Αξιολόγηση

Περιγραφή της Διαδικασίας

Αυτοαξιολόγηση Ενηλίκων Στελεχών

Κριτήρια Αξιολόγησης Συστήματος

Δείκτες Αξιολόγησης Περιφέρειας

Εγχειρίδια και έντυπα σε pdf

Η διαδικασία της αξιολόγησης του οργανισμού αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και δύο άξονες. Οι δύο άξονες είναι ο ατομικός, με την Αυτοαξιολόγηση των Ενηλίκων Στελεχών και ο συλλογικός που αφορά την αξιολόγηση των πεπραγμένων των κλιμακίων στα τρία επίπεδα. Αυτά τα τρία επίπεδα, είναι τοπικό με τα Κριτήρια Αξιολόγησης Συστήματος , το περιφερειακό με τους Δείκτες Αξιολόγησης της Περιφερειακής Εφορείας και το εθνικό με τα πεπραγμένα της Γενικής Εφορείας που κρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

Η διαδικασία της Αξιολόγησης του Οργανισμού

Σε τοπικό επίπεδο: Το συμβούλιο Συστήματος συγκαλείται με σκοπό να αξιολογήσει την προηγούμενη χρονιά, συμπληρώνοντας το έντυπο Κριτηρίων Αξιολόγησης Συστήματος. Ο μήνας σύγκλησης του συμβουλίου θα πρέπει να είναι ένας από τους μήνες μετά την κατασκήνωση και πριν η καινούρια χρονιά μπει σε ρυθμό. Δηλαδή ένας από τους καλοκαιρινούς μήνες ή ο Σεπτέμβρης .

Σε περιφερειακό επίπεδο: το κλιμάκιο της Περιφερειακής Εφορείας συγκεντρώνει, ελέγχει και υποβάλει τα κριτήρια αξιολόγησης των Συστημάτων στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα του site του Σ.Ε.Π. http://www.sep.org.gr/criteria. Από τα υποβαλλόμενα κριτήρια αξιολόγησης των Συστημάτων η Γενική Εφορεία θα εξάγει τους Δείκτες Α αξιολόγησης της Περιφερειακής Εφορείας, που στην ουσία είναι η αθροιστική απεικόνιση των κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων. Οι δείκτες αξιολόγησης της Π.Ε. θα την βοηθούν να εστιάσει στα πραγματικά προβλήματα και τις δυνατότητες που έχουν τα Συστήματα της περιοχής της.

Σε εθνικό επίπεδο: Οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι μετά το τέλος της διαδικασίας θα ενημερώνουν τη Γενική Εφορεία για την κατάσταση των Περιφερειακών Εφορειών και θα εντάσσεται η αξιολόγησή τους στον σχεδιασμό της Γενικής Εφορείας, ώστε να γίνονται οι υποστηρικτικές κινήσεις που απαιτούνται ανά περιοχή, με ευθύνη της Γενικής Εφορείας. Ο Απολογισμός έργου της Γενικής Εφορείας και των πεπραγμένων του Δ.Σ., γίνεται σε ετήσια βάση στη Γενική Συνέλευση. Ο Απολογισμός της Γενικής Εφορείας εκδίδεται σαν ψηφιακό έντυπο κάθε χρόνο και μπορεί κανείς να το βρει είτε στα γραφεία του Σ.Ε.Π., είτε στην ιστοσελίδα του. Να πούμε δε ότι ο απολογισμός αφορά το πρόγραμμα δράσης της Γ.Ε.,το οποίο προκύπτει από τη Γενική Συνέλευση και τα Προσκοπικά Συνέδρια. Το πρόγραμμα δράσης της Γενικής Εφορείας επίσης ανακοινώνεται στην Κίνηση γραπτώς και μπορεί κανείς να το βρει είτε στα γραφεία, είτε στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π..

Το Πρόγραμμα δράσης της Γ.Ε. αποτελεί ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της Κίνησης , οπότε είναι συνετό τουλάχιστον οι Α.Σ και οι Π.Ε να το έχουν ως οδηγό.

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης των Ενηλίκων Στελεχών

Κάθε Ενήλικο Στέλεχος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων που δεν είναι αιρετό (αιρετοί είναι οι : Αρχηγός Συστήματος, Περιφερειακός Έφορος, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου), καλείται να συμπληρώνει έντυπο αυτοαξιολόγησης στην αρχή κάθε Προσκοπικής Χρονιάς και να το συζητά, ανάλογα με το κλιμάκιο στο οποίο είναι, με τον Αρχηγό Συστήματός του (ή άτομο το οποίο αυτός θα ορίσει),τον Περιφερειακό Έφορο (ή άτομο που αυτός θα ορίσει), τον Γενικό Έφορο (ή άτομο που αυτός θα ορίσει), να θέτει προσωπικούς στόχους και να αξιολογείται βάση αυτών για τη βελτίωση, τη διατήρηση ή την ανάπτυξή του. Κατόπιν θα ενημερώνει το μητρώο Βαθμοφόρου (επισυνάπτοντας την αξιολόγηση) ή ενημερώνοντας το μητρώο Βαθμοφόρου στο e-sep.

Για τα αιρετά μέλη θεωρείται κριτήριο αυτοαξιολόγησης η αξιολόγηση του κλιμακίου, του οποίου ζήτησαν να αναλάβουν την ευθύνη, από τα Ενήλικα Στελέχη της Κίνησης με τη διαδικασία της ανάδειξης. Για λόγους όμως προσωπικού παραδείγματος, καλό είναι να το συμπληρώνουν και εκείνοι και να το συζητούν με τον προϊστάμενό τους Έφορο ή άλλο άτομο, πού θα τους υποδείξει εκείνος.

Η αυτοαξιολόγηση χωρίζεται σε 3 κατηγορίες δεικτών που έχουν να κάνουν με την Προσκοπική Μέθοδο και συμβάλουν στη δημιουργία και διατήρηση προσώπων που συμβάλουν στην επίτευξη του Σκοπού της Κίνησης. Καθεμία από τις κατηγορίες εξετάζεται σε τρία προοδευτικά στάδια. Το πρώτο είναι το"κατανοώ" , το δεύτερο είναι το "εφαρμόζω" και το τρίτο είναι το "επεξηγώ".

 • Έμπρακτη προσήλωση στις αρχές
 • Ικανότητες εκτέλεσης έργου
 • Ικανότητες παραγωγικού ρόλου σε ομάδα

Κριτήρια Αξιολόγησης Συστήματος

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης Συστήματος είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την πορεία του Συστήματός μας, σε σχέση με τους τομείς Προσκοπικού Έργου. Η εργασία αυτή με ευθύνη του Αρχηγού Συστήματος πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Συστήματος και είναι μια συλλογική δουλειά,που αποτυπώνει τη συλλογική εργασία όλων καθώς και την ικανότητα συντονισμού και έμπνευσης που έχει ο Αρχηγός Συστήματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης Συστήματος αποτυπώνουν το παραγώμενο  Προσκοπικό Έργο στο Σύστημα, τη χρονιά που πέρασε. Το έντυπό έχει δείκτες που αφορούν τα εξής:

 • Προσκοπική ανάπτυξη - μέλη (δείκτες που αφορούν στην ποσοτική αξιολόγηση )
 • Προσκοπικό Πρόγραμμα (δείκτες που αφορούν στην ποιοτική αξιολόγηση του Προγράμματος)
 • Οργάνωση και διοίκηση (δείκτες που αφορούν στην αξιολόγηση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του Συστήματος)
 • Βαθμοφόροι – Ηγεσία - Εκπαίδευση (δείκτες που αφορούν στην αξιολόγηση της διάδρασης των Ενηλίκων Στελεχών, της εκπαίδευσής τους αλλά και του επιπέδου συνεργασίας τους)
 • Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις (δείκτες που αφορούν στην αξιολόγηση της εξωστρέφειας του Συστήματος αλλά και το επίπεδο επικοινωνίας με τους γονείς των παιδιών και τους κοινωνικούς φορείς)
 • Οικονομικά (δείκτες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των πόρων του Συστήματος)

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης Συστήματος με την συμπλήρωσή τους υποβάλλονται στην Περιφερειακή Εφορεία, αξιολογούνται από τον Περιφερειακό Έφορο ή τον Έφορο που έχει ορίσει και μαζί με τον Αρχηγό Συστήματος, προσαρμόζουν τον ετήσιο προγραμματισμό του Συστήματος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που προέκυψαν από την αξιολόγηση των κριτηρίων. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πρίν την έναρξη της νέας χρονιάς.

Δείκτες Αξιολόγησης Περιφέρειας

Στη λογική των Κριτηρίων Αξιολόγησης Συστήματος για την αξιολόγηση της εφαρμογής του Προσκοπικού έργου σε μία Περιφερειακή Εφορεία,εφαρμόζουμε τους Δείκτες Αξιολόγησης Περιφερειακής Εφορείας.

 • Οι Δείκτες Αξιολόγησης χωρίζονται σε 6 κατηγορίες δεικτών που αποτυπώνουν την εφαρμογή του προγραμματισμού Προσκοπικού Έργου στη Περιφερειακή Εφορεία.
 • Προσκοπική ανάπτυξη - μέλη (δείκτες που αφορούν στην ποσοτική αξιολόγηση του επιτελείου της ΠΕ και των συστημάτων της)
 • Προσκοπικό Πρόγραμμα (δείκτες που αφορούν στην ποιοτική αξιολόγηση του Προγράμματος στα Συστήματα και την υποστήριξη τους)
 • Οργάνωση και διοίκηση (δείκτες που αφορούν στην αξιολόγηση της οργανωτική δομής και λειτουργίας της ΠΕ και των Συστημάτων)
 • Βαθμοφόροι – Ηγεσία - Εκπαίδευση (δείκτες που αφορούν στην αξιολόγηση της διάδρασης των ενηλίκων στελεχών, της εκπαίδευσης τους αλλά και του επιπέδου συνεργασίας τους)
 • Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις (δείκτες που αφορούν στην αξιολόγηση της εξωστρέφειας της ΠΕ αλλά και το επίπεδο επικοινωνίας των συστημάτων με τους γονείς των παιδιών και της ΠΕ με τους  κοινωνικούς φορείς)
 • Οικονομικά (δείκτες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των πόρων του Συστημάτων και της ΠΕ)

Οι Δείκτες Αξιολόγησης της ΠΕ δεν εξετάζουν την  αυτόνομη δράση της αλλά την υποστήριξη που παρέχει στα Συστήματα. Οι δείκτες της Περιφερειακής Εφορείας προκύπτουν από την εισαγωγή των στοιχείων των Κριτηρίων Αξιολόγησης των Συστημάτων στην εφαρμογή www.sep.org.gr/criteria.

Συνημμένα αρχεία: