24/01/2017Ε2 Οργάνωση Διοίκηση Συστήματος - Εκπαίδευση Ενήλικων Στελεχών - Ηλεκτρονική Διαχείριση

Η Εκπαιδευτική Ενότητα Ε2 Οργάνωση Διοίκηση Συστήματος - Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών - Ηλεκτρονική Διαχείριση δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να :

  • Εξηγούν τον τρόπο οργάνωσης του Συστήματος
  • Αναλύουν τον Κανονισμό Διοίκησης Λειτουργίας και Οργάνωσης ΣΕΠ
  • Αναλύουν το έργο και το ρόλο του ΑΣ
  • Αναλύουν τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΚΣ / ΕΠΠ
  • Εξηγούν την Οργάνωση και Λειτουργία της Προσκοπικής Εστίας
  • Αναλύουν την διαδικασία της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων Στελεχών 
  • Έχουν μάθει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών προγραμμάτων esep etraining

Εκπαιδευτικό Υλικό