Ασφάλεια & Προστασία Μελών

Ο Προσκοπισμός δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών και των νέων σε κάθε του πτυχή. Το 2021, το Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο αποφάσισε την αλλαγή του καταστατικού της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, καθιστώντας απαίτηση για τις Οργανώσεις - Μέλη να εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες. Το Παγκόσμιο Συνέδριο επιβεβαίωσε, επίσης, τη δέσμευσή της Κίνησης να συνεχίσει να ενισχύει την εφαρμογή της Παγκόσμιας Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Μελών  σε όλα τα επίπεδα του Προσκοπισμού.

Ο καθένας μπορεί να παίξει το ρόλο του στο να γίνει η Προσκοπική Κίνηση ασφαλέστερη για όλους!Για να δείτε την Παγκόσμια Πολιτική για την Ασφάλεια και Προστασία Μελών 

κάντε κλίκ στην εικόνα:Επιτροπές Προστασίας και Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π.


α. Εσωτερική Επιτροπή

Εξουσιοδοτείται να ενεργεί για την επιτυχή εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Μελών σε κάθε επίπεδο του Σ.Ε.Π. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από κανόνες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Η «Εσωτερική Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Μελών», έχει γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, και διασφαλίζει ότι το Σ.Ε.Π. παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τα ανήλικα και ενήλικα μέλη του και επιλαμβάνεται περιπτώσεων παραβάσεων εσωτερικών κανονισμών του Σ.Ε.Π. και περιστατικών ήσσονος σημασίας.

Τα βασικά της καθήκοντα συμπεριλαμβάνουν :

 • Τη διασφάλιση, δημιουργία, ανανέωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής Α.&Π.Μ., σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς του Σ.Ε.Π.
 • Την ευθυγράμμιση μεταξύ της Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Μελών, των Αρχών της Προσκοπικής Κίνησης και των Νόμων της πολιτείας.
 • Τη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στο Σ.Ε.Π. για την πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Μελών, όπως Νομική ομάδα, Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών, Προσκοπικό Πρόγραμμα κ.α.
 • Τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και του εναρμονισμού με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Μελών της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) και τους μηχανισμούς αναφοράς, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

 1. Κώδικα Δεοντολογίας.
 2. Συμμόρφωση με τους Νόμους της πολιτείας.
 3. Μηχανισμό λήψης και διαχείρισης καταγγελιών.
 4. Μηχανισμό αναφοράς με στόχο τη βελτίωση.

 • Επιλαμβάνεται πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έρευνας καταγγελιών, σχετικών με την Ασφάλεια και Προστασία Μελών. Γνωμοδοτεί στον Γενικό Έφορο και στο Διοικητικό Συμβούλιο και παραπέμπει έρευνες και περιστατικά στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Μελών, όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή όταν για άλλο λόγο δεν δύναται να τα διαχειριστεί εσωτερικά.
 • Δημιουργεί σχέδια εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Μελών σε όλα τα επίπεδα του Σ.Ε.Π.
 • Ενημερώνεται σχετικά με το εθνικό Νομικό Πλαίσιο και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ασφάλεια και Προστασία Μελών.
 • Συνδράμει στην εκπροσώπηση του Σ.Ε.Π. στο δίκτυο των συντονιστών «Safe from Harm» της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής.
 • Ενημερώνει την Ανεξάρτητη Επιτροπή για οποιαδήποτε καταγγελία που δέχεται.


β. Ανεξάρτητη Επιτροπή

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Μελών διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., με σκοπό την εποπτεία του ασφαλούς Προσκοπικού περιβάλλοντος για όλους και ιδιαίτερα για τα ανήλικα μέλη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης.

Τα μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής, ουδεμία σχέση έχουν με το Σ.Ε.Π. Η θητεία της είναι διετής. Έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και Προστασία Μελών, καθώς επίσης έχει ρόλο στη διενέργεια ερευνών σοβαρών καταγγελιών που αφορούν στην Ασφάλεια και Προστασία Μελών. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από κανόνες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Μελών:

 • Παρέχει στην Εσωτερική Επιτροπή ευκαιρίες και πληροφορίες για την ανάπτυξη και ανανέωση γνώσεων σχετικά με θέματα που άπτονται της Ασφάλειας και Προστασίας Μελών.
 • Ενημερώνεται για κάθε καταγγελία που λαμβάνει η Εσωτερική Επιτροπή ώστε να διασφαλίζει την προβλεπόμενη διαδικασία.
 • Αναλαμβάνει έρευνες και περιστατικά, όταν αυτά παραπέμπονται από την Εσωτερική Επιτροπή  ή σε περιπτώσεις που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή όταν για άλλο λόγο η Εσωτερική επιτροπή δεν δύναται να τα διαχειριστεί. Επίσης, επιλαμβάνεται σε σοβαρές καταγγελίες ή σε οποιοδήποτε άλλο περιστατικό, εφόσον ο καταγγέλλων το επιθυμεί.


γ. Ομάδα "Listening Ears”

Το πρόγραμμα Listening Ears έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει προκλήσεις ή δυσκολίες κατά τη διάρκεια μίας δράσης. Αποτελεί μια πρωτοπορία της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης και οι Έλληνες Πρόσκοποι είναι από τις πρώτες εθνικές προσκοπικές οργανώσεις που το εφαρμόζουν. 

Τα μέλη της Ομάδας Listening Ears, όντας το πρώτο σημείο επαφής, υποστηρίζουν την ψυχολογική και συναισθηματική ευημερία των συμμετεχόντων στη δράση, χωρίς διάκριση ηλικίας και ρόλου. Ο ρόλος των μελών της Ομάδας Listening Ears δεν είναι να «λύσει» το πρόβλημα των Προσκόπων που απευθύνονται σε αυτούς, αλλά να δουλέψουν μαζί για την επίλυση της δυσκολίας ή ανησυχίας που αντιμετωπίζουν.

Ωστόσο, ο ρόλος της Ομάδα Listening Ears δεν έχει επ’ ουδενί χαρακτήρα συμβουλευτικό ή θεραπευτικό, όπως αυτός νοείται στο πλαίσιο της ψυχική υγείας. 

Όλες οι συνομιλίες με μέλη της Ομάδας των Listening Ears είναι απόρρητες, ενώ το απόρρητο αίρεται αυτοδίκαια αν κριθεί από τους συντονιστές της Ομάδας ότι διακυβεύεται άμεσα η ασφάλεια κάποιου ατόμου.


Σύμβουλος Δ.Σ. για την Ασφάλεια και Προστασία Μελών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει μέλος του ως εντεταλμένο Σύμβουλο για την Ασφάλεια και Προστασία Μελών με καθήκοντα τη συνεργασία με τις Επιτροπές Ασφάλειας και Προστασίας Μελών του Σ.Ε.Π και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για σχετικά θέματα.


Διαδικασία αναφορών

Κάθε μέλος του Σ.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να εκφράζει και να αναφέρει ανησυχίες, εμπιστευτικά και χωρίςνα φοβάται επιπτώσεις ή άλλες δυσμενείς συνέπειες.Αποτελεί καθήκον των Ενηλίκων Στελεχών να αναφέρουν ή να καταγγείλουν ισχυρισμούς πουπεριέρχονται σε γνώση τους και περιστατικά που απειλούν την ευημερία και την ασφάλεια των ανήλικωνμελών.Αν υπάρχει ανησυχία για κάποια κατάσταση που απειλεί την ευημερία ή την ασφάλειά ανήλικου μέλους,συμπεριλαμβανομένης της παραμέλησης, του αυτοτραυματισμού, της έλλειψης στέγης κ.α., ακόμα καιαν δεν έχει γίνει αναφορά ή καταγγελία, τα Ενήλικα Στελέχη ενημερώνουν τον Αρχηγό του Τμήματος ήτης Δράσης και στη συνέχεια και τον Αρχηγό του Συστήματος.

Τα Ενήλικα Στελέχη που γίνονται δέκτες αναφοράς για θέμα ασφάλειας και προστασίας ανηλίκου,αφού βεβαιωθούν ότι το παιδί είναι ασφαλές, ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ τον Αρχηγό του Τμήματος ή τηςΔράσης και στη συνέχεια και τον Αρχηγό του Συστήματος.

Αν ένα Ενήλικο Στέλεχος λάβει ισχυρισμό, αναφορά ή καταγγελία για οποιοδήποτε άλλο ΕνήλικοΣτέλεχος, ενημερώνει αμέσως τον Αρχηγό της Δράσης, τον Αρχηγό του Τμήματος και τον Αρχηγό τουΣυστήματος, χρησιμοποιώντας τα λόγια του καταγγέλλοντος.

Αν Ενήλικο Στέλεχος γίνει δέκτης ισχυρισμού που αφορά στον εαυτό του, το Ενήλικο Στέλεχος οφείλεινα ενημερώσει αμέσως τον επικεφαλής του Προσκοπικού Κλιμακίου.


Καταγγελίες

Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από μέλη του Σ.Ε.Π., ανήλικα ή ενήλικα, από μη μέλη ή από τον γονέα /κηδεμόνα ανήλικου μέλους, που επηρεάζονται άμεσα από την ανησυχία που εκφράζεται. Αν γιαοποιονδήποτε λόγο κάποιος δεν είναι σε θέση να υποβάλει ο ίδιος την καταγγελία, μπορεί να το κάνει εκμέρους του ένας εκπρόσωπος, όπως ένας φίλος ή ένα μέλος της οικογένειας. Στην περίπτωση αυτή, οεκπρόσωπος πρέπει να εξηγήσει γιατί το ίδιο το άτομο δεν μπορεί να υποβάλει την καταγγελία και ταΕνήλικα Στελέχη να επικοινωνήσουν με το άτομο για λογαριασμό του οποίου έγινε η καταγγελία, για ναεπιβεβαιώσουν ότι έχει συναινέσει στο να ενεργεί ο εκπρόσωπος εκ μέρους του. 


Περισσότερα στον Κανονισμό Ασφάλειας και Προστασίας Μελών.


 • Επικοινωνία με την Εσωτερική Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Μελών: [email protected]
 • Επικοινωνία με την Ανεξάρτητη Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Μελών: [email protected]


Χρήσιμο Υλικό


 Πρώτα οι νέοι (ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ)

 Κάρτα νέων (ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ)

 Κώδικας δεοντολογίας Σ.Ε.Π.

  Λογότυπα