26/01/2017Β9 Εκδρομή - Πολυήμερη Δράση

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας Β9. Εκδρομή πολυήμερη δράση,  οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μία δράση σε φυσικό περιβάλλον κατόπιν της παρακάτω βιωματικής διαδικασίας.

Λυκόπουλα
Πραγματοποιείται μια Μονοήμερη Δράση σε φυσικό περιβάλλον και τις δύο τελευταίες ώρες αναλύεται  ο τρόπος που υλοποιεί η Αγέλη Λυκόπουλων τις αντίστοιχες δράσεις. 

Πρόσκοποι
Πραγματοποιείται μια Μονοήμερη Δράση σε φυσικό περιβάλλον και τις δύο τελευταίες ώρες αναλύεται  ο τρόπος που υλοποιεί η Ομάδα Προσκόπων τις αντίστοιχες δράσεις.Πρακτική εφαρμογή
Οι πρακτικές εφαρμογές των ενοτήτων Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10 και Β11 για τον κλάδο Ανιχνευτών και κλάδο Προσκοπικού Δικτύου, περιορίζονται στην πρακτική εφαρμογή που περιγράφεται στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β7 του κάθε κλάδου