25/01/2017Ε1 Οι Ενήλικες στον Προσκοπισμό και η Ανάπτυξη του Ενήλικου Δυναμικού του

H Εκπαιδευτική Ενότητα Ε1 Οι Ενήλικες στον Προσκοπισμό και η Ανάπτυξη του Ενήλικου Δυναμικού του δίνει στους Εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να :
  • Αναγνωρίζουν ότι ένα από τα συστατικά της Προσκοπικής Μεθόδου είναι η υποστήριξη των Ενηλίκων και υλοποιείται και προς το που παρέχεται.
  • Αιτιολογούν γιατί ένας ενήλικας θέλει ή δέχεται να γίνει Στέλεχος και ποιές είναι οι ανάγκες και οι προσδοκίες του
  • Αναφέρουν τι θέλει το ΣΕΠ από έναν Ενήλικα
  • Αναλύουν τον κύκλο ζωής ενός Ενήλικα στην Προσκοπική Κίνηση και να κατανοούν ότι ποτέ δεν ολοκληρώνεται
  • Προτείνουν τρόπους εξεύρεσης και προσέλκυσης Ενηλίκων Στελεχών. 
Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό