21/01/2017Ε5 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Ομαδική Εργασία - Λήψη Αποφάσεων - Διαπραγματεύσεις

H Εκπαιδευτική Ενότητα Ε5 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Ομαδική Εργασία - Λήψη Αποφάσεων - Διαπραγματεύσεις δίνει στους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα να : 
  • Αναγνωρίζουν θέματα και κανόνες ορθής Διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Σχεδιάζει και αναπτύσσει στρατηγικές για την σωστή Διαδοχή των Ενηλίκων Στελεχών που αναλαμβάνουν ή θα αναλάβουν ρόλο Αρχηγού Τμήματος, Συστήματος ή Εφόρου
  • Εξηγούν τη δυναμική της Ομάδας και τη δυνατότητα να επιτευχθούν στόχοι
  • Αναφέρουν τα συμβούλια που πρέπει να γίνονται στα πλαίσια λειτουργίας του Συστήματος
  • Αιτιολογούν τους σκοπούς και τους στόχους των Συμβουλίων
  • Ερμηνεύουν τις συμπεριφορές των Βαθμοφόρων και να μπορούν να διαχειρίζονται αρνητικές καταστάσεις μέσω της επιτυχούς διαπραγμάτευσης
  • Κατευθύνουν τις Ομάδες Εργασίας για την επίτευξη των στόχων 

Εκπαιδευτικό Υλικό