύτερη εμπέδωση και εφαρμογή του Προσκοπικού προγράμματος στην βάση του Προσκοπισμού την οποία αποτελούν τα ανήλικα μέλη μας.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της Αποστολής της Προσκοπικής Κίνησης είναι η Εκπαίδευση και προσωπική βελτίωση των ενήλικων μελών της, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντα που τους ανατίθενται. 

Σκοπός της εκπαίδευσης των Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Σκοπός της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π. είναι η παροχή με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο ιδεολογικής, παιδαγωγικής, διοικητικής και τεχνικής κατάρτισης, ανάλογης της Αποστολής της Προσκοπικής Κίνησης και της προσωπικής τους ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τον Σκοπό της Προσκοπικής Κίνησης, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την Προσκοπική Μέθοδο και να υποστηρίξουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Η Εκπαίδευση πρέπει να παρέχει ευκαιρίες για την απόκτηση κατάλληλων βιωμάτων και εμπειριών, ώστε να επιτυγχάνεται η ποιοτική βελτίωση του παραγόμενου Προσκοπικού Έργου των ενηλίκων μελών. Ειδικότερα, στα πλαίσια της Εκπαίδευσης αποκτώνται γνώσεις, αναπτύσσονται ικανότητες και καλλιεργούνται συμπεριφορές, με τη μελέτη της θεωρίας και της πράξης του Προσκοπισμού και την πρακτική άσκηση στην προσκοπική τεχνική

  • Στο Σ.Ε.Π., τα αποτελέσματα  της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξετάζονται  όχι μόνο ως προς την πληρότητά τους σε γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές που έχουν αποκτήσει οι Εκπαιδευόμενοι  κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και ως προς τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας  τόσο στον ευρύτερο οργανισμό όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.