Έφοροι Εκπαίδευσης

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Βασικός είναι ο ρόλος της Περιφερειακής Εφορείας, για την εκπαίδευση των Ενηλίκων Στελεχών των Συστημάτων στην περιοχή ευθύνης της. Ένας ρόλος που διαχειρίζεται ο Έφορος Εκπαίδευσης της Π.Ε., ο οποίος καλείται να:


ü  Αποτυπώνει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ενηλίκων Στελεχών

ü Καλύπτει τις προαναφερόμενες ανάγκες, προτείνοντας τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ενοτήτων στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και ενθαρρύνοντας τους Βαθμοφόρους να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές ενότητες που απαιτούνται, σε συνεργασία με τους Αρχηγούς Συστημάτων 

ü Συνεργάζεται με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. με σκοπό τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της Π.Ε.

ü  Αναθέτει σύμβουλο εκπαιδευτή στο στάδιο εφαρμογής, σε Βαθμοφόρους της Περιφερειακής του Εφορείας

ü  Παρακολουθεί και αξιολογεί την εξέλιξη του Προσωπικού Εκπαίδευσης της Π.Ε.

ü  Ενθαρρύνει και να υποστηρίζει στην προετοιμασία του, κάθε ενδιαφερόμενο Βαθμοφόρο που θέλει να ασχοληθεί με την Προσκοπική Εκπαίδευση (εφόσον έχει τα απαραίτητα προσόντα)

ü  Προτείνει οτιδήποτε θεωρεί χρήσιμο για τη βελτίωση της Προσκοπικής Εκπαίδευσης

ü  Συνεργάζεται για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει, με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.


Παρακάτω θα δούμε ορισμένα χρήσιμα «εργαλεία» που βοηθούν τον Έφορο Εκπαίδευσης Π.Ε.


Α. Παρακολούθηση και εξέλιξη Προσωπικών Πλάνων Εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας

Ο Αρχηγός Συστήματος, στην έναρξη κάθε νέας Προσκοπικής χρονιάς, σε συνεργασία με κάθε Βαθμοφόρο του Συστήματός του, καταρτίζει το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικό Πλάνο). Ορίζουν μαζί, τις εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσει μέσα στη χρονιά, προκειμένου να επιτελεί ολοένα και καλύτερα/ποιοτικότερα το ρόλο που έχει στο Σύστημα.

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., οφείλει να παρακολουθεί αν τα Προσωπικά Πλάνα Εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων έχουν δημιουργηθεί, μιας και με αυτό τον τρόπο αποτυπώνονται άμεσα οι εκπαιδευτικές ανάγκες (το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για τη δήλωση συμμετοχής σε Εκπαίδευση).

·   Για την παρακολούθηση των Προσωπικών Πλάνων Εκπαίδευσης, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep à ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Β. Καταχώρηση των Προσωπικών Πλάνων Εκπαίδευσης των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας

Για την Εκπαίδευση των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας, ο Έφορος Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Έφορο, συμπληρώνουν το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης κάθε Εφόρου.

·   Για τη δημιουργία των Προσωπικών Πλάνων Εκπαίδευσης των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep à ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 


Γ. Συλλογή εκπαιδευτικών αναγκών της Περιφερειακής Εφορείας

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., συμβάλλει στην υποστήριξη των Αρχηγών Συστημάτων για:

·  Την κατανόηση της σημαντικότητας του Προσωπικού Πλάνου Εκπαίδευσης για κάθε Βαθμοφόρο

·  Τη σωστή συμπλήρωση και ανανέωση κάθε Προσκοπική χρονιά, του Προσωπικού Πλάνου Εκπαίδευσης


Σημείωση: Για την καλύτερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης και ανάλογα με τα καθήκοντα κάθε Βαθμοφόρου, προτείνεται η παρακάτω χρονική διάρκεια εκπαίδευσης κάθε Ενήλικου Στελέχους στο Τμήμα:

1. 1οέτος: Εκπαιδευτικές ενότητες του Κύκλου Προπαρασκευαστικής Εκπαίδευσης και του Κύκλου Μεθοδολογίας

2.  2οέτος: Εκπαιδευτικές ενότητες Κύκλου Κατασκηνωτικής Τεχνικής

3.  3οέτος: Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους.


àΣτόχος μας είναι κάθε Βαθμοφόρος να ολοκληρώσει την εκπαίδευση στον Κλάδο του Προσκοπικού Προγράμματος που δραστηριοποιείται εντός τριών ετών. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στον Κλάδο του Προσκοπικού Προγράμματος πιστοποιείται με την απονομή του Πτυχίου Διακριτικού Δάσους. Τότε ο Βαθμοφόρος, μπορεί με ολοκληρωμένη γνώση, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, ποιοτικά – παιδαγωγικά – Προσκοπικά προγράμματα για τα παιδιά και τους νέους!

· Για τη συλλογή των εκπαιδευτικών αναγκών των Προσκοπικών Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep à ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 


Δ. Προτάσεις διεξαγωγής εκπαιδευτικών ενοτήτων

Αφού έχουν αποτυπωθεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Βαθμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας, ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε. μεριμνά για την κάλυψη τους. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και με τους παρακάτω τρόπους:

ü Προγραμματισμός διεξαγωγής εκπαιδευτικών ενοτήτων (προτείνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματοςe-sep στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.):

  •       Προπαρασκευαστικού κύκλου Εκπαίδευσης
  •       Κύκλου Μεθοδολογίας

ü  Ενημέρωση της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. για το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών, προκειμένου η Εφορεία Εκπαίδευσης να τις συμπεριλάβει στον προγραμματισμό και την ανακοίνωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων

ü  Συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών εντός της τρέχουσας Προσκοπικής χρονιάς (ανάλογα με το στάδιο εκπαίδευσης κάθε Βαθμοφόρου)


àΗ Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., βρίσκεται συνεχώς σε επικοινωνία με τους Εφόρους Εκπαίδευσης των Π.Ε. για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμματίζει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ενοτήτων όλων των Κύκλων Εκπαίδευσης, με διάφορους τρόπους διεξαγωγής ανά σημείο. Είναι πολύ σημαντικό η συγκεκριμένη αμφίδρομη επικοινωνία να είναι σε ισχύ, προκειμένου οι Βαθμοφόροι να προχωρούν την εκπαίδευσή τους, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται.

·  Για την πρόταση διεξαγωγής εκπαιδευτικής ενότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep à ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  


Ε. Αίτηση συμμετοχής σε εκπαίδευση

Για την αίτηση συμμετοχής των Βαθμοφόρων σε εκπαίδευση, υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος Αρχηγός Συστήματος ή ο Έφορος του κλιμακίου στο οποίο ανήκουν. Η αίτηση συμμετοχής διενεργείται μέσα από το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης του καθενός.

Για τα μέλη των Ε.Κ.Σ. και των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, όπου δεν υπάρχει το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης, οι αιτήσεις συμμετοχής στις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις γίνονται από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Έφορο Εκπαίδευσης Π.Ε.

·   Για την αίτηση συμμετοχής σε εκπαίδευση των μελών Ε.Κ.Σ. και των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων à ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΏΝ Ε.Κ.Σ.  – Ε.Π.Π. 


ΣΤ. Στάδιο εφαρμογής

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης ορισμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων, είναι υποχρεωτική και η υλοποίηση του Σταδίου Εφαρμογής από τον εκπαιδευόμενο. Ο εκπαιδευόμενος κατά τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία, υποστηρίζεται από τον Σύμβουλο Εκπαιδευτή, ο οποίος κατέχει (θεωρητικά και πρακτικά) το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η εκπαιδευτική ενότητα.

Ο Έφορος Εκπαίδευσης της Π.Ε., πρέπει να κοιτά στο ηλεκτρονικό σύστημα (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα), αν υπάρχουν Βαθμοφόροι που αναμένουν να τους οριστεί Σύμβουλος Εκπαιδευτής και να προχωρήσουν στο στάδιο εφαρμογής.

Σημαντικό! Να ορίζονται άμεσα Σύμβουλοι Εκπαιδευτές στα στάδια εφαρμογής των εκπαιδευτικών ενοτήτων, προκειμένου οι Βαθμοφόροι να προχωρούν την εκπαίδευσή τους. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερεί η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης Βαθμοφόρου, επειδή ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., έχει καθυστερήσει να του αναθέσει Σύμβουλο Εκπαιδευτή.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες, για τις οποίες ορίζονται Σύμβουλοι Εκπαιδευτές από τους Εφόρους Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών, είναι οι:

1.   Η2: Ηγεσία – Αρχηγός Τμήματος

2.   Η3: Κοινωνία

3.  Ε3: Εξι Τομείς Προσκοπικού Έργου / Προγραμματισμός και Σχέδιο Δράσης / Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου

4.   Ζ3 : Η ανάπτυξη και επέκταση της Κίνησης 


Οι Σύμβουλοι Εκπαιδευτές του σταδίου εφαρμογής των εκπαιδευτικών ενοτήτων Β7, Β40 και Κ7 (όλων των Κλάδων) ορίζονται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε..

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., παράλληλα παρακολουθεί την εξέλιξη στο στάδιο εφαρμογής των εκπαιδευόμενων. Σε περίπτωση που παρατηρήσει καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του, επικοινωνεί με τον Σύμβουλο Εκπαιδευτή για να τον ενημερώσει σχετικά (ακριβώς το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε Σύμβουλος Εκπαιδευτής, ενθαρρύνοντας τον εκπαιδευόμενο να ασχοληθεί και να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο στάδιο και κατ’ επέκταση την εκπαιδευτική ενότητα).

·   Για τον ορισμό Σύμβουλου Εκπαιδευτή στο στάδιο εφαρμογής της εκπαιδευτικής ενότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep και την παρακολούθηση του σταδίου εφαρμογής των εκπαιδευόμενων à ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 


Ζ. Υποστήριξη εκπαιδεύσεων

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., μεριμνά για την υποστήριξη των εκπαιδεύσεων που διεξάγονται στη γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής του Εφορείας, είτε εκείνες διεξάγονται υπό την ευθύνη της Π.Ε., είτε της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε..

Ειδικότερα όταν η Περιφερειακή Εφορεία διεξάγει την εκπαιδευτική ενότητα, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της εκπαιδευτικής ενότητας, ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε. υποστηρίζει σε τομείς όπως:

ü  Η στελέχωση της εκπαιδευτικής ομάδας, φροντίζοντας να συμμετέχουν και «Υπό ένταξη» εκπαιδευτές ως Βοηθοί ή Παραστάτες (όχι ως κύριοι εισηγητές)

ü  Η διευθέτηση του χώρου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής ενότητας

ü  Η οικονομική διαχείριση

ü  Η υλική υποστήριξη

ü  Οι ενδεχόμενες μετακινήσεις που χρειάζονται

ü  Οτιδήποτε άλλο αφορά την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής ενότητας, πάντοτε σε συνεργασία με το Υπεύθυνο Εκπαιδευτή της.


Η. Εκπαιδευτές (Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.)

Ένταξη στο Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.

Για την ένταξη ενός Βαθμοφόρου στο Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π. (χορήγηση εκπαιδευτικής εντολής), ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. (Μέρος Ι, Κεφάλαιο 3).

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., συμμετέχει στη διαδικασία σε δύο φάσεις:

1.   Με τη λήψη της αίτησης ενδιαφέροντος και τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., ζητεί από την Περιφερειακή Εφορεία την αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου, ως προς την Προσκοπική του εμπειρία. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχει ενεργά ο Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε., σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Έφορο.

2.   Με την έγκριση της αίτησης του ενδιαφερόμενου από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και την ολοκλήρωση των συμμετοχών του στις εκπαιδευτικές ενότητες που αναφέρονται, καθώς και την εκπαίδευσή του στις βασικές εκπαιδευτικές ενότητες της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ο Έφορος Εκπαίδευσης της Π.Ε. συμμετέχει ενεργά. Αυτή η διαδικασία είναι το τελευταίο βήμα που θα κρίνει την αίτηση της Εφορείας Εκπαίδευσης προς τον Γενικό Έφορο για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής εντολής προς τον ενδιαφερόμενο.


Η διαδικασία ένταξης στο προσωπικό εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., περιγράφεται επιγραμματικά στο αρχείο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.. 


Διαχείριση προσωπικού εκπαίδευσης Περιφερειακής Εφορείας

Ο Έφορος Εκπαίδευσης της Π.Ε., μεριμνά για:

·   Την ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευση όλων των Εκπαιδευτών της Π.Ε.

·   Την ενθάρρυνση των Εκπαιδευτών για την απόκτηση εκπαιδευτικής εμπειρίας και την εξέλιξή τους, με την παρακολούθηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

·    Την αξιολόγηση των Εκπαιδευτών, όταν του ζητείται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.

·    Την ενθάρρυνση των Εκπαιδευτών να συμμετέχουν και σε εκπαιδευτικές ενότητες εκτός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Εφορείας, σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.

·    Την αριθμητική και ποιοτική ανάπτυξη των Εκπαιδευτών της Π.Ε.


Για όλα τα παραπάνω βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία/επικοινωνία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και τους αρμόδιους Εφόρους.


Θ. Οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών ενοτήτων

Η οικονομική διαχείριση των εκπαιδευτικών ενοτήτων, περιγράφεται αναλυτικά στην Εγκύκλιο14/2021 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.

Κανονισμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Προσωπικό Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.