02/04/2018Χ1. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Χ1. Θεωρητικό πλαίσιο  –  Αρχές Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  

Στην εκπαιδευτική Ενότητα Χ1 Θεωρητικό πλαίσιο - Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της Ενότητας είναι σε θέση να κατανοούν βασικές έννοιες και θεωρίες για το πως μαθαίνουν οι Ενήλικες. 

Περιεχόμενο :

·        Τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων και σε τι διαφέρει από την δια βίου μάθηση και την δια βίου εκπαίδευση.

·        Ποιες είναι οι κυριότερες αρχές της εμπειρικής/βιωματικής μάθησης.

·        Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κατάλληλου«μαθησιακού κλίματος» στη διεργασία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

·        Με ποιους τρόπους βοηθάει ο εκπαιδευτής τους ενηλίκους να μάθουν .

·        Ποιες είναι οι συνθήκες που θα πρέπει να εξασφαλιστούν ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε μια βιωματικού τύπου μαθησιακή διεργασία.

·        Ποιες είναι οι σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν χαρακτηρίσει το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρία της ανδραγωγικής).

·        η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης.

·        Τι είναι ο «Κύκλος της Μάθησης» των Kolb και Fry


Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου Χ1 Θεωρητικό Πλαίσιο

Χ1. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων | Συνδρομητικές Υπηρεσίες Μελέτης