18/01/2017Ζ1 Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας

Στην η Εκπαιδευτική Ενότητα Ζ1 Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργία Εφορείας οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της παρακολούθησης είναι σε θέση να :
Αναγνωρίζουν τα συστατικά των Εφορειών και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του "γραφείου"
Εξηγούν τα καθήκοντα και το ρόλο του Περιφερειακού Εφόρου
Εξηγούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Εφόρων της Π.Ε.
Αναπτύσσουν τον τρόπο και τα στάδια διοργάνωσης Συνεδρίων
Αναφέρουν τον τρόπο ανάδειξης των Περιφερειακών Εφόρων 
Αναφέρουν τον τρόπο ανάδειξης των μελών της Γενικής Συνέλευσης
Ακολουθούν τις οδηγίες για τον τρόπο Έκδοσης  των Εντολών Διοικήσεως χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα eΣΕΠ και έχουν μάθει γενικότερα την χρήση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό