30/01/2017Β5 Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος

H Εκπαιδευτική Ενότητα Β5 Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος υλοποιείται κατά κλάδο με διαφορετικές μεθόδους υλοποίησης ανά κλάδο και διαφορετικό Στάδιο Εφαρμογής. 
  • Στον Κλάδο Λυκοπούλων αναλύονται η Διάρθρωση και Λειτουργίας της Αγέλης
  • Στον Κλάδο Προσκόπων αναλύονται το Κατ' Ενωμοτιες Σύστημα, Το Συμβούλιο Τιμής Ομάδας και η Εκπαίδευση Στελεχών
  • Στον Κλάδο Ανιχνευτών αναλύονται η Οργάνωση και Λειτουργία της Κοινότητας Ανιχνευτών και η Σύνοδος
  • Στον Κλάδο του Προσκοπικού Δικτύου αναλύονται ο Σκοπός η Δομή και η Οργάνωση του Προσκοπικού Δικτύου 
Εκπαιδευτικό Υλικό

Πρακτική εφαρμογή
Οι πρακτικές εφαρμογές των ενοτήτων Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10 και Β11 για τον κλάδο Ανιχνευτών και κλάδο Προσκοπικού Δικτύου, περιορίζονται στην πρακτική εφαρμογή που περιγράφεται στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β7 του κάθε κλάδου

Υποστηρικτικό Υλικό