«Διάλογος» Επικοινωνία Ενήλικων Μελών ΣΕΠ

Πρόκειται για τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Ενήλικων Μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που δημιουργήθηκε και λειτουργεί αποκλειστικά για την επικοινωνία τους και αποτελεί επίσημη λίστα αλληλογραφίας του Σ.Ε.Π.

Το όνομα της λίστας παραπέμπει στην τελειότερη μορφήεπικοινωνίας, η οποία στηρίζεται στο λόγο, που αποτελεί μέσο έκφρασης των σκέψεων και των συναισθημάτων. Ο διάλογος αποτελεί τη συνδετική ύλη των ανθρώπινων σχέσεων της καλής λειτουργίας των ομάδων και την πεμπτουσία της δημοκρατίας.Παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης και καλλιέργειας του ατόμου αλλά και την πρόοδο της κοινωνίας.

Σκοπός της λίστας «Διάλογος» είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων των Ενήλικων Μελών του Σ.Ε.Π. γύρω από τον Προσκοπισμό και η ενημέρωση αναφορικά με προσκοπικά δρώμενα. Η λίστα δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωσητην προβλεπόμενη από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς διοικητική επικοινωνία.

Η λίστα «Διάλογος» δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 καιλειτουργεί μέσω της υπηρεσίας googlegroups. Για την εφαρμογή των όρων συμμετοχήςκαι του κώδικα δεοντολογίας της λίστας, αρμόδια είναι η Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Εφορείας και μπορεί να υποστηρίζεται στο έργο της από την Εφορεία Πληροφορικής της ΓενικήςΕφορείας.

Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη λίστα «Διάλογος» έχουν μόνο τα ενήλικα μέλη τουΣ.Ε.Π., και για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Η συζήτηση και ηανταλλαγή απόψεων στη λίστα «Διάλογος» γίνεται μέσω της αποστολήςμηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση dialogossep@googlegroups.com. Τα μηνύματα προωθούνται αυτόματα σε όλους τους συνδρομητές της λίστας «Διάλογος».

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων από τρίτα άτομα, μη συνδρομητές τηςλίστας «Διάλογος», είναι αδύνατη.

Οι συνδρομητές της λίστας «Διάλογος» αποδέχονται πλήρως και συμφωνούννα τηρούν τους όρους συμμετοχής και τον κώδικα δεοντολογίας του.

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Εφορείας, που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της λίστας «Διάλογος» σε συνεργασία με τον Έφορο Πληροφορικής της Γενικής Εφορείας, διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διαγράφει προσωρινά από τη λίστα «Διάλογος» κάθε συνδρομητή που δεν αποδέχεται και δεν τηρεί τους αποδεχθέντες όρους συμμετοχής και δεν ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας,τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία:

-  αν ηκρισιμότητα του απεσταλμένου μηνύματος δεν είναι μεγάλη, ο διαχειριστής θα επισημαίνει στον αποστολέα την πράξη του και θα τον καλεί να εφαρμόσει τους όρους συμμετοχής και τον κώδικα δεοντολογίας.

-    αν η κρισιμότητα του απεσταλμένου μηνύματος είναι μεγάλη ή αν έχει γίνει προηγουμένως επισήμανση στον αποστολέα, ο αποστολέας θα τίθεται εκτός τηςλίστας «Διάλογος» για έξι (6) μήνες.

Ο καθορισμός της κρισιμότητας/σοβαρότητας του απεσταλμένου μηνύματος είναι ευθύνη του διαχειριστή της λίστας «Διάλογος». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ανοχή στην μη τήρηση των Προσκοπικών Αρχών και η τυχόν χρήση προσβλητικών λέξεων, φράσεωνή άλλου είδους υλικού (πχ. εικόνες) θα είναι μηδενική. Το ίδιο ισχύει για κάθε προσπάθεια χρήσης της λίστας «Διάλογος» σαν μέσο προβολής ή προώθησης επαγγελματικών, προσωπικών και μη-προσκοπικών δραστηριοτήτων. Εφόσον κάποιος συνδρομητής έχει αποδεχθεί το εσφαλμένο της πράξης του και επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου στη λίστα «Διάλογος», θα πρέπει να κάνει εκ νέου αίτηση εγγραφής, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών, αποδεχόμενος εκ νέου τον κώδικα δεοντολογίας.

Για την έναρξη συμμετοχής στη λίστα «Διάλογος» απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι -αφού έχουν διαβάσει και αποδέχονται το παρόν κείμενο- να ακολουθήσουν μια αυτοματοποιημένη διαδικασία.

 • Για την έναρξη νέας συνδρομής απαιτείται η αποστολή των ατομικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου καθώς και των προσκοπικών του καθηκόντων στο Σ.Ε.Π. Η αποστολή αίτησης συμμετοχής σημαίνει την αυτόματη προσυπογραφή και αποδοχή των όρων συμμετοχής και του κώδικα δεοντολογίας όπως εμφανίζονται στο παρόν κείμενο.
 • H καταχώρηση των αιτήσεων γίνεται αυτόματα, ωστόσο, η τελική αποδοχή της συμμετοχής, απαιτεί επιβεβαίωση των ατομικών στοιχείων και της προσκοπικής ιδιότητας των μελών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής στη λίστα «Διάλογος» με μία και μόνο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή του στη λίστα «Διάλογος».
 • Οι συνδρομητές της λίστας «Διάλογος» μπορούν να αποστέλλουν επιτυχώς μηνύματα μόνο από την ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία είναι εγγεγραμμένοι και αντίστοιχα, μόνο σε αυτή τη διεύθυνση μπορούν να δέχονται τα αποστελλόμενα μηνύματα.
 • Ο τερματισμός συμμετοχής στη λίστα «Διάλογος» γίνεται μέσω αποστολής από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση  dialogossep[email protected].
 • Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αλλάξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία είναι εγγεγραμμένος στη λίστα «Διάλογος» οφείλει να διαγραφεί και να εγγραφεί εκ νέου με τη νέα διεύθυνση.
 • Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λίστα «Διάλογος» είναι η ελληνική.
 • Μη ισχύουσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διευθύνσεις που καταργήθηκαν θα διαγράφονται άμεσα και χωρίς προειδοποίηση καθόσον δυσχεραίνουν την επικοινωνία μέσω της λίστας «Διάλογος».
 • Οι συμμετέχοντες στη λίστα «Διάλογος» είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις τεχνικές παρατηρήσεις, οδηγίες και υποδείξεις του διαχειριστή ώστε να καθίσταται λειτουργική, εύχρηστη και αποτελεσματική η λειτουργία της λίστας «Διάλογος».
 • Οι συμμετέχοντες στη λίστα «Διάλογος» είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το διαχειριστή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο των όρων συμμετοχής και του κώδικα δεοντολογίας της λίστας «Διάλογος» με ταυτόχρονη ενημέρωση των συνδρομητών.

 Κώδικας δεοντολογίας

1. Η επικοινωνία μέσω της λίστας «Διάλογος» αφορά αποκλειστικά προσκοπικά θέματα και μόνο. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λίστας «Διάλογος» και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμπεριέχει για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Επίσης, δεν επιτρέπεταιη αποστολή μηνυμάτων που άμεσα ή έμμεσα παραπέμπουν σε οποιαδήποτε διαφήμιση, έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή προάγουν θέματα που δεν έχουν σχέση με τον Προσκοπισμό (εξεύρεση εργασίας, παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών κλπ) ούτε ηπροώθηση αλυσιδωτών μηνυμάτων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι μηνύματα που έχουνσχέση με παροχή εργασίας, πώληση ή προσφορά ειδών ή υπηρεσιών σε ενήλικα μέλη ήκλιμάκια (Εφορείες, Συστήματα, επίσημα όργανα κ.λ.π.) του Σ.Ε.Π., δεν πρέπει να αποστέλλονται στη λίστα «Διάλογος» αλλά στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π., η οποία θα καθορίζει τον καλύτερο τρόπο για τη προώθησή τους στα προσκοπικάκλιμάκια.

2. Τα μηνύματα που στέλνονται προς της λίστα «Διάλογος» πρέπει να χαρακτηρίζονται από έκφραση και γλώσσα σύμφωνες με τις αρχές του Προσκοπισμού, το Νόμο και την Υπόσχεση τουΠροσκόπου. Επίσης, η φρασεολογία των μηνυμάτων οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια, ήθος και σεβασμό στα χρηστά ήθη και να διέπεται από προσκοπικό πνεύμα. Ιδιαίτερα τονίζεται πως δεν επιτρέπεται η χρήση ύβρεων ή απρεπών λέξεων και φράσεων.

3. Τα μηνύματαπου στέλνονται προς τη λίστα «Διάλογος» πρέπει να φέρουν την ταυτότητα του αποστολέα, να είναι δηλαδή ενυπόγραφα.

4. Η κοινοποίησηή προώθηση μηνυμάτων προσωπικής επικοινωνίας ή μηνυμάτων τρίτων στη λίστα«Διάλογος» δεν επιτρέπεται. Ο τελικός αποστολέας του μηνύματος διατηρεί όλη την ευθύνη για το αποστελλόμενο μήνυμα και το περιεχόμενό του.

5. Οποιαδήποτε μήνυμα προς τη λίστα «Διάλογος» θεωρείται πως εκφράζει την προσωπική άποψη του αποστολέα. Τα γραφόμενα δεν θεωρείται ότι αποτελούν την επίσημη θέση προσκοπικών κλιμακίων ή άλλων οργάνων, εκτός και αν αυτό αναφέρεται ρητά.

6. Ο υπεύθυνοςτης λίστας «Διάλογος» και η Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. δεν ευθύνονται για τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι συνδρομητές, εκτός εάν προέρχονται από όργανο του Σ.Ε.Π.

7. Οι συζητήσεις πρέπει να προσανατολίζονται σε συγκεκριμένο θέμα και όχι σε πρόσωπα.Μηνύματα με αθέμιτη κριτική, προσωπικές επιθέσεις, κακοπροαίρετους χαρακτηρισμούς κλπ θα πρέπει να αποφεύονται και εν γένει δεν θα γίνονται δεκτά προς ανάρτηση.

8. Η λίστα«Διάλογος» δεν υποκαθιστά την Προσκοπική Διοίκηση. Προβλήματα που αφορούν σε εσωτερικά θέματα προσκοπικών κλιμακίων εν γένει μπορούν να επιλυθούν μόνο απότα αντίστοιχα αρμόδια κλιμάκια και όχι μέσω της λίστας «Διάλογος» σύμφωνα με ταοριζόμενα στον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.