30/01/2017Β4 Οι 5 Τομείς Ενδιαφέροντος και 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης

Στην Εκπαιδευτική Ενότητα Β4 Οι 5 Τομείς Ενδιαφέροντος και τα 6 Πεδία Ανιχνευτικής Δραστηριότητας οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να :
  • Ερμηνεύουν την σημασία της σύμμετρης ενασχόλησης των παιδιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 
  • Αντιληφθούν ότι τα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες του κάθε τομέα πρέπει να δένονται αρμονικά και μεθοδικά με το Προσκοπικό Πρόγραμμα
  • Εντάσσουν διάφορες δραστηριότητες στους τομείς ενδιαφέροντος αναλόγων των αναγκών του τμήματος του.
  • Εμπλουτίζουν με "χρώμα" τις δράσεις που προτείνουν και επιθυμούν τα παιδιά.
  • Προτείνουν δράσεις που ικανοποιούν τους 5 τομείς και το κάθε πεδίο
Εκπαιδευτικό Υλικό

Υποστηρικτικό Υλικό

Πρακτική Εφαρμογή
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ενότητας γίνεται με την μορφή ερωτηματολογίου με την ένταξή σας στο ψηφιακό τμήμα Β30, Λ, Π, Α, Δ, ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε.